Skutočné zmeny v každodennom živote Európanov

Naša pracovná skupina pre hospodárstvo, pracovné miesta a životné prostredie sa zaoberá širokou škálou otázok, ktoré ovplyvňujú každodenný život európskych občanov. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby európske spoločnosti a hospodárstvo zostali konkurencieschopné, a zároveň riešiť dôležité otázky súvisiace s tvorbou pracovných miest, hospodárskymi príležitosťami, výskumom a inováciami. Vzhľadom na vplyv pandémie COVID-19 sa naše zameranie presunulo na zdravie a pracujeme na tom, aby bola Európa lepšie pripravená reagovať na súčasné a budúce výzvy v oblasti zdravia. Uprednostňujeme aj otázky súvisiace so zmenou klímy, ochranou životného prostredia a kvalitou ovzdušia.

Vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine venujeme osobitnú pozornosť bezpečnosti potravín a pracujeme na veterinárnych a iných príslušných právnych predpisoch, ktoré chránia pred rizikami pre ľudské zdravie, ako je antimikrobiálna rezistencia. Naša pracovná skupina je zodpovedná aj za dohľad nad hospodárskou a menovou úniou, reguláciou kryptoaktív, jednotným digitálnym trhom a našou podporou malých a stredných podnikov (MSP), ako aj za sociálny pilier EÚ.

Pokiaľ ide o budúcnosť, určili sme niekoľko priorít, ktoré sú rozhodujúce pre zlepšenie života európskych občanov. Patrí medzi ne diverzifikácia zdrojov energie, zníženie závislosti od Číny a Indie pri výrobe liekov, boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí, zvýšenie rozpočtu na výskum a vývoj v nadchádzajúcom rámcovom programe pre výskum a inováciu Horizont Európa a posilnenie programu priemyselnej obrany vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine.

Sme naďalej odhodlaní dosiahnuť skutočnú a pozitívnu zmenu v každodennom živote Európanov.

Predseda

Our position

Zvýšenie konkurencieschopnosti Európy

Pevne veríme v európsky jednotný trh, pretože je nevyhnutný na zlepšenie konkurencieschopnosti Európy. Európa musí dokončiť jednotný trh so službami a zároveň presadzovať digitálnu agendu, aby sa zabezpečilo, že naplno využije svoj potenciál globálneho lídra na digitálnom trhu.

Zároveň podporujeme dekarbonizáciu Európy bez toho, aby to spôsobilo deindustrializáciu. Európa musí zvýšiť svoju priemyselnú konkurencieschopnosť a zároveň zabrániť nadmernému regulačnému zaťaženiu podnikov.

Európa musí tiež prehodnotiť svoje dodávky energie. Cenovo dostupné, udržateľné a bezpečné dodávky energie sú kľúčom k budúcnosti Európy. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme komplexnejšiu európsku energetickú politiku. Urýchliť by sa mali investície do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a energetickej infraštruktúry, najmä do cezhraničných projektov, aby sa zabránilo budúcim energetickým otrasom v hospodárstve EÚ, a to vrátane investícií prostredníctvom Plánu obnovy pre Európu a plánu REPowerEU.

Európa potrebuje menovú politiku, ktorá zachová cenovú stabilitu, keďže je silným nástrojom na boj proti inflácii.

Investovanie do budúcnosti

Európa musí vytvoriť priaznivé prostredie pre MSP, ktoré poskytne najlepšie finančné a právne podmienky pre začínajúce podniky. Spoločnosti a malé podniky potrebujú prístup k úverom za podobné a dostupné úrokové sadzby, a to aj prostredníctvom moderných finančných nástrojov, ako je rizikový kapitál, kolektívne financovanie a projektové dlhopisy, ako aj verejné obstarávanie a financovanie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Požadujeme tiež rámec EÚ, ktorý podnikom umožní, aby viac investovali do výskumu a vývoja. Napríklad viacročný finančný rámec (VFR) by sa mal ďalej zameriavať na inovácie, investície, pracovné miesta a rast v Európe. Európa musí dnes konať zodpovedne, aby sa vyhla nadmernému zaťaženiu budúcich generácií.

Podpora budúcich generácií

Európske hospodárstvo musí dodržiavať zásadu sociálneho trhového hospodárstva, modelu, ktorý spája sociálne povedomie s dynamickými trhovými zásadami, ktorý v posledných desaťročiach zabezpečil vysokú životnú úroveň a sociálne/zdravotné výhody pre všetkých európskych občanov v núdzi. Pracovné miesta, rast a podnikanie sú tromi piliermi sociálneho trhového hospodárstva.

EÚ musí presadzovať preventívne opatrenia na podporu zdravia občanov EÚ, najmä podporu zdravého životného štýlu. Na zníženie finančného a sociálneho zaťaženia neprenosných ochorení, ako je rakovina, je potrebné účinné spoločné úsilie EÚ.