Svet je vo fáze hlbokých zmien: digitalizácia, globalizácia, migrácia, demografický vývoj, nové bezpečnostné výzvy. Tieto zmeny ovplyvnili aj Európu, do tej miery, že samotný európsky projekt je napadnutý z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Merítkom, ktorým bude meraná Európska únia, bude jej schopnosť reagovať na tieto výzvy a zlepšiť každodenný život ľudí. Dosiahli sme mimoriadny pokrok v otázkach, ktoré sú pre Európanov dôležité: zabezpečenie našich hraníc, boj proti terorizmu, podpora investícií a vytváranie pracovných miest. Musíme zostať ambiciózni - a my budeme.

Bezpečné hranice

Cestovanie bez pasov v rámci EÚ je možné zaručiť len vtedy, ak v ktorejkoľvek chvíli vieme, kto prekračuje naše vonkajšie hranice. Vynakladali sme úsilie pri zabezpečovaní našich vonkajších hraníc EÚ, aby si Európania naďalej užívali slobody, na ktoré sú zvyknutí.


Boj proti terorizmu

Boli sme prvými politickými silami, ktoré pochopili naliehavosť posilňovania bezpečnostnej infraštruktúry Európy a pracujeme tak na zavedení opatrení na predchádzanie teroristických útokov a podporu integrácie, ako aj na boji proti radikalizácii.


Dostupná energia a boj proti klimatickým zmenám

Európa zohrávala vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy. Nesmieme stratiť dynamiku. Musíme znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť našich spoločností a investovať do obnoviteľných zdrojov energie.


Inovácia

Európa sa musí opäť stať lídrom v oblasti inovácií a digitálnej revolúcie, ktorá už transformuje naše odvetvia a naše domácnosti. Európsky model inovácie však musí byť o tom, že ľudia vytvárajú nápady pre ľudí. Musí byť založená na hodnotách, nie na algoritmoch alebo autoritatívnych nariadeniach.

 


Investovanie do viacerých pracovných miest

Naše úsilie v boji proti hospodárskej kríze prostredníctvom zdravých verejných financií a štrukturálnych reforiem funguje. Teraz musíme investovať do tvorby pracovných miest, odstraňovať prekážky jednotného trhu, reformovať banky a zabezpečovať stabilné euro.


Ľudia v centre digitálnej ekonomiky

Vzhľadom na jej potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vynakladáme úsilie na vytvorenie prostredia, v ktorom sa môže rozvíjať digitálne hospodárstvo, priniesť spotrebiteľom širší výber a podporovať sociálne začlenenie.


Obrana EÚ

Vzhľadom na vznik hybridnej vojny, kybernetických útokov, nových foriem terorizmu a šírenia jadrových zbraní Európa čelí svojej najväčšej hrozbe od studenej vojny. Európa musí vyrásť a prestať počítať s pomocou USA pre vlastnú bezpečnosť.


Podpora pre našich poľnohospodárov

Zaviazali sme sa k posilneniu udržateľnej, konkurencieschopnej a spravodlivej SPP (spolocnej poľnohospodárskej politike), aby naši poľnohospodári mohli pokračovať vo výrobe kvalitných potravín za spravodlivých podmienok a aby sme mohli zachovať naše jedinečné vidiecke oblasti.


Pomáhať malým podnikom, aby boli úspešné

MSP (malé a stredné podniky) riadia naše hospodárstvo, vytvárajú pracovné miesta a prinášajú na trh nové produkty a služby. Chceme zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ nespôsobovali prekážky a aby získali finančné prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby "sa rozbehli" a rozširovali sa.


Príležitosti pre mladých Európanov

Chceme posilniť pozíciu mladých podnikateľov v budúcnosti, investovať do vzdelávacích programov, ktoré ich naučia zručnosti potrebné na rozvíjajúcom sa trhu práce, a odstrániť prekážky, ktoré bránia novým inovačným nápadom dostať sa na trh.


Spravodlivá dohoda pre Európu

Európsky spôsob života sa stretáva s novými výzvami: hospodárskou súťažou založenou na nízkych sociálnych a environmentálnych normách v tretích krajinách, zmenám v spôsobe, akým pracujeme vďaka digitálnej evolúcie, praktikami daňových únikov. Sociálna trhová ekonomika vie stále najlepšie reagovať na tieto výzvy.


Voľný a spravodlivý obchod

1 zo 7 pracovných miest v EÚ závisí od obchodu s vonkajším svetom. Sme pevne odhodlaní otvoriť mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu, zmierniť chudobu a vytvoriť príležitosti pre Európanov.

publications 19.02.2019

Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého...


Pozičný dokumenty

POZIČNÝ DOKUMENT 19.02.2019

Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého...

POZIČNÝ DOKUMENT 16.10.2018

Bezpečnosť ľudí je pre nás prvoradá

Európania sa musia cítiť bezpečne Náš svet je plný zmien. Dlhoroční...

POZIČNÝ DOKUMENT 18.04.2018

Inovujme Európu! Do centra inovácií staviame ľudí

Európa sa musí prebudiť Kým v 80. a 90. rokoch 20. storočia sa svet...

POZIČNÝ DOKUMENT 01.03.2018

Naše euro: stabilné, stimulujúce, úspešné

Európski občania právom požadujú euro, ktoré bude spĺňať ich...

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

smerom na hor