Priority

Svet je vo fáze hlbokých zmien: digitalizácia, globalizácia, migrácia, demografický vývoj, nové bezpečnostné výzvy. Tieto zmeny ovplyvnili aj Európu, do tej miery, že samotný európsky projekt je napadnutý z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Merítkom, ktorým bude meraná Európska únia, bude jej schopnosť reagovať na tieto výzvy a zlepšiť každodenný život ľudí. Dosiahli sme mimoriadny pokrok v otázkach, ktoré sú pre Európanov dôležité: zabezpečenie našich hraníc, boj proti terorizmu, podpora investícií a vytváranie pracovných miest. Musíme zostať ambiciózni - a my budeme.

Bezpečné hranice

Cestovanie bez pasov v rámci EÚ je možné zaručiť len vtedy, ak v ktorejkoľvek chvíli vieme, kto prekračuje naše vonkajšie hranice. Vynakladali sme úsilie pri zabezpečovaní našich vonkajších hraníc EÚ, aby si Európania naďalej užívali slobody, na ktoré sú zvyknutí.

No result

Boj proti terorizmu

Boli sme prvými politickými silami, ktoré pochopili naliehavosť posilňovania bezpečnostnej infraštruktúry Európy a pracujeme tak na zavedení opatrení na predchádzanie teroristických útokov a podporu integrácie, ako aj na boji proti radikalizácii.

No result

Dostupná energia a boj proti klimatickým zmenám

Európa zohrávala vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy. Nesmieme stratiť dynamiku. Musíme znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť našich spoločností a investovať do obnoviteľných zdrojov energie.

No result

Inovácia

Európa sa musí opäť stať lídrom v oblasti inovácií a digitálnej revolúcie, ktorá už transformuje naše odvetvia a naše domácnosti. Európsky model inovácie však musí byť o tom, že ľudia vytvárajú nápady pre ľudí. Musí byť založená na hodnotách, nie na algoritmoch alebo autoritatívnych nariadeniach.

 

No result

Investovanie do viacerých pracovných miest

Naše úsilie v boji proti hospodárskej kríze prostredníctvom zdravých verejných financií a štrukturálnych reforiem funguje. Teraz musíme investovať do tvorby pracovných miest, odstraňovať prekážky jednotného trhu, reformovať banky a zabezpečovať stabilné euro.

No result

Ľudia v centre digitálnej ekonomiky

Vzhľadom na jej potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vynakladáme úsilie na vytvorenie prostredia, v ktorom sa môže rozvíjať digitálne hospodárstvo, priniesť spotrebiteľom širší výber a podporovať sociálne začlenenie.

No result

Obrana EÚ

Vzhľadom na vznik hybridnej vojny, kybernetických útokov, nových foriem terorizmu a šírenia jadrových zbraní Európa čelí svojej najväčšej hrozbe od studenej vojny. Európa musí vyrásť a prestať počítať s pomocou USA pre vlastnú bezpečnosť.

No result

Podpora pre našich poľnohospodárov

Zaviazali sme sa k posilneniu udržateľnej, konkurencieschopnej a spravodlivej SPP (spolocnej poľnohospodárskej politike), aby naši poľnohospodári mohli pokračovať vo výrobe kvalitných potravín za spravodlivých podmienok a aby sme mohli zachovať naše jedinečné vidiecke oblasti.

No result

Pomáhať malým podnikom, aby boli úspešné

MSP (malé a stredné podniky) riadia naše hospodárstvo, vytvárajú pracovné miesta a prinášajú na trh nové produkty a služby. Chceme zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ nespôsobovali prekážky a aby získali finančné prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby "sa rozbehli" a rozširovali sa.

No result

Príležitosti pre mladých Európanov

Chceme posilniť pozíciu mladých podnikateľov v budúcnosti, investovať do vzdelávacích programov, ktoré ich naučia zručnosti potrebné na rozvíjajúcom sa trhu práce, a odstrániť prekážky, ktoré bránia novým inovačným nápadom dostať sa na trh.

No result

Spravodlivá dohoda pre Európu

Európsky spôsob života sa stretáva s novými výzvami: hospodárskou súťažou založenou na nízkych sociálnych a environmentálnych normách v tretích krajinách, zmenám v spôsobe, akým pracujeme vďaka digitálnej evolúcie, praktikami daňových únikov. Sociálna trhová ekonomika vie stále najlepšie reagovať na tieto výzvy.

No result

Voľný a spravodlivý obchod

1 zo 7 pracovných miest v EÚ závisí od obchodu s vonkajším svetom. Sme pevne odhodlaní otvoriť mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu, zmierniť chudobu a vytvoriť príležitosti pre Európanov.

No result

Pozičný dokumenty

No result

Koho a čo zastupujeme

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME

Právne záležitosti a vnútro

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

NAŠA POZÍCIA NA AKO TO USKUTOCNIME