Misia


  • pracovať v prospech všetkých Európanov na vybudovanie ambicióznejšej a istotnejšej Európy, kde má každý rovnakú príležitosť uspieť; obhajovať zjednotenú Európu, ktorá rešpektuje subsidiaritu, bez rozporu medzi európskymi, národnými a miestnymi identitami.

  • postaviť ľudí do srdca európskeho projektu, posilniť európsku demokraciu a zodpovednosť jej inštitúcií; obhajovať európsky spôsob života, obhajovať zjednotenú Európu založenú na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, solidarity, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu.

Vizia


Zjednotená Európa, v ktorej je každý jednotlivec schopný plne využiť svoj potenciál. Spravodlivejšia, konkurencieschopnejšia a demokratickejšia Európa, kde ľudia cestujú, pracujú, podnikajú, investujú, učia sa od seba, nakupujú, predávajú, spolupracujú a spájajú sa. Európa, ktorá si uvedomuje jedinečnú históriu a dedičstvo a obhajuje svoj sposob života. Silná Európa, ktorá je pripravená preraziť celosvetovo.

Hodnoty


  1. Vážime si ľudskú dôstojnosť, slobodu a zodpovednosť, rovnosť a spravodlivosť, solidaritu a subsidiaritu. Uznávame kresťansko-židovské hodnoty ako náš základ a sme odhodlaný chrániť slobodu náboženstva po celom svete.

  2. Obhajujeme zastupiteľskú demokraciu, oddelenie moci, ľudské práva a právny štát, postavené proti akejkoľvek forme totalitarizmu, z akéhokoľvek ideologického prostredia.

  3. Podporujeme spravodlivú spoločnosť, ktorá poskytuje rovnaké príležitosti a chráni oprávnené záujmy budúcich generácií. Podporujeme sociálne trhové hospodárstvo založené na slobode, zodpovednosti a spravodlivosti, ktoré podporuje súkromné podnikanie, zahŕňa ekonomickú prosperitu a nikoho nenecha pozadu.

  4. Veríme v zodpovedné riadenie prírodných zdrojov na zabezpečenie odôvodnených potrieb a zlepšenie životných podmienok pre všetkých, a ktorý zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj, ktorý chráni našu planétu pre budúce generácie. Podporujeme nové technológie, výskum a inovácie zamerané na zlepšenie kvality nášho života.