committee

Práva žien a rodová rovnosť

Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia

Výbor je zodpovedný za definovanie, podporu a ochranu práv žien v Európe a mimo nej a za politiku rovnosti príležitostí. Patrí sem boj za rovnosť medzi mužmi a ženami na trhu práce a za to, ako sa s nimi zaobchádza v práci, a to dosiahnutím rovnováhy medzi profesionálnou prácou a časom stráveným s rodinou a zavedením flexibilných pracovných podmienok, ktoré zahŕňajú rôzne druhy dovolenky alebo prístup k zariadeniam starostlivosti.

Zaoberá sa aj horizontálnym uplatňovaním zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických odvetviach EÚ, vytváraním rovnakých príležitostí vo vzdelávaní, zvyšovaním potenciálu žien vo vidieckych oblastiach, posilňovaním IKT a digitalizácie, stimulovaním podnikania žien a riešením otázok blahobytu a zdravia žien.

Všeobecné obavy skupiny PPE sa týkajú rozdielov v odmeňovaní, ekonomickej nezávislosti žien, chudoby žien, nedostatočného zastúpenia žien v rozhodovacích orgánoch a obchodovania s ľuďmi a násilia páchaného na ž enách a dievčatách. Zasadzujeme sa za úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o mzdy a dôchodky, ako aj kariérny postup, v každom členskom štáte.

Skupina PPE vyzýva na prijatie cielených opatrení zameraných na zvýšenie miery zamestnanosti žien s cieľom bojovať proti pretrvávajúcemu 11,5-percentnému rozdielu v zamestnanosti žien a mužov a plne využiť potenciál kompetencií a zručností žien na trhu práce. Naše úsilie sme zamerali aj na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách s cieľom zabezpečiť ochranu obetí a potrestanie páchateľov.

Žena sa usmieva do kamery

iný relevantný obsah