Pozičný dokument skupiny EPP o dobrých životných podmienkach živých zvierat počas prepravy

15.06.2021

Pozičný dokument skupiny EPP o dobrých životných podmienkach živých zvierat počas prepravy

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Publikovanie picture

"Veľkosť národa a jeho morálny pokrok možno posúdiť podľa toho, ako sa zaobchádza so zvieratami." Mahátma Gándhí

Naša politická skupina reaguje na oprávnené obavy európskej spoločnosti v súvislosti s otázkami životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Každoročne sa prepravujú milióny živých zvierat na spotrebu, chov a výkrm v rámci Európskej únie, ako aj na vývoz do tretích krajín. Preprava živých zvierat na dlhé vzdialenosti je vzhľadom na stres, ktorému sú zvieratá vystavené, hlavným problémom v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Skupina EPP uznáva, že ak sa neprijmú vhodné opatrenia na riadenie rizík, každá cesta bez ohľadu na jej dĺžku môže byť pre zvieratá stresujúca. Preto by sa v záujme zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy malo uprednostniť používanie technológií na monitorovanie a sledovanie ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy pred svojvoľným skracovaním času prepravy.

Lode, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá možno vhodne prispôsobiť tak, aby sa zabezpečila preprava zvierat v dobrých podmienkach bez toho, aby boli vystavené fyzickému utrpeniu. Skupina PPE zdôrazňuje význam regionálnych štruktúr chovu hospodárskych zvierat, aby sa zachovali a podporovali, ako aj mobilných a regionálnych bitúnkov, najmä so zameraním na porážku v chove pôvodu. V EÚ platia najvyššie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, stále však existuje mnoho nezrovnalostí, ktoré je potrebné odstrániť.

Záväzok

Členské štáty sa zaväzujú využiť všetky finančné zdroje a kontrolné mechanizmy na zabezpečenie toho, aby poľnohospodári a prevádzkovatelia dodržiavali požiadavky na dobré životné podmienky živých zvierat počas prepravy. Skupina PPE vyzýva na harmonizáciu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o dobrých životných podmienkach živých zvierat počas prepravy. Zvieratá sa musia prepravovať bezpečne a musí sa s nimi zaobchádzať spravodlivo; dôležité je zabrániť zraneniam a utrpeniu zvierat. Preto musia byť všeobecné podmienky podľa článku 3 nariadenia č. 1/2005 plne v súlade: Medzi ne patrí zásobovanie vodou, vetranie a monitorovanie teploty, vhodný priestor, čas odpočinku a osobitné požiadavky na neodstavené zvieratá. Skupina EPP sa domnieva, že základnou požiadavkou pre osoby, ktoré manipulujú so zvieratami počas prepravy, je odborná príprava. Okrem toho sa musia vykonávať pravidelné kontroly vozidiel a zariadení. Naša politická skupina podporuje inštaláciu a používanie systémov videodohľadu na diaľkových trasách s cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie predpisov. Prísne uplatňovanie nariadenia č. 1/2005 o preprave živých zvierat zabezpečí, aby opakované porušenia viedli k súdnemu konaniu proti všetkým zodpovedným prevádzkovateľom za nedodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy. Skupina PPE podporuje, aby členské štáty mali väčšie právomoci v oblasti presadzovania práva vrátane opatrení na zabránenie opakovanému porušovaniu predpisov a na pozastavenie alebo odobratie povolenia dopravcovi.

Skupina PPE podporuje harmonizované pravidlá v celej EÚ zamerané na zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy živých zvierat. Pravidelné kontroly sa zabezpečia v každej fáze prepravy: Zlepší sa vzájomná pomoc a urýchli sa výmena informácií medzi príslušnými orgánmi všetkých členských štátov a tretích krajín.

Skupina PPE podporuje dodržiavanie Európskeho dohovoru na ochranu zvierat chovaných na farmárske účely a zaväzuje sa nájsť riešenia súčasných problémov s cieľom zabezpečiť vysoké normy dobrých životných podmienok zvierat a zlepšiť prepravu živých zvierat.

Legislatívny rámec

Podľa článku 13 ZFEÚ musia Európska únia a členské štáty zabezpečiť, aby sa zvieratá chovali a prepravovali v dobrých podmienkach a aby neboli vystavené zlému zaobchádzaniu, týraniu, bolesti alebo utrpeniu.

