committee

Zamestnanosť a sociálne veci

Podpora zručností, inkluzívnosti a mobility pracovnej sily

Práca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zahŕňa politiky v oblasti rozvoja zručností, odbornej prípravy, voľného pohybu pracovníkov, diskriminácie na pracovisku a na trhu práce, ochrany duševného zdravia pri práci, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Medzi ciele skupiny PPE v rámci tohto výboru patrí podpora opatrení na podporu zamestnanosti a podnikania mladých ľudí, podporu inkluzívneho trhu práce a podporu mobility pracovníkov. V tomto zmysle skupina PPE dosiahla významné víťazstvá, ako napríklad zvýšenie európskeho financovania všetkých politík týkajúcich sa mládeže vrátane programov ako záruka EÚ pre mladých ľudí a Erasmus+.

Vzhľadom na Európsky rok zručností (máj 2023 – máj 2024) poslanecký klub PPE ako jeho podnecovateľ vyzýva na väčšie ambície, aby sa pracovné ambície a zručnosti Európanov zosúladili s trhom práce orientovaným na budúcnosť, ktorý je vhodný na riešenie digitálnej a zelenej transformácie nášho hospodárstva. Zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikácia a celoživotné vzdelávanie sú preto základnými prioritami. So silným dôrazom na sociálny dialóg presadzujeme situáciu prospešnú pre všetky zúčastnené strany.

Celkovo sme pracovali na konkurencieschopnejšom a dynamickejšom trhu práce a sociálnom hospodárstve pri plnom rešpektovaní zásady subsidiarity.

Na betónovej podlahe sedia 3 pevné klobúky

Recent activities

iný relevantný obsah