committee

Kontrola rozpočtu

Väčšia hodnota za peniaze daňovníkov

Zabezpečenie efektívneho a transparentného plnenia rozpočtu EÚ je pre výbor najvyššou prioritou. Chápeme význam účinného využívania peňazí daňovníkov a vykonávanie tejto zodpovednosti prostredníctvom každoročného postupu udeľovania absolutória, ktorý zahŕňa identifikáciu podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu a navrhovanie opatrení na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie.

V skupine PPE veríme v prístup k zostavovaniu rozpočtu založený na výkonnosti, ktorý maximalizuje hodnotu peňazí daňovníkov presadzovaním politík a priorít EÚ a zabezpečením schopnosti reagovať počas kríz. Pozorne monitorujeme rozdeľovanie finančných prostriedkov na obnovu s cieľom zabezpečiť včasné a transparentné vyplácanie prostriedkov konečným príjemcom.

V záujme ďalšieho posilnenia zodpovednosti sa zasadzujeme za silnejšie stimuly, ktoré povzbudzujú členské štáty k tomu, aby finančné prostriedky EÚ využívali účinne a konzistentne, spolu so zjednodušeným rozpočtovým rámcom, ktorý zahŕňa flexibilitu, monitorovanie a hodnotenie. Našou prioritou je aj pragmatická tvorba rozpočtu a posilnenie prepojenia medzi príjmami a výdavkami.

Právny štát má zásadný význam pre zabezpečenie riadneho a transparentného využívania finančných prostriedkov EÚ. Skupina PPE sa zasadzuje za silné demokratické inštitúcie a zavádza režim podmienenosti s cieľom zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ neskončili v rukách korupčných sietí a oligarchických štruktúr. Vytvorením jasného prepojenia medzi právnym štátom a využívaním finančných prostriedkov EÚ môžeme chrániť rozpočet EÚ a zabezpečiť, aby sa využíval v najlepšom záujme občanov EÚ.

Eurominca je umiestnená na žltej hviezde európskej vlajky

iný relevantný obsah