committee

Hospodárske a menové veci

Stimulácia rastu s cieľom zvýšiť počet pracovných miest

Výbor pre hospodárske a menové veci sa na vysokej úrovni zameriava na podporu finančnej stability a investícií, podporu voľného toku kapitálu v celej Európskej únii a stimuláciu rastu, čím sa zvyšuje počet pracovných miest. Výbor sa zasadzuje za slobodný a zodpovedný finančný trh, ktorý by fungoval v jasnom právnom rámci a podporoval európske podniky a občanov.

Úspešne sme sa zasadzovali za väčšiu fiškálnu disciplínu v Európe s cieľom zabrániť tomu, aby sa verejný dlh vymkol spod kontroly. Okrem toho sme hnacou silou reforiem zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a dôraznú reakciu na hospodárske výzvy v krízových situáciách.

Vzhľadom na hospodárske a finančné krízy v minulosti skupina PPE presadzovala vytvorenie nových európskych kontrolných orgánov na dohľad nad bankami, finančnými trhmi, dôchodkovými fondmi a poisťovňami. Boli sme aj hnacou silou vytvorenia nového európskeho regulačného rámca pre kryptoaktíva, ktorý poskytuje právnu istotu emitentom, zaručuje rovnaké práva pre poskytovateľov služieb a zabezpečuje vysoké normy pre spotrebiteľov a investorov. V budúcnosti musíme zabezpečiť, aby sa právne predpisy o bankovej reforme, finančnej trestnej činnosti a podpore investícií riadne vykonávali a aby sme pokračovali v napredovaní smerom k skutočnému jednotnému trhu s finančnými službami.

Euro Mena: Stohy bankoviek po 5, 10, 20 a 50 eur [nid:30050]

iný relevantný obsah