Бюджет, земеделие и регионално финансиране
Касичка гледа към купчина монети
Парламентарни комисии Бюджети
Евромонета върху жълтата звезда на европейското знаме
Парламентарни комисии Бюджетен контрол
Мъж със строителна шапка и жилетка се взира в геодезически инструмент
Парламентарни комисии Регионално развитие
Мъж с рибарски принадлежности стои на траулера си
Парламентарни комисии Рибно стопанство

Изграждане на конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето Европа

Нашата работна група за бюджета и структурните политики работи за по-конкурентоспособен и ориентиран към бъдещето бюджет за Европа, като насърчава ефективното и ефикасно използване на парите на данъкоплатците за постигане на най-добрите резултати със средствата на ЕС.

Важно е в бюджета на ЕС да се дава приоритет на подкрепата за младите хора, групите в неравностойно положение и домакинствата, изпитващи трудности със справянето с настоящите предизвикателства, като високата инфлация и увеличените разходи за енергия. Решени сме да подобрим стандарта на живот на всички европейци и да предоставим финансова помощ от ЕС за Украйна и хуманитарна помощ на други нуждаещи се части на света.

Групата на ЕНП се застъпва успешно за по-опростени финансови и административни правила за облекчаване на тежестта за земеделските стопани, за МСП, за местните и регионалните органи, както и за всички останали бенефициенти на финансиране от ЕС.

Работим последователно за постигането на екологично, икономически и социално устойчив зелен пакт, който да не създава прекомерна тежест за земеделските стопани, рибарите, собствениците на гори и МСП и да е справедлив за нашите селски райони и отдалечени региони. Благодарение на промяна на правилата европейските земеделски стопани ще имат по-лесен достъп до финансиране от ЕС. Нашите депутати подкрепиха мерки за прекратяване на фалшифицирането на меда и подкрепиха рамка от правила, позволяваща устойчив риболов в Северно море.

Our position

Бюджетната дисциплина е от съществено значение за стабилността на икономиката

Необходима е стабилна система на публичните финанси, за да се поддържа социална пазарна икономика. Ако Европа иска да запази равнищата си на социална закрила, фискалната консолидация трябва да бъде приоритет. Намаляването на ненужните публични разходи е от съществено значение за насърчаване на икономическия растеж и инвестициите. Привидно лесните решения, предложени от левите политически групи, могат да представляват риск за нашата икономика и да доведат до по-продължителни и по-дълбоки рецесии. Наш дълг към младите хора и бъдещите поколения е да ги освободим от тежестта на стари дългове.

Бюджетът на ЕС представлява по-малко от 1% от БВП на Европа за 500 милиона жители. Бюджетът на ЕС следва да бъде гъвкав, така че Европа да може да финансира своите политики.

Подпомагане на земеделските стопани и гарантиране на продоволствената сигурност

Групата на ЕНП определя продоволствената сигурност и дългосрочната устойчивост на селското стопанство на ЕС като основни приоритети, а нашите членове в комисията по селско стопанство и развитие на селските райони работят за постигането на справедлив зелен пакт, който е устойчив както от екологична и социална, така и от икономическа гледна точка.

Борим се за по-силна селскостопанска политика на ЕС с подходящо финансиране и нови устойчиви и ефективни методи за опазване на местното производство на храни в семейните земеделски стопанства в Европа. Подкрепяме също така младите земеделски стопани, за да се гарантира бъдещето на европейското производство на храни. На фона на сътресенията и несигурността, предизвикани от войната, която Русия започна в Украйна, укрепването на устойчивостта на нашето производство на храни е от решаващо значение за цялата хранителна верига.

В допълнение към законодателната си работа комисията следи също така изпълнението на ОСП и други въпроси в тясно сътрудничество с Комисията и Съвета, както и с други институции на ЕС и заинтересовани страни.