Ako pracujeme

Poslanci Európskeho parlamentu sa združujú do poslaneckých klubov podľa svojej politickej príslušnosti. Klub EĽS je zo siedmich existujúcich poslaneckých klubov tým najväčším a najstarším.

View of the European Parliament building in Brussels

 

V Európskom parlamente

Hlavná činnosť klubu EĽS v Európskom parlamente je legislatívna práca. Činnosť Európskeho parlamentu je založená na prácu špecializovaných výborov, ktoré pripravujú, menia a dopĺňajú a prijímajú legislatívne návrhy a správy. Naši poslanci pôsobia v týchto parlamentných výboroch a vykonávajú v nich rad vedúcich rolí na základe veľkosti nášho klubu v Európskom parlamente.

Ako najväčší z politických klubov v Európskom parlamente sa nachádzame v najvýhodnejšej pozícii na určovanie politického programu a počas hlasovania o zásadných návrhoch. Od roku 1999 sme najúspešnejší zo všetkých poslaneckých klubov v presadzovaní svojich pozícií počas hlasovania.

S Európskou ľudovou stranou

Narozdiel od poslaneckého klubu je jadrom činnosti Európskej ľudovej strany (EĽS) je vytvárať dlhodobé politické platformy, slúžiť ako ústredný kontaktný bod pre politiky európskych stredopravých síl a pôsobiť ako oporný politický bod pre strany v európskych štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ. EĽS pravidelne usporadúva zjazdy, na ktorých so zástupcami členských strán, národných vlád a organizácií, ako je poslanecký klub EĽS, stretávajú a diskutujú o politickom programe a určujú politické smerovanie EĽS.

Hlavy štátov a predsedovia vlád patriaci do EĽS sa stretávajú pred každým zasadnutím Európskej rady, aby prerokovali program rokovania a zladili svoje politické postoje. Tieto summity EĽS sú tak miestom, kde je možné diskutovať aktuálne otázky s európskymi partnermi.

Poslanecký klub združuje tých poslancov zvolení do Európskeho parlamentu, ktorí patria do rodiny EĽS. Klub EĽS je zastúpený vo všetkých hlavných štruktúrach strany EĽS: na zjazdoch, politickom zhromaždení a v predsedníctve.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Poslanci v frakčnej miestnosti
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Naše pracovné skupiny

Výbory Európskeho parlamentu sa zaoberajú širokým rozsahom tém. Organizujeme preto našu prácu vo výboroch do pracovných skupín. Tie vytvárajú koordinované pozície EĽS na vysokej úrovni k správam a uznesením, o ktorých Európsky parlament hlasuje vo výboroch alebo na plenárne úrovni.

Poslanecký klub EĽS najprv pripraví svoju pozíciu na úrovni výborov. Na zasadnutiach pracovných skupín pred každým plenárnym zasadnutím naši poslanci diskutujú o správach, uzneseniach a ďalších bodoch v oblasti politík spadajúcich pod jednotlivé pracovné skupiny. Ich cieľom je vytvoriť jednotnú pozíciu, ktorú EĽS zaujme počas hlasovania na nasledujúcom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Štyri pracovné skupiny, ktorým predsedá jeden z našich podpredsedov, sú vytvorené podľa našich hlavných priorít: hospodárstvo, zamestnanosť a životné prostredie; právne a vnútorné záležitosti; rozpočet, poľnohospodárstvo a štrukturálne politiky a zahraničné záležitosti.

Poslanecký klub

 • Vedený predsedom
 • Tvorený predsedom, 10 podpredsedami, výborom a zhromaždením poslaneckého klubu

Vzťahy nad rámec EU

 • Naše strategické priority pre zahraničné veci sú vedené podpredsedu zodpovednými za jednotlivé regióny
 • Táto štruktúra riadi prácu našich poslancov v medziparlamentných delegácií

Medziparlamentné delegácie

 • Poslanci nášho klubu zasadajú vo všetkých medziparlamentných delegácií
 • Niektorí ako predsedovia a podpredsedovia
 • Úloha medziparlamentných delegácií sa počas rokov stáva čím ďalej, tým viac dôležitou. Vytváraním vzťahov parlamentu s tretími krajinami alebo so zoskupeniami tretích krajín sa delegácia stávajú nástrojom parlamentnej diplomacie.

Poslaneckému klubu EĽS predsedá Manfred Weber. Predseda klubu EĽS je volený na obdobie dva a pol roka a do funkcie môže byť zvolený opakovane. Manfred Weber bol zvolený za predsedu 4. júna 2014. Predsedníctvo, výbor a pracovné skupiny asistujú predsedovi v rade otázok riešených v Európskom parlamente.

Naše Predsedníctvo sa skladá z predsedu klubu a z desiatich podpredsedov, ktorí predsedajú našim pracovným skupinám a ďalším parlamentným aktivitám. Predsedníctvo zodpovedá za vedenie klubu na plenárnych zasadnutiach a zastupuje klub navonok.

Výbor sa skladá z predsedníctva, vedúcich národných delegácií a ďalších poslancov klubu zastávajúcich funkcie v Európskom parlamente (prehľad nájdete v Rokovacom poriadku). Výbor zodpovedá za strategické a politické rozhodnutia a za prípravu na plenárne zasadnutie, v rámci ktorej zdôrazňuje otázky, ktoré sú pre klub z hľadiska jednotlivých národných delegácií.

Zhromaždenie je najvyšším orgánom poslaneckého klubu EĽS a pozostáva zo všetkých jeho členov. Zhromaždenie prijíma rozhodnutia o všetkých politických záležitostiach predložených v Európskom parlamente i mimo neho, volí predsedníctvo klubu, zostavuje jeho pracovné skupiny a rozhoduje o obsadení uvoľnených funkcií v orgánoch Európskeho parlamentu vyhradených pre členov klubu EĽS.

A
Predseda
 • Manfred Weber
B
Predsedníctvo
 • Predseda
 • Desať podpredsedov
C
Výbor
 • Predsedníctvo
 • Vedúci národných delegácií
 • podpredsedovia a Kvestori parlamentu patriaci k poslaneckému klubu
 • Predsedovia výborov patriaci do klubu EĽS
 • Koordinátori klubu EĽS vo výboroch parlamentu
 • Predseda a generálny tajomník strany EĽS, ak je zároveň poslancom Európskeho parlamentu
 • Jeden poslanec poverený na každých desať poslancov v národnej delegácii
D
Zhromaždenie klubu
 • Všetci poslanci klubu
 • Poslanci sa stretávajú aj v rámci svojich národných delegácií
 • A v klube sú organizovaní podľa národných delegácií
E
Náš sekretariát
 • Generálny tajomník, sedem riadiťeľov a sekretariát frakcie
 • Zabezpečuje plynulé fungovanie klubu
 • Poverený administratívnymi úlohami

Správy od miestnych poslancov EP

Vyberte svoju krajinu, aby ste sledovali správy miestnych poslancov EP:

Nižšie uvedené krajiny nezverejňujú obsah vo vašom jazyku. Vyberte krajinu, ak chcete sledovať novinky v angličtine alebo v štátnom jazyku (jazykoch):