Svet je vo fáze hlbokých zmien: digitalizácia, globalizácia, migrácia, demografický vývoj, nové bezpečnostné výzvy. Tieto zmeny ovplyvnili aj Európu, do tej miery, že samotný európsky projekt je napadnutý z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Merítkom, ktorým bude meraná Európska únia, bude jej schopnosť reagovať na tieto výzvy a zlepšiť každodenný život ľudí. Dosiahli sme mimoriadny pokrok v otázkach, ktoré sú pre Európanov dôležité: zabezpečenie našich hraníc, boj proti terorizmu, podpora investícií a vytváranie pracovných miest. Musíme zostať ambiciózni - a my budeme.

Bezpečné hranice

Cestovanie bez pasov v rámci EÚ je možné zaručiť len vtedy, ak v ktorejkoľvek chvíli vieme, kto prekračuje naše vonkajšie hranice. Vynakladali sme úsilie pri zabezpečovaní našich vonkajších hraníc EÚ, aby si Európania naďalej užívali slobody, na ktoré sú zvyknutí.


Boj proti terorizmu

Boli sme prvými politickými silami, ktoré pochopili naliehavosť posilňovania bezpečnostnej infraštruktúry Európy a pracujeme tak na zavedení opatrení na predchádzanie teroristických útokov a podporu integrácie, ako aj na boji proti radikalizácii.


Dostupná energia a boj proti klimatickým zmenám

Európa zohrávala vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy. Nesmieme stratiť dynamiku. Musíme znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň zabezpečiť konkurencieschopnosť našich spoločností a investovať do obnoviteľných zdrojov energie.


Inovácia

Európa sa musí opäť stať lídrom v oblasti inovácií a digitálnej revolúcie, ktorá už transformuje naše odvetvia a naše domácnosti. Európsky model inovácie však musí byť o tom, že ľudia vytvárajú nápady pre ľudí. Musí byť založená na hodnotách, nie na algoritmoch alebo autoritatívnych nariadeniach.

 


Investovanie do viacerých pracovných miest

Naše úsilie v boji proti hospodárskej kríze prostredníctvom zdravých verejných financií a štrukturálnych reforiem funguje. Teraz musíme investovať do tvorby pracovných miest, odstraňovať prekážky jednotného trhu, reformovať banky a zabezpečovať stabilné euro.


Ľudia v centre digitálnej ekonomiky

Vzhľadom na jej potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vynakladáme úsilie na vytvorenie prostredia, v ktorom sa môže rozvíjať digitálne hospodárstvo, priniesť spotrebiteľom širší výber a podporovať sociálne začlenenie.


Obrana EÚ

Vzhľadom na vznik hybridnej vojny, kybernetických útokov, nových foriem terorizmu a šírenia jadrových zbraní Európa čelí svojej najväčšej hrozbe od studenej vojny. Európa musí vyrásť a prestať počítať s pomocou USA pre vlastnú bezpečnosť.


Podpora pre našich poľnohospodárov

Zaviazali sme sa k posilneniu udržateľnej, konkurencieschopnej a spravodlivej SPP (spolocnej poľnohospodárskej politike), aby naši poľnohospodári mohli pokračovať vo výrobe kvalitných potravín za spravodlivých podmienok a aby sme mohli zachovať naše jedinečné vidiecke oblasti.


Pomáhať malým podnikom, aby boli úspešné

MSP (malé a stredné podniky) riadia naše hospodárstvo, vytvárajú pracovné miesta a prinášajú na trh nové produkty a služby. Chceme zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ nespôsobovali prekážky a aby získali finančné prostriedky, ktoré potrebujú na to, aby "sa rozbehli" a rozširovali sa.


Príležitosti pre mladých Európanov

Chceme posilniť pozíciu mladých podnikateľov v budúcnosti, investovať do vzdelávacích programov, ktoré ich naučia zručnosti potrebné na rozvíjajúcom sa trhu práce, a odstrániť prekážky, ktoré bránia novým inovačným nápadom dostať sa na trh.


Spravodlivá dohoda pre Európu

Európsky spôsob života sa stretáva s novými výzvami: hospodárskou súťažou založenou na nízkych sociálnych a environmentálnych normách v tretích krajinách, zmenám v spôsobe, akým pracujeme vďaka digitálnej evolúcie, praktikami daňových únikov. Sociálna trhová ekonomika vie stále najlepšie reagovať na tieto výzvy.


Voľný a spravodlivý obchod

1 zo 7 pracovných miest v EÚ závisí od obchodu s vonkajším svetom. Sme pevne odhodlaní otvoriť mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu, zmierniť chudobu a vytvoriť príležitosti pre Európanov.

publications 19.02.2019

Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého s...


Pozičný dokumenty

POZIČNÝ DOKUMENT 15.03.2021

Pozičný dokument Skupiny PPE o právach dieťaťa

I. Úvod „Únia (...) potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich obča...

POZIČNÝ DOKUMENT 10.03.2021

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

„Na zásady treba mať najskôr odvahu“ čínske príslovie Starí čínski cisári tvrdili, že moc im dali nebesá. Verili, že vďaka nebesiam je Čína „kráľovstvom...

POZIČNÝ DOKUMENT 09.03.2021

Budúcnosť kresťanskej demokracie

Žijeme v čase globálnych kríz. Dlhodobá hospodárska kríza vedie k tomu, že mnohí globalizáciu spochybňujú. Ekologická kríza ohrozuje to, ...

POZIČNÝ DOKUMENT 01.07.2020

Pozičný dokument poslaneckého klubu PPE - Európska únia pre zdravie

Keď ľudia želajú niekomu všetko najlepšie k narodeninám alebo k ...

POZIČNÝ DOKUMENT 22.06.2020

Pozičný dokument skupiny EPP O procese začleňovania Rómov v EÚ

Úvod Rómovia žijú v Európe už takmer t...

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

smerom na hor