Budujeme konkurencieschopnú Európu orientovanú na budúcnosť

Naša pracovná skupina pre rozpočet a štrukturálne politiky sa snaží zostaviť rozpočet pre Európu, ktorý by bol konkurencieschopnejší a väčšmi orientovaný na budúcnosť, čo by podporilo účinné a efektívne využívanie peňazí daňovníkov, a finančné prostriedky EÚ by tak dosiahli čo najlepšie výsledky.

Je dôležité, aby sa v rozpočte EÚ uprednostňovala podpora mladých ľudí, znevýhodnených skupín a domácností, ktoré čelia súčasným výzvam, ako je vysoká inflácia a zvýšené náklady na energiu. Sme odhodlaní zlepšiť životnú úroveň všetkých Európanov a poskytovať finančnú pomoc EÚ Ukrajine a humanitárnu pomoc iným častiam sveta v núdzi.

Skupina PPE sa úspešne zasadzovala za zjednodušenie finančných a administratívnych pravidiel s cieľom zmierniť záťaž poľnohospodárov, MSP, miestnych a regionálnych orgánov a všetkých ďalších príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Neustále pracujeme na ekologicky, hospodársky a sociálne udržateľnej zelenej dohode, ktorá nevytvára nadmernú záťaž pre poľnohospodárov, rybárov, vlastníkov lesov a MSP a bude spravodlivá pre naše vidiecke oblasti a vzdialené regióny. Vďaka zmene pravidiel budú mať európski poľnohospodári ľahší prístup k financovaniu EÚ. Naši poslanci podporili opatrenia na zastavenie falšovania medu a podporili sme rámcové pravidlá s cieľom umožniť udržateľný rybolov v Severnom mori.

Predseda

Our position

Rozpočtová disciplína je nevyhnutná pre stabilné hospodárstvo

Na zachovanie sociálneho trhového hospodárstva je potrebný zdravý systém verejných financií. Ak chce Európa udržať svoje úrovne sociálnej ochrany, musíme uprednostniť fiškálnu konsolidáciu. Zníženie zbytočných verejných výdavkov má zásadný význam pre podporu hospodárskeho rastu a investícií. Skratky, ktoré navrhli ľavicové politické skupiny, môžu predstavovať riziko pre naše hospodárstvo a viesť k dlhším a hlbším recesiám. Dlhujeme mladým ľuďom a budúcim generáciám, aby sme ich oslobodili od záťaže minulých dlhov.

Rozpočet EÚ predstavuje menej ako 1 % európskeho HDP pre 500 miliónov obyvateľov. Rozpočet EÚ by mal byť flexibilný, aby Európa mohla financovať svoje politiky.

Podpora poľnohospodárov a zaistenie potravinovej bezpečnosti

Skupina PPE považuje potravinovú bezpečnosť a dlhodobú odolnosť poľnohospodárstva EÚ za hlavné priority a naši členovia vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pracujú na spravodlivej zelenej dohode, ktorá bude ekologicky, sociálne a hospodársky udržateľná.

Bojujeme za silnejšiu poľnohospodársku politiku EÚ s primeraným financovaním a s využitím nových udržateľných a efektívnych metód na zabezpečenie miestnej výroby potravín v rodinných poľnohospodárskych podnikoch v Európe. Podporujeme aj mladých poľnohospodárov, aby sa zabezpečila budúcnosť európskej výroby potravín. Vzhľadom na turbulencie a neistotu vyvolané vojnou, ktorú Rusko začalo na Ukrajine, je budovanie odolnosti našej potravinárskej výroby kľúčové pre celý potravinový reťazec.

Výbor sa okrem svojej legislatívnej práce venuje aj monitorovaniu vykonávania SPP a ďalších záležitostí, pričom úzko spolupracuje s Komisiou, Radou a ďalšími inštitúciami a zainteresovanými stranami EÚ.