Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Budujeme konkurencieschopnú Európu orientovanú na budúcnosť

Naša pracovná skupina pre rozpočet a štrukturálne politiky sa snaží zostaviť rozpočet tak, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť Európy a jej orientácia na budúcnosť a podporilo efektívne a účelné využívanie peňazí daňových poplatníkov, a teda aby prostriedky EÚ priniesli čo najlepšie výsledky. Skupina PPE úspešne presadila zjednodušenie finančných a administratívnych pravidiel s cieľom znížiť zaťaženie poľnohospodárov, MSP, miestnych a regionálnych orgánov a všetkých ďalších subjektov, ktoré sú príjemcami finančných prostriedkov EÚ.

Dôsledne podporujeme MSP pri tvorbe všetkých právnych predpisov, ktoré sa ich týkajú, najmä pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov. A vďaka zmene pravidiel budú mať európski poľnohospodári jednoduchší prístup k financovaniu EÚ. Naši poslanci podporili opatrenia na zastavenie falšovania medu a podporili sme aj rámcové pravidlá umožňujúce udržateľný rybolov v Severnom mori.

Predseda

Siegfried MUREŞAN

Výbory v tejto pracovnej skupine

Kontrola rozpočtu

Väčšia hodnota za peniaze daňových poplatníkov Výbor je zodpovedný za kontrolu plnenia rozpočtu E&...

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov a ochrana potravinovej bezpečnosti Výbor sa okrem svojej legislatívnej p...

Regionálny rozvoj

Podpora súdržnosti a hospodárskeho rozvoja Výbor je zodpovedný aj za posudzovanie vplyvu iných ...

Rozpočet

Rozpočet, ktorý odzrkadľuje priority EÚ Naše rozpočtové priority sú veľmi jasné: zvýšenie kon...

Rybárstvo

Zjednodušený a udržateľný rybolov Rybárska politika musí zosúladiť záujmy širokého spektra za...

konkrétna pozícia

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Related Position Papers

No result

Kontakt