committee

Doprava a cestovný ruch

Viac investícií a menej znečistenia

Tento výbor je v podstate zodpovedný za vytvorenie spoločnej európskej politiky v oblasti železničnej, cestnej, vnútrozemskej vodnej, námornej a leteckej dopravy. Jeho vplyv siaha od stanovenia spoločných pravidiel pre dopravu v rámci Európskej únie až po rozvoj infraštruktúry pre transeurópske siete, a to nielen v rámci EÚ, ale aj so susednými krajinami, ako je Ukrajina alebo Moldavsko. Zaoberá sa aj cestovným ruchom a poštovými službami.

Budeme naďalej pracovať na zaistení bezpečnej a cenovo dostupnej mobility pre všetkých. Podporujeme aj čistejšie a udržateľnejšie dopravné riešenia bez vytvárania dopravnej chudoby. Čistejšia doprava si vyžaduje investície do inovačných technológií a presadzovanie noriem platných v celej EÚ.

Dosiahli sme veľa. Prijali sme dôležité opatrenia na obmedzenie emisií z dopravy, urobili sme to však zodpovedným spôsobom, aby sme si udržali konkurencieschopnosť, chránili naše priemyselné odvetvia a rodiny pred rastúcimi cenami a zabezpečili, aby žiadne pracovné miesta opustili Európu.

Okrem toho naša iniciatíva DiscoverEU už poskytla 35 000 mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, bezplatný cestovný lístok, aby mohli objavovať náš kontinent vlakom. Vďaka nášmu úsiliu nové pravidlá podporujú a odškodňujú cestujúcich, ktorí sa stretli s oneskoreniami.

Treba však podniknúť ďalšie kroky. Skupina PPE podporuje všetky projekty EÚ zamerané na inteligentnejšiu a prepojenejšiu dopravu vrátane transeurópskej siete (TEN-T), z ktorej sa financujú projekty cestnej, železničnej, námornej, vnútrozemskej vodnej a leteckej dopravy v každom členskom štáte EÚ, čím sa vytvára skutočná európska dopravná sieť namiesto zložitej spleti.

Muž v klobúku sa pozerá na tabuľu odletov na stanici

iný relevantný obsah

Related Position Papers