Skupina EĽS aktívne rozviíja úzke vzťahy so všetkými parlamentnými skupinami EĽS reprezentované v národnýh parlamentoch EÚ. Sme presvedčení, že aktívny politický dialóg s týmito skupinami nielen pomáhanačúvať občanom, ale taktiež posilňuje priority a iniciatívy našej Skupiny vrámci EÚ. Spoločnou prácou ustanovujeme lepšie právne normy, približujeme sa našim občanom a tým upevňujeme Európsku demokraciu.

Logo znázorňujúce vzťahy medzi národnými parlamentami

Naša Skupina je pevne presvedčená, že tieto parlamentné skupiny, kedže sú bližšie k občanom EÚ, sú klúčové v demokracii v Európe. Preto podporujeme ich angažovanosť v politických debatách EÚ.

V oblastiach, kde EÚ nemá exkluzívne kompetencie (oblasti, ktoré nie sú pokryté právnými normami EÚ), národné parlamenty zabezpečujú, že akákoľvek EÚ legislatíva má nadradené postavenie pred národnými nariadeniami podľa princípu subsidiarity. Sme presvedčeni, že spolupráca by sa mala sústrediť na tie oblasti, kde by mala Euroóa robiť viac pre prosperujúcu a bezpečnejšiu budúcnost pre Európskych občanov.

Skupina EĽS velmi skoro rozpoznala dôležitosť nepretržitej politickej debaty s parlamentnými skupinami EĽS v národných parlamentoch o veciach týkajúcich sa Európy. Boli sme vôbec prvou Skupinou, ktorá založila takéto formálne vzťahy, čím umožnila národným parlamentom zúčastňovať sa skôr na legislatívnom cykle. A pretože je podstatné, aby rozhodnutia o budúcnosti Európy robili volení politici a politické strany, a nie inštitúcie a byrokracia, tieto medziparlamentné stretnutia sú nesmierne dôležité pre vytvorenie solídnej základne pre budúcu Európsku integráciu.

Organizujeme pravidelne stretnutia s volenými národnými poslancami z rodiny EĽS a máme pevné väzby medzi nimi a Europoslancami. Najdôležitejším z týchto medziparlamentných stretnutí sú Samity (Stretnutia na najvyššej úrovni) Predsedníctiev národných strán združených v EĽS. Ostatné stretnutia zahŕňajú Network EÚ záležitostí a Network Mladých.  

Summits of EPP Chairs

Stretnutia na najvyššej úrovni spájajú všetky predsedníctva parlamentnej skupiny EĽS v národných parlamentoch EÚ a v Európskom Parlamente. Stretávajú sa dvakrát do roka v Bruseli, aby sa dohodli na spoločnom názore na politické perspektívy a prioritách Skupiny EĽS a aby diskutovali o aktuálnych Európskych otázkach. Prezidenti Európskeho Parlamentu, Európskej Komisie a Európski komisári môžu byť prizvaní na tieto Samity za predpokladu, že sú súčasťou politickej rodiny EĽS.

Network EÚ Záležitostí

Network EÚ Záležitostí spája Europoslancov Skupiny EĽS a národných poslancov, ktorí pôsobia ako hovorcovia Skupiny v oblasti EÚ záležitostí. Títo poslanci sú buď predsedovia alebo podpredsedovia výborov EÚ záležitostí národného parlamentu alebo hovorcovia predsedov parlamentých skupín. Stretávajú sa pravidelne. Cieľom je detailnejšie prerokovanie súčasných politických záležitostí na formovanie vzájomného porozumenia a zlepšenia spôsobov vzájomnej spolupráce.

Network Mladých

Network Mladých Skupiny EĽS pozostáva z Členov národných parlamentov z politickej rodiny EĽS a Členov Skupiny EĽS v Európskom Parlamente (Europoslancov) do dovŕšenia 40 rokov veku v čase volieb. Tento Network inicioval oblúbený výmenný program pre národných poslancov pod názvom Erasmus Program pre Mladých Poslancov. Network umožňuje mladým národným poslancom stráviť čas so Skupinou EĽS a rozšíriť si ich vlastný network  a vedomosti o Európskej Únii. Mladí členovia sa aktívne zapájajú do rozpravy o budúcnosti Európy.

Outreach News