committee

Právne veci

Ochrana európskeho práva a práv Európanov

Medzi jej ďalšie povinnosti patrí štatút poslancov a služobný poriadok, ktorý sa okrem iného zaoberá výsadami a imunitami a overovaním poverenia poslancov. Výbor tiež prijíma opatrenia týkajúce sa súdnej a administratívnej spolupráce v občianskych veciach, zaoberá sa environmentálnou zodpovednosťou a sankciami za trestné činy proti životnému prostrediu a zabezpečuje ochranu práv a výsad Európskeho parlamentu z právneho hľadiska.

Pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, výbor sa usiluje o to, aby zmeny pravidiel EÚ v oblasti ochranných známok, obchodného tajomstva a budúcnosti autorských práv zodpovedali potrebám európskych podnikov a občanov. Pokiaľ ide o právo obchodných spoločností, jeho hlavnou prioritou je zabezpečiť, aby nové pravidlá o platobnej neschopnosti obstáli pri kontrole, a nové návrhy týkajúce sa spoločností s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom podporujú rastúci počet európskych MSP.

Zároveň sa výbor naďalej zameriava na občanov, rodiny a podniky a pripravuje revíziu medzinárodného súkromného práva v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (vrátane únosov detí) a konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Výbor napokon pomáha Parlamentu pri vypracúvaní stanovísk k mnohým veľmi technickým otázkam týkajúcim sa právnych predpisov, príspevkov národných parlamentov a obhajoby záujmov Parlamentu na súde.

Spravodlivosť so zaviazanými očami nesie svoje váhy

Recent activities

iný relevantný obsah