committee

Medzinárodný obchod

Obchodná politika so svedomím

Lisabonská zmluva udeľuje Európskemu parlamentu (EP) rozhodujúcu úlohu pri definovaní obchodnej politiky EÚ, ktorá v skutočnosti funguje ako jej demokratické svedomie. Európske obchodné právne predpisy a medzinárodné obchodné dohody sa môžu vykonávať len so súhlasom EP.

Tento výbor je zodpovedný za záležitosti týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky Únie a jej vonkajších hospodárskych vzťahov. Schvaľuje obchodné dohody spolu s opatreniami týkajúcimi sa technickej harmonizácie alebo normalizácie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú nástroje medzinárodného práva.

Zaviazaný k voľnému a spravodlivému obchodu

Skupina PPE verí, že voľný obchod a globalizácia výrazne zlepšili životnú úroveň a znížili chudobu v EÚ a na celom svete. Zasadzujeme sa za voľný a spravodlivý obchod a chceme otvoriť trhy pri zachovaní rovnakých podmienok. Chceme tiež, aby bol obchod založený na zásadách právneho štátu, aby sa šírili základné princípy demokracie a ľudských práv, ako aj aby sa odstránila chudoba vo svete.

Chceme transparentnosť a otvorenosť vo všetkých fázach obchodných rokovaní, ale obhajujeme dôvernosť tam, kde je to potrebné na dosiahnutie najlepších výsledkov rokovaní. Vždy zabezpečíme, aby boli naše verejné služby a služby chránené vo všetkých dohodách. Zabezpečíme aj právo na ochranu, podporu a financovanie kultúry a kultúrnej rozmanitosti, ako aj slobodu a rozmanitosť médií, aby sme mohli naďalej slúžiť demokratickým, sociálnym a kultúrnym potrebám našich spoločností.

Nad rukami muža so smartfónom sa zobrazí virtuálna mapa

Recent activities

iný relevantný obsah