Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine
Searahvas vaatab müntide hunnikut
Parlamendikomisjonid Eelarve
Euromünt istub Euroopa lipu kollasel tähega.
Parlamendikomisjonid Eelarve kontroll
Ehitusmütsi ja vestiga mees vaatab maamõõtmisvahendisse
Parlamendikomisjonid Regionaalareng
Mees nisupõllul seisab traktori ees
Parlamendikomisjonid Põllumajandus ja maaelu areng
Kalapüügivahenditega mees seisab oma traaleril
Parlamendikomisjonid Kalandus

Konkurentsivõimelise ja tulevikku vaatava Euroopa loomine

Meie eelarve ja struktuuripoliitika töörühm töötab selle nimel, et luua Euroopale konkurentsivõimelisem ja tulevikku vaatav eelarve, mis kasutaks liidu maksumaksjate raha võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult, et saavutada ELi vahenditega parimad tulemused.

ELi eelarvet koostades tuleb esmajärjekorras toetada noori, ebasoodsas olukorras olevaid rühmi ja leibkondi, kes peavad tulema toime selliste praegu levinud probleemidega nagu kõrge inflatsioon ja suurenenud energiakulud. Oleme võtnud kohustuse parandada kõigi eurooplaste elatustaset ning anda ELi rahalist abi Ukrainale ja humanitaarabi teistele abivajavatele piirkondadele.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioonil on õnnestunud lihtsustada finants- ja haldusreegleid, et vähendada põllumajandustootjate, VKEde, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kõigi teiste ELi rahastuse saajate halduskoormust.

Samuti töötame pidevalt sellise ökoloogiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt kestliku rohelise kokkuleppe nimel, mis ei tekitaks põllumajandustootjatele, kaluritele, metsaomanikele ja VKEdele ülemäärast koormust ning oleks maapiirkondade ja äärepoolsete piirkondade suhtes õiglane. Euroopa põllumajandustootjatel on tänu muutunud reeglitele nüüd ELi rahastusele lihtsam juurdepääs. Meie fraktsiooni kuuluvad parlamendiliikmed on toetanud ka mee võltsimise vastaseid meetmeid ja uusi nõudeid säästva kalapüügi tagamiseks Põhjamerel.

Our position

Eelarvedistsipliin on stabiilse majanduse jaoks hädavajalik

Sotsiaalse turumajanduse säilitamiseks on vaja usaldusväärset riigi rahanduse süsteemi. Kui Euroopa soovib oma sotsiaalkaitse taset alal hoida, tuleb keskenduda eelarve konsolideerimisele. Tarbetuid avaliku sektori kulutusi tuleb kindlasti vähendada, et soodustada majanduskasvu ja investeeringuid. Otseteed, mida soovitavad vasakpoolsed fraktsioonid, võivad ohustada majandust ning viia pikema ja sügavama majanduslanguseni. Meie ülesanne on pakkuda noortele ja tulevastele põlvkondadele minevikuvõlgadest vaba tulevikku.

Euroopa Liidu eelarve moodustab 500 miljoni elanikuga Euroopa SKPst vähem kui 1 %. ELi eelarve peab olema paindlik, et Euroopa saaks oma poliitikavaldkondi rahastada.

Põllumajandustootjate toetamine ja toiduga kindlustatuse tagamine

Toiduga kindlustatus ja ELi põllumajanduse pikaajaline vastupanuvõime on ERP fraktsiooni jaoks esmatähtsad ning meie liikmed põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis töötavad õiglase rohelise kokkuleppe nimel, mis oleks nii ökoloogiliselt, sotsiaalselt kui ka majanduslikult kestlik.

Pooldame piisava rahastamise ning uute kestlike ja tõhusate meetoditega tugevamat ELi põllumajanduspoliitikat, et kaitsta kohalikku toidutootmist Euroopa põllumajanduslikes pereettevõtetes. Toetame ka noori põllumajandustootjaid, et tagada Euroopa toidutootmise tulevik. Arvestades Venemaa algatatud Ukraina-vastasest sõjast tingitud ebastabiilsust ja ebakindlust, on toidutootmise vastupidavuse suurendamine kogu toiduahelas äärmiselt oluline.

Lisaks seadusandlikule tööle jälgib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tihedas koostöös Euroopa Komisjoni ja nõukogu ning teiste ELi institutsioonide ja sidusrühmadega ka ÜPP rakendamist ja tegeleb muude oluliste küsimustega.