Opbygning af et konkurrencedygtigt og fremtidsorienteret Europa

Vores Arbejdsgruppe om Budget og Strukturpolitik arbejder på at få et budget, der vil gøre Europa mere konkurrencedygtigt og fremtidsorienteret, og som vil fremme en effektiv og virkningsfuld anvendelse af skatteydernes penge med henblik på at opnå de bedste resultater med EU's midler.

Det er vigtigt, at EU-budgettet prioriterer støtte til unge, dårligt stillede grupper og husholdninger, der står over for aktuelle udfordringer såsom høj inflation og øgede energiomkostninger. Vi er fast besluttet på at forbedre levestandarden for alle europæere og yde finansiel bistand fra EU til Ukraine samt humanitær bistand til andre nødstedte regioner i verden.

EPP‑Gruppen har med succes slået til lyd for enklere finansielle og administrative regler for derved at lette byrden for landbrugerne, SMV'er, lokale og regionale myndigheder og alle andre modtagere af EU-finansiering.

Vi arbejder konsekvent hen imod en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig grøn pagt, der ikke pålægger landbrugere, fiskere, skovejere og SMV'er en for stor byrde, og som er fair over for vores landdistrikter og fjerntliggende regioner. Takket være en ændring af reglerne vil de europæiske landbrugere få lettere adgang til EU-finansiering. Vores MEP'er har bakket op om foranstaltninger til at sætte en stopper for forfalskning af honning, og vi har støttet et regelsæt, der giver mulighed for bæredygtigt fiskeri i Nordsøen.

Formand

Our position

Budgetdisciplin er afgørende for en stabil økonomi

Et sundt offentligt finanssystem er nødvendigt for at opretholde en social markedsøkonomi. Hvis Europa ønsker at opretholde sine niveauer for social beskyttelse, er vi nødt til at prioritere finanspolitisk konsolidering. Det er afgørende med en reduktion af unødvendige offentlige udgifter for at fremme økonomisk vækst og investeringer. De genveje, som de politiske grupper på venstrefløjen foreslår, kan udgøre en risiko for vores økonomi og føre til længere og dybere recessioner. Vi skylder unge og de kommende generationer at fritage dem for de byrder, der er forbundet med tidligere gæld.

EU-budgettet udgør under 1 % af Europas BNP for 500 mio. indbyggere. EU-budgettet bør være fleksibelt, så EU sættes i stand til at finansiere sine politikker.

Støtte til landbrugerne og styrkelse af fødevaresikringen

EPP-Gruppen har fødevaresikkerhed og den langsigtede modstandsdygtighed i EU's landbrug som topprioriteter, og vores medlemmer i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter arbejder hen imod en retfærdig grøn pagt, der er økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig.

Vi kæmper for en stærkere EU-landbrugspolitik med tilstrækkelig finansiering og nye bæredygtige og effektive metoder til at sikre den lokale fødevareproduktion i Europas familielandbrug. Vi støtter også unge landbrugere med henblik på at sikre fremtiden for den europæiske fødevareproduktion. Med den turbulens og usikkerhed, som Ruslands krig i Ukraine har afstedkommet, er opbygningen af modstandsdygtighed i vores fødevareproduktion afgørende for hele fødevarekæden.

Ud over lovgivningsarbejdet overvåger udvalget også gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og andre spørgsmål i tæt samarbejde med Kommissionen, Rådet samt med andre EU-institutioner og interessenter.