Budget, landbouw & regionale financiering
Een spaarvarken kijkt naar een stapel munten
Parlementaire commissies Begroting
Een euromuntstuk staat op een gele ster van de Europese vlag
Parlementaire commissies Begrotingscontrole
Een man met een bouwpet en vest staart in een landmeetinstrument
Parlementaire commissies Regionale ontwikkeling
Een man in een tarweveld staat voor een tractor
Parlementaire commissies Landbouw en plattelandsontwikkeling
Een man in vistuig staat op zijn trawler
Parlementaire commissies Visserij

Bouwen aan een concurrerend en toekomstgericht Europa

Onze Werkgroep begroting en structuurbeleid werkt aan een begroting waarmee Europa meer concurrerend en toekomstgericht wordt, waarbij het geld van de belastingbetaler doeltreffend wordt gebruikt om de EU-middelen optimaal te besteden.

Het is belangrijk dat in de EU-begroting prioriteit wordt gegeven aan de ondersteuning van jongeren, kansarme groepen en huishoudens die kampen met de huidige uitdagingen, zoals hoge inflatie en oplopende energiekosten. We zijn vastberaden de levensstandaard van alle Europeanen te verhogen, financiële bijstand van de EU aan Oekraïne te verlenen en humanitaire hulp te bieden aan andere delen van de wereld in nood.

De EVP-Fractie heeft met succes gepleit voor eenvoudigere financiële en administratieve regels om de lasten voor boeren, kmo’s, lokale en regionale overheden en alle andere begunstigden van EU-financiering te verlichten.

We werken consequent aan een ecologisch, sociaal en economisch duurzame Green Deal die geen buitensporige lasten voor boeren, vissers, boseigenaren en kmo’s met zich meebrengt en eerlijk is voor onze plattelands- en afgelegen gebieden. Dankzij een wijziging van de regels zullen Europese boeren gemakkelijker toegang krijgen tot EU-financiering. Onze leden van het Europees Parlement hebben hun steun verleend aan maatregelen om honingfraude een halt toe te roepen en aan een rechtskader voor duurzame visserij in de Noordzee.

Our position

Begrotingsdiscipline is van essentieel belang voor een stabiele economie

Een gezond stelsel van overheidsfinanciën is noodzakelijk om een sociale markteconomie in stand te houden. Als Europa zijn sociale bescherming in stand wil houden, moeten we prioriteit geven aan begrotingsconsolidatie. Het terugdringen van onnodige overheidsuitgaven is cruciaal om economische groei te stimuleren en investeringen aan te moedigen. De bezuinigingen die door de linkse fracties worden voorgesteld kunnen een risico vormen voor onze economie en kunnen leiden tot langere en diepere recessies. We zijn het aan de jongeren en toekomstige generaties verplicht om hen te bevrijden van de schuldenlasten uit het verleden.

De EU-begroting vertegenwoordigt minder dan 1% van het Europese bbp voor 500 miljoen inwoners. De EU-begroting moet flexibel zijn zodat Europa zijn beleid kan financieren.

Boeren steunen en voedselzekerheid waarborgen

De EVP-Fractie beschouwt voedselzekerheid en de veerkracht van de EU-landbouw op de lange termijn als topprioriteiten. Tevens werken onze leden in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan een eerlijke Green Deal die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is.

Wij zetten ons in voor een krachtiger landbouwbeleid van de EU, met voldoende financiering en nieuwe duurzame en efficiënte methoden om de lokale voedselproductie in Europese familiebedrijven te beschermen. Wij ondersteunen ook jonge boeren om de toekomst van de Europese voedselproductie zeker te stellen. Door de onrust en onzekerheid als gevolg van de oorlog die Rusland in Oekraïne begon, is het opbouwen van veerkracht voor onze voedselproductie van cruciaal belang voor de hele voedselketen.

Naast wetgevingswerkzaamheden houdt de commissie ook toezicht op de uitvoering van het GLB en andere kwesties, in nauwe samenwerking met de Commissie, de Raad en andere EU-instellingen en belanghebbenden.