committee

Daňové otázky

Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

Podvýbor pre daňové záležitosti (FISC), zriadený v rámci Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON), je zodpovedný za daňové záležitosti, ktorého mandát sa zameriava na boj proti daňovým podvodom a únikom.

Spravodlivá, lojálna a transparentná daňová súťaž je nevyhnutná na podporu konkurencieschopnosti v rámci jednotného trhu, vytváranie pracovných miest a podporu hospodárskeho rastu. Prostredníctvom vypočutí odborníkov, diskusií s ministrami a poslancami národných parlamentov, vyšetrovacích misií a návrhov odporúčaní tento podvýbor neúnavne pracuje v boji proti daňovým podvodom, únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.

Jednou z našich kľúčových priorít bolo podporiť novú globálnu dohodu o dani z príjmov právnických osôb pod vedením OECD, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby nadnárodné spoločnosti platili dane tam, kde vytvárajú svoje zisky, a nielen tam, kde majú svoje ústredie, a zaviesť minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 %. Je nevyhnutné vykonávať túto dohodu primeraným a konkurenčným spôsobom, aby sa zabezpečila integrita jednotného trhu.

Skupina PPE stojí v popredí pri riešení dôležitých otázok, ako je zdaňovanie digitálneho sveta. Náš daňový systém sa v súčasnosti vo veľkej miere opiera o fyzickú prítomnosť, ktorá nie je vhodná pre digitálnu éru, v ktorej žijeme.

FISC