committee

Rozvoj

Oživenie rozvojovej spolupráce EÚ

Z praktického hľadiska je tento výbor zodpovedný za rozhodovanie o rozpočte na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu EÚ, ako aj za monitorovanie toho, ako Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť využívajú finančné prostriedky EÚ a vykonávajú politiku EÚ v týchto oblastiach.

Skupina PPE je hnacou silou účinnejších partnerstiev orientovaných na výsledky s cieľom zvýšiť vplyv našej rozvojovej spolupráce. Pravidelne sa zapájame do politického dialógu, a to tak dvojstranne, ako aj s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými fórami, pričom podporujeme demokratické hodnoty, dobrú správu vecí verejných a ľudské práva v rozvojových krajinách.

Skupina PPE sa zasadzuje za posun od čoraz zastaranejšieho prístupu darca – príjemca k rovnocenným partnerstvám. Tento posun by mal umožniť obom stranám sledovať vlastné záujmy, ale aj určiť spoločné oblasti spolupráce, v ktorých môžeme spolupracovať. Už v minulom roku prijala skupina PPE pozičný dokument skupiny o vzťahoch medzi EÚ a Afrikou, ktorý pripravuje pôdu pre účinnejšie a vzájomne prospešné partnerstvo.

Vzájomne prospešné strategické priority

My, ako skupina PPE, sme presvedčení, že naša rozvojová spolupráca musí byť založená na strategických prioritách a spoločných záujmoch s našimi partnerskými krajinami. Bez bezpečnosti nie je žiadny rozvoj možný. Preto podporujeme posilnenú spoluprácu EÚ s rozvojovými krajinami s cieľom posilniť bezpečnosť a stabilitu, ako aj riešiť nútené vysídľovanie.

Ako kresťanskí demokrati trváme na tom, že ak sa vytvoria vhodné podmienky, každý môže prispieť k zlepšeniu svojich životných podmienok, ako aj k rozvoju svojej komunity ako celku. Naša rozvojová spolupráca by to ľuďom mala umožniť.

Preto je nevyhnutné, aby sme podporovali prístup ku kvalitnému a odbornému vzdelávaniu, ako aj podporili obchod, investície a vytváranie pracovných miest s cieľom uľahčiť udržateľný hospodársky rast a znížiť chudobu. Skupina PPE preto uvítala iniciatívu Global Gateway, ktorej cieľom je mobilizovať investície súkromného sektora do infraštruktúry v partnerských krajinách. Mal by to byť nástroj na boj proti geopolitickej konkurencii v Afrike, ako aj na vytváranie obchodných a investičných príležitostí pre Európu. Chápeme, že samotné verejné financovanie zo strany európskych občanov nebude nikdy stačiť na riešenie hlavných výziev, ktorým čelia naše partnerské krajiny. Na zefektívnenie rozvojovej spolupráce EÚ potrebujeme posilnené verejno-súkromné partnerstvá, ktoré zmobilizujú súkromný sektor k investíciám, ktoré prispejú k udržateľnému hospodárskemu rastu a vytvoria situácie výhodné pre všetky strany, a to pre Európu a jej partnerské krajiny.

Vidíme jasnú potrebu, aby naša rozvojová spolupráca riešila základné príčiny migrácie, a to s cieľom výrazne obmedziť neregulárnu migráciu do Európy. EÚ by mala podporovať partnerské krajiny pri vytváraní príležitostí pre svojich občanov, zatiaľ čo partnerské krajiny by mali zlepšiť spoluprácu v oblasti návratu a readmisie neregulárnych migrantov.

Od prvého dňa nezákonnej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine sa skupina PPE neustále snaží posilňovať humanitárnu pomoc EÚ Ukrajine, poskytovať potraviny, prístrešie a vzdelávanie a zachraňovať životy nevinných civilistov. Skupina PPE okrem toho dôrazne obhajuje potrebu riešiť katastrofické presahovanie vojny Ruska proti Ukrajine na rozvojové krajiny, najmä potravinovú neistotu. Rusko je zodpovedné za vyostrenie celosvetovej potravinovej krízy, v dôsledku ktorej sa 49 krajín nachádza na pokraji hladomoru. Skupina PPE presadzuje globálnu a udržateľnú reakciu pod vedením EÚ s cieľom uľahčiť dodávanie potravinových výrobkov z Ukrajiny do regiónov s nedostatkom potravín, ako aj rozšíriť miestnu výrobu v partnerských krajinách a podporiť rodinné poľnohospodárske podniky.

Burkina Faso, žena držiaca mobilný telefón

iný relevantný obsah