Bouwen aan een concurrentieel en toekomstgericht Europa

Onze Werkgroep begroting en structuurbeleid ijvert voor een begroting waarmee Europa concurrentiëler en toekomstgerichter wordt, waarbij het geld van de belastingbetaler doeltreffend wordt gebruikt om de EU-middelen optimaal te besteden. Zo heeft de EVP-Fractie met succes aangedrongen op eenvoudiger financiële en administratieve regels om de last voor landbouwers, kleine en middelgrote ondernemingen, lokale en regionale overheden en alle andere begunstigden van EU-financiering te verlichten.

Wij hebben het MKB consequent gesteund in alle wetgeving die op hen van invloed is, met name bij de toewijzing van begrotingsmiddelen. Dankzij een wijziging van de regels hebben de Europese landbouwers voortaan gemakkelijker toegang tot EU-financiering. Onze EP-leden hebben hun steun verleend aan maatregelen om honingfraude een halt toe te roepen, alsook aan een rechtskader voor duurzame visserij in de Noordzee.

Voorzitter

Our position

Budgettaire discipline is geen gril

De sociale markteconomie heeft nood aan degelijke overheidsfinanciën. Als Europa haar hoge standaard van sociale zekerheid wil behouden, hebben we dringend nood aan fiscale versterking. Onnodige publieke financiering terugdringen is een voorwaarde op economische groei en investeringen. Binnenwegen, voorgesteld door linkse politieke fracties, houden enkel een groter risico in dat onze economie in een langere en diepere recessie gaat. Jonge mensen en de volgende generaties verdienden immers te leven zonder de schulden uit het verleden.

Het EU-budget vertegenwoordigt minder dan 1% van Europa’s BNP voor 500 miljard inwoners. Het EU-budget zou flexibel moeten zijn, zodat Europa in staat is haar beleid aan te financieren.

Europa’s landbouw competitief houden

Om gezond voedsel te garandere, moet de EU zich verzekeren van levensvatbare, competitieve en milieuvriendelijke landbouw- en vissectoren, samen met goede en eerlijke levenstandaarden voor landbouwers en vissers.

Europa moet ook strijden voor voedselveiligheid en tegen voedselfraude, en tegelijkertijd zorgen dat Europa’s landbouw competitief blijft en dat voedselveiligheid meer dan 500 miljard burgers gegarandeerd is. We geloven dat de EU moet focussen op betalingen die jobs in standhouden en plattelandsgebieden opwaarderen.

Betrouwbare regionale fondsenwerving

Een nieuw systeem van eigen grondstoffen zou EU-financiering transparanter moeten maken, met lidstaten die de volle verantwoordelijkheid voor goed beheer van EU-fondsenwerving op zich nemen. Ongeveer 80% van de fondsen worden geïmplementeerd op nationaal niveau met strikte controle van de Europese Commissie.