Skupina PPE pripomína revíziu a potrebné zlepšenia existujúceho nariadenia, ako sa navrhuje v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.

V záveroch Rady EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat z decembra 2019 sa Komisia vyzvala, aby zrevidovala predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat vrátane prepravy živých zvierat. Skupina PPE sa domnieva, že akékoľvek zmeny nariadenia č. 1/2005 musia byť vedecky podložené a musia vychádzať z údajov z existujúcich a prebiehajúcich štúdií a odborných znalostí, pričom sa musia využívať merateľné ukazovatele welfare zvierat, ako sú fyziologické a behaviorálne indexy, nositeľné monitory, biochemické markery pohody a simulované cesty nákladnými vozidlami a lietadlami. Podporuje aj stratégiu "Farm to Fork" zameranú na udržateľnejšie poľnohospodárstvo, rešpektovanie dobrých životných podmienok živých zvierat a plán na prepracovanie príslušných predpisov.

Preprava živých zvierat v rámci EÚ

Skupina PPE navrhuje konkrétne riešenia na zlepšenie prepravy zvierat v rámci EÚ. Trvá na využívaní digitálnych technológií na získavanie informácií o dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy. Skupina PPE vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili finančnú podporu pre vozidlá vybavené GPS a digitálne monitorovanie. Počas diaľkovej prepravy živých zvierat musia byť povinné snímače vnútornej teploty a ventilátory a záznamy GPS musia byť prístupné príslušným orgánom členských štátov.

Skupina PPE uznáva rozdiel medzi cestnou a námornou prepravou zvierat a podporuje ďalší výskum v tejto oblasti s cieľom pochopiť vplyv jednotlivých spôsobov prepravy na dobré životné podmienky zvierat.

Skupina PPE podporuje ďalší výskum, ako možno zlepšiť dobré životné podmienky zvierat počas prepravy, napríklad kŕmenie zvierat počas cesty, a výskum ukazovateľov stresu a pohody zvierat. Skupina EPP podporuje aj vytvorenie koridorov určených na prepravu živých zvierat vrátane zariadení na odpočinok a kŕmenie, sledovateľnosť a plánovanie ciest, aby sa predišlo čakaniu a zdržaniu pri nakladaní.

Preprava zvierat na dlhé vzdialenosti

K preprave zvierat na veľké vzdialenosti dochádza vtedy, keď sú obmedzené možnosti porážok alebo výkrmných stredísk na regionálnej úrovni a z dôvodu nadprodukcie podporovanej finančnými nástrojmi, ako je SPP.

Pri diaľkovej preprave neodstavených a iných zraniteľných zvierat, ako sú gravidné zvieratá a zvieratá po ukončení starostlivosti, by sa mala zohľadniť ich osobitná náchylnosť na slabosť a choroby a mali by sa dodržiavať prísne pravidlá, ako sú pravidelné zastávky a vykládky na riadne kŕmenie.

Je potrebný transparentný systém EÚ na monitorovanie a podávanie správ, aby členské štáty a Komisia EÚ boli plne zodpovedné za vykonávanie a presadzovanie nariadenia a aby sa zabezpečilo, že porušenia sa budú účinne riešiť a zmierňovať.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať špecifickým aspektom prepravy živých zvierat do a z najvzdialenejších regiónov EÚ.

Prioritou by však mala byť porážka čo najbližšie k miestu produkcie.

Zariadenia na porážku vrátane mobilných zariadení v oblastiach s vysokou koncentráciou zvierat so zameraním na porážku v chove pôvodu prispievajú k zníženiu utrpenia zvierat, zlepšeniu hospodárskej hodnoty a zavedeniu označenia dobrých životných podmienok zvierat vo všetkých fázach miestneho potravinového reťazca.

Vývoz živých zvierat do tretích krajín

Vývoz živých zvierat z EÚ sa zameriava najmä na Blízky východ a severnú Afriku. Vzhľadom na to, že spotrebitelia v týchto regiónoch uprednostňujú zabíjanie zvierat v rámci náboženských rituálov, vývoz živých zvierat je pre európskