committee

Bezpečnosť a obrana

Zabezpečenie stability v susedstve EÚ

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu zohráva kľúčovú úlohu pri podpore Výboru pre zahraničné veci v otázkach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Jeho primárnou úlohou je zaisťovať zodpovednosť činiteľov s rozhodovacou právomocou v oblasti bezpečnosti a obrany a prispievať k zachovaniu mieru a stability na Balkáne, v Zakaukazsku, v Afrike a na Blízkom východe.

Tento podvýbor sa zameriava predovšetkým na vojenské a obranné otázky a pracuje na zintenzívnení spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi EÚ, aby sa tak dosiahli ciele kolektívnej bezpečnosti.

Presadzovanie silnejšej európskej obrannej únie

Skupina PPE sa naďalej zasadzuje za zvyšovanie bezpečnosti európskych občanov presadzovaním väčšej spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi EÚ v otázkach obrany. Sme presvedčení, že budúca európska obranná únia je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť rýchle a rozhodné opatrenia v prípade bezpečnostnej hrozby.

Presadzujeme vytvorenie európskej obrannej únie, v ktorej sa členské štáty môžu strategicky zbližovať a nájdu spoločné chápanie hrozieb s cieľom rozvíjať spoločné spôsobilosti situačného povedomia. Skupina PPE trvá na tom, že EÚ a jej členské štáty musia posilniť svoje obranné spôsobilosti a prijať konkrétne kroky smerom k skutočnej obrannej únii. Na tento účel sme vypracovali návrh jej budúceho fungovania a naďalej presadzujeme plán s realistickými a praktickými krokmi smerom k jej vytvoreniu. Takisto sme zabezpečili 500 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ na spoločný výskum a vývoj v oblasti obrany.

Detail ruky držiacej zbraň

iný relevantný obsah