committee

Rozvoj

Ovplyvňovanie rozvojovej pomoci EÚ

Z praktického hľadiska je tento výbor zodpovedný za rozhodovanie o rozpočte na výdavky EÚ na pomoc a za monitorovanie Európskej komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a všetkých subjektov, ktoré využívajú prostriedky EÚ na pomoc. Pravidelne sa zapája do politického dialógu na bilaterálnej úrovni, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými fórami, pričom podporuje demokratické hodnoty, dobrú správu vecí verejných a ľudské práva v rozvojových krajinách.

Taktiež sa usiluje o lepšiu koordináciu medzi darcovskými krajinami a agentúrami vrátane dohôd o spolupráci s rozvojovými krajinami. Skupina PPE sa podieľala na vypracovaní postupov na poskytovanie finančnej pomoci tretím krajinám.

Okrem finančnej pomoci

Podľa skupiny PPE musí byť odstránenie chudoby aj naďalej ústredným bodom európskej rozvojovej politiky. Veríme, že pomoc sa má zamerať na najchudobnejšie krajiny a nestabilné štáty, kde je extrémna chudoba rozšírená a kde môže mať pomoc najväčší vplyv.

Keďže však pomoc sama o sebe rozvoj nevytvorí, chceme urobiť viac: kľúčovými prioritami sú pre nás aj podpora mieru, ľudských práv, demokracie, dobrej správy vecí verejných, ako aj udržateľného sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja. Pravidelne sme vyzývali na prijatie konkrétnych opatrení, aby boli vnútorné politiky EÚ v oblasti migrácie, obchodu, financií, poľnohospodárstva a životného prostredia v súlade s globálnymi rozvojovými cieľmi, ako sú napríklad miléniové rozvojové ciele OSN.

Skupina PPE dala zelenú Európskemu fondu pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorého cieľom je riešiť základné príčiny migrácie poskytnutím pôžičiek a záruk vo výške 3,3 miliardy EUR na mobilizáciu súkromných investícií vo výške 44 miliárd EUR v rizikových oblastiach, najmä v Afrike, ale aj na západnom Balkáne a Blízkom východe.

Burkina Faso, žena držiaca mobilný telefón

Recent activities