Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne
Świnka skarbonka patrzy na stos monet
Komisje parlamentarne Budżet
Moneta euro znajduje się na żółtej gwieździe flagi europejskiej
Komisje parlamentarne Kontrola Budżetowa
Mężczyzna w czapce budowlanej i kamizelce wpatruje się w instrument geodezyjny
Komisje parlamentarne Rozwój Regionalny
Mężczyzna na polu pszenicy stoi przed traktorem
Komisje parlamentarne Rolnictwo i Rozwój Wsi
Mężczyzna w sprzęcie rybackim stoi na trawlerze
Komisje parlamentarne Rybołówstwo

Budowa konkurencyjnej Europy ukierunkowanej na przyszłość

Nasza grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej pracuje nad budżetem dla Europy, który będzie bardziej konkurencyjny i ukierunkowany na przyszłość oraz będzie promował skuteczne i efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników, tak by dzięki funduszom UE uzyskiwać jak najlepsze rezultaty.

Ważne jest, aby w budżecie UE priorytetowo traktować wspieranie ludzi młodych, grup znajdujących się w niekorzystanej sytuacji i gospodarstw domowych borykających się z obecnymi wyzwaniami, takimi jak wysoka inflacja i rosnące koszty energii. Zobowiązujemy się do poprawy poziomu życia wszystkich Europejczyków i zapewnienia Ukrainie pomocy finansowej UE oraz pomocy humanitarnej innym potrzebującym na świecie.

Grupa EPL z powodzeniem działa na rzecz wprowadzenia prostszych zasad finansowych i administracyjnych, aby zmniejszyć obciążenie zarówno dla rolników, jak i MŚP, władz lokalnych i regionalnych oraz wszystkich innych beneficjentów finansowania ze środków UE.

Konsekwentnie pracujemy na rzecz ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważonego zielonego ładu, który nie będzie stanowił nadmiernego obciążenia dla rolników, rybaków, właścicieli lasów i MŚP oraz będzie sprawiedliwy z punktu widzenia obszarów wiejskich i regionów peryferyjnych. Dzięki zmianie przepisów europejscy rolnicy będą mieli łatwiejszy dostęp do finansowania unijnego. Nasi posłowie wsparli działania na rzecz zaprzestania podrabiania miodu. Poparliśmy również ramy prawne umożliwiające zrównoważone rybołówstwo na Morzu Północnym.

Our position

Dyscyplina budżetowa ma zasadnicze znaczenie dla stabilności gospodarki

Zdrowy system finansów publicznych jest niezbędny do utrzymania społecznej gospodarki rynkowej. Jeśli Europa chce utrzymać poziom ochrony socjalnej, musimy priorytetowo potraktować kwestię konsolidacji fiskalnej. Ograniczenie zbędnych wydatków publicznych ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i inwestycji. Łatwe na pozór rozwiązania zaproponowane przez lewicowe ugrupowania polityczne mogą stanowić zagrożenie dla naszej gospodarki oraz prowadzić do dłuższych i głębszych recesji. Jesteśmy to winni młodym ludziom i przyszłym pokoleniom, aby uwolnić ich od obciążeń związanych z długiem zaciągniętym w przeszłości.

Budżet UE stanowi mniej niż 1% europejskiego PKB przy 500 mln mieszkańców. Budżet UE powinien być elastyczny, tak aby Europa mogła finansować swoją politykę.

Wspieranie rolników i troska o bezpieczeństwo żywnościowe

Grupa EPL uznaje bezpieczeństwo żywnościowe i długoterminową odporność rolnictwa UE za główne priorytety, a nasi członkowie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracują nad sprawiedliwym zielonym ładem, który będzie zrównoważony pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym.

Walczymy o wzmocnioną politykę rolną UE umożliwiającą odpowiednie finansowanie oraz nowe zrównoważone i skuteczne metody ochrony lokalnej produkcji żywności w europejskich gospodarstwach rodzinnych. Wspieramy również młodych rolników, aby produkcja żywności w Europie miała przyszłość. Wraz z zawirowaniami i niepewnością spowodowaną wojną, która Rosja rozpoczęła w Ukrainie, budowanie odporności naszej produkcji żywności ma kluczowe znaczenie dla całego łańcucha żywnościowego.

Poza pracami legislacyjnymi komisja ta monitoruje również wdrażanie wspólnej polityki rolnej i inne ważne kwestie w ścisłej współpracy z Komisją, Radą oraz innymi instytucjami UE i zainteresowanymi stronami.