Uplatňovanie základných práv a dodržiavanie právneho štátu

Chceme takú Európu, v ktorej budú občania môcť plne využívať svoje základné práva a kde sú jasne dodržiavať zásady právneho štátu. Na to dohliada naša pracovná skupina pre právne záležitosti a vnútorné veci. Ďalšie otázky, ktorými sa táto pracovná skupina zaoberá je migrácia, občianske slobody, rovnosť pohlaví, vzdelávanie a ústavné a právne záležitosti.

Náš poslanecký klub sa zasadil o zásadný pokrok v oblastiach, ako je ochrana hraníc, zachovanie štyroch základných slobôd pohybu, boj s hrozbou terorizmu, prevencia a postih podvodov a zabezpečenie podpory obetiam terorizmu a zločinu. Vďaka nášmu politickému tlaku bola v rekordnom čase vytvorená Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex), zavedené elektronickej kontroly pre všetkých, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Európy, sprístupnené záznamy aeroliniek o cestujúcich do Európy, aktualizovaný právny rámec pre postihovanie terorizmu a zablokovaný prístup teroristov k financiám .

V súčasnej dobe pracujeme na spoločnom európskom prístupe k riadeniu migrácie a azylu. V dnešnom prostredí digitálneho hospodárskeho rastu považujeme za potrebné vytvoriť právny rámec ochraňujúci duševné vlastníctvo ako k fyzickým dielam, ako aj k obsahu online.

Predseda

Our position

Sloboda a rovné príležitosti

Základné princípy EÚ, ako je sloboda pohybu, nemôžu byť nikdy spochybnené. EÚ spoločne s členskými štátmi musí bojovať proti akémukoľvek zneužitiu princípu slobody pohybu ako na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Boj za práva žien vrátane rozdielov v mzdách mužov a žien a proti rodovému násiliu musí zostať prioritou. Musíme tiež rešpektovať práva detí a brať do úvahy ich najlepšie záujmy.

Všetky členské štáty musia garantovať práva pôvodných národných menšín a jazykových skupín.

Naša humanitárna zodpovednosť

Európa musí ponúknuť ochranu politickým utečencom a tým, ktorí utekajú pred občianskymi vojnami. Európa by preto mala vytvoriť efektívny spoločný azylový systém a členské štáty plne realizovať existujúce pravidlá.

Európa potrebuje vyvinúť jednotnú spoločnú azylovú a migračnú politiku, v rámci ktorej členské štáty môžu uprednostniť prístup občanov EÚ na svoje pracovné trhy a zároveň zvyšovať svoje ciele v rozvojovej a humanitárnej pomoci.

EÚ nesmie tolerovať podvody v sociálnej oblasti a sociálny dumping. Rešpektujeme zapojenie legálnych migrantov na pracovnom trhu, netolerujeme však zneužívaniu systému a jasne rozlišujeme medzi utečencami a ekonomickými migrantmi. Členské štáty musia v súlade s medzinárodným právom vracať nelegálnych ekonomických migrantov do ich krajín pôvodu.

Investícia do bezpečnosti

Prioritou EÚ je boj s organizovaným zločinom, korupciou a teroristickými organizáciami, rovnako ako boj s obchodovaním s ľuďmi. Malé členské štáty a štáty na európskom pobreží čelia rade špecifických výziev spojených s migráciou. Naším cieľom je zabrániť organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a predchádzať tragédiám.

Chceme zabezpečiť európske hranice. Európa musí navýšiť finančné, ľudské a technické zdroje a posilniť agentúru ochraňujúci hranice.

Európa takisto potrebuje stratégiu kybernetickej bezpečnosti a boja s kyberzločinom. Členské štáty musia zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v boji so zločinom online i offline.