committee

Regionálny rozvoj

Podpora súdržnosti a hospodárskeho rozvoja

Úlohou výboru je posúdiť vplyv politík EÚ na hospodársku a sociálnu súdržnosť s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne investovanie verejných finančných prostriedkov. Výbor zodpovedá aj za koordináciu štrukturálnych nástrojov EÚ.

Skupina PPE presadzuje politiku súdržnosti ako štrukturálnu politiku na podporu rastu a hospodárskeho rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ a ako kľúčový nástroj na investície do reálnej ekonomiky. Tato politika je vyjadrením európskej solidarity, ktorá znižuje ekonomické, sociálne a územné rozdiely. Zároveň je aj politikou skutočného a spoločného európskeho záujmu na zabezpečenie zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch Európy.

Riadne vykonávanie politiky súdržnosti by malo zostať prioritou skupiny PPE a pred skončením volebného obdobia by sme mohli mať na túto tému k dispozícii všeobecnú správu o vykonávaní.

Skupina PPE zohrávala vedúcu úlohu v nariadeniach o politike súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktoré zahŕňajú nariadenie o spoločných ustanoveniach pre všetky dotknuté fondy, nariadenie o Európskom fonde regionálneho rozvoja – Kohéznom fonde (EFRR – KF), nariadenie o Európskej územnej spolupráci (EÚS) a nariadenie o Fonde na spravodlivú transformáciu (FST). Spolu s politikou súdržnosti, ktorá sa vzťahuje na časť Európskeho sociálneho fondu+, predstavujú tieto nariadenia hodnotu 392 miliárd EUR investovanú na projekty inteligentného podnikania, IKT, energetiky a infraštruktúry mobility.

Okrem toho existujú nariadenia reagujúce na núdzové situácie a umožňujúce využitie existujúcich finančných prostriedkov politiky súdržnosti v reakcii na ne: dve nariadenia o Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus (CRII, CRII+) a jedno o REACT-EU z roku 2020, ako aj tri nariadenia o pomoci utečencom z Ukrajiny (CARE, CARE+, FAST-CARE) z roku 2022.

Skupina PPE dôsledne podporuje tematické zameranie, ktorým sa investície orientujú na konkrétne ciele a priority zodpovedajúce ukazovateľom výkonnosti a cieľovým hodnotám stanoveným osobitne k danej téme, vďaka čomu je politika súdržnosti politikou orientovanou na výkonnosť.

Pokiaľ ide o nasledujúce volebné obdobie, nové nariadenia o politike súdržnosti na obdobie po roku 2027 (a/alebo akákoľvek zmena nariadení na roky 2021 – 2027) sa zaoberajú investičnými programami EÚ v hodnote doslovne stoviek miliárd eur. Skupina PPE zdôrazňuje ich potrebnosť, ako aj našu schopnosť riadne sa s nimi zaoberať.

Muž v stavebnej čiapke a veste hľadí do geodetického prístroja

Recent activities

iný relevantný obsah