committee

Právne veci

Ochrana európskeho práva a práv občanov

Výbor má rôzne povinnosti vrátane štatútu poslancov a služobného poriadku, ktorý sa zaoberá výsadami a imunitami, overuje osvedčenia poslancov a ďalšie. Okrem toho výbor prijíma opatrenia na podporu justičnej a administratívnej spolupráce v občianskych veciach, zaoberá sa environmentálnou zodpovednosťou a sankciami za trestné činy proti životnému prostrediu a zabezpečuje ochranu práv a výsad Európskeho parlamentu z právneho hľadiska.

Výbor je odhodlaný zabezpečiť, aby európske podniky neboli nadmerne zaťažené byrokraciou, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť a povinnosti podnikového vykazovania nefinančných informácií. Pokiaľ ide o reguláciu umelej inteligencie, jej hlavným cieľom je zabezpečiť prístup zameraný na človeka a dôkladne preskúmať otázky zodpovednosti.

Výbor sa zameriava na občanov, rodiny a podniky vo veciach medzinárodného práva súkromného v manželských veciach, rodičovských práv a povinností a opatrovníckych práv (vrátane únosov detí) a konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Pomáha tiež Parlamentu formulovať stanovisko k technickým otázkam týkajúcim sa právnych predpisov a obhajovať záujmy Parlamentu na súde.

Stručne povedané, výbor sa venuje ochrane európskeho práva, podpore podnikateľskej a technologickej inovácie a ochrane záujmov a práv európskych občanov.

Spravodlivosť so zaviazanými očami nesie svoje váhy

iný relevantný obsah