Kariéra

Pridajte sa k dynamickému poslaneckému klubu EPP a objavte zaujímavé príležitosti v samom centre úsilia o budovanie jednotnejšej Európskej únie!

Vykročte na cestu za zmysluplnou kariérou, kde budete obklopení podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí sú odhodlaní podporovať rast Európskej únie a zasadzovať sa za politickú integráciu v Európe. Poslanecký klub PPE pôsobí v Európskom parlamente ako najväčšia a najvplyvnejšia politická skupina.

Staňte sa kľúčovou súčasťou nášho tímu, kde zanietení a ambiciózni profesionáli spolupracujú a podporujú prácu poslancov klubu PPE v Európskom parlamente. Či poskytnete odborné znalosti a rady v oblasti politiky EÚ, posilníte naše posolstvo prostredníctvom komunikačných kanálov, ponúknete administratívnu podporu alebo prispejete k našej vnútornej organizácii v oblasti ľudských zdrojov, financií alebo IT – vaša úloha bude kľúčová.

Pridajte sa k rozmanitej komunite zastupujúcej všetky členské štáty EÚ ako jeden z našich približne 270 stálych a zmluvných zamestnancov a staňte sa neoddeliteľnou súčasťou európskej verejnej služby prispievajúcej k rozvoju moderných nástrojov, ktoré nám umožňujú pracovať efektívne a účinne.

Využite príležitosť byť na čele európskej politiky a spolu s poslaneckým klubom PPE zohrávať ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti Európskej únie!

 

2 členovia sekretariátu s tričkami štáb držiac balóny s logom EPP na dňoch otvorených dverí

Zoznam voľných miest

Please consult the English version of this page to see all our current vacancies

Našimi zamestnancami sú:

Dočasní zamestnanci

Väčšinu našich zamestnancov tvoria dočasní zamestnanci s otvorenou zmluvou, ktorých prijímame na základe výberového konania pozostávajúceho z písomných a ústnych testov. Voľné pracovné miesta sú uverejňované na našom webovom sídle.

Zmluvní zamestnanci

Poslanecký klub má niekoľko zmluvných zamestnancov s pevne stanovenou dĺžkou trvania zmluvy. Títo kolegovia sa spravidla prijímajú z rezervného zoznamu zostaveného po výberovom konaní a pohovoroch. Maximálna dĺžka trvania ich zmluvy je šesť rokov.

Štátni zamestnanci

Stálymi zamestnancami klubu sú aj úradníci z inštitúcií EÚ, najmä z Európskeho parlamentu, ktorí sú do nášho klubu vyslaní.

Náš výberový proces

online prihláška

preverenie oddelením

rozhodnutie výberovej komisie

Dočasní zamestnanci

tri písomné testy

pohovor s výberovou komisiou

rezervný zoznam

Zmluvní zamestnanci

testy

pohovor s výberovou komisiou

rezervný zoznam/pracovná

Často kladené otázky

Podľa počtu prijatých prihlášok môže proces od uverejnenia oznámenia o výberovom konaní po zápis do rezervného zoznamu trvať až tri mesiace v prípade dočasných zamestnancov a dva až tri mesiace v prípade zmluvných zamestnancov.

Poslanecký klub PPE zaručuje, že osobné údaje uchádzačov sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä pokiaľ ide o ich dôvernosť a bezpečnosť, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Poslanecký klub PPE ako zamestnávateľ podporuje rovnosť príležitostí, rozmanitosť a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia. Prijímame prihlášky od všetkých kvalifikovaných osôb, ktoré spĺňajú požiadavky na pracovné miesto, bez ohľadu na vek, rasu, etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, sexuálnu identitu alebo akúkoľvek inú charakteristiku.

Spontánne prihlášky

Veríme v silu výnimočných talentov a neustále hľadáme kvalifikovaných záujemcov o členstvo v našom klube! Vítame prihlášky od uchádzačov, ktorí chcú prispieť k zmene – pošlite nám svoj životopis Europass spolu s motivačným listom a pozrieme sa na to, čo ďalej.

Spontánne prihlášky možno posielať prostredníctvom tohto odkazu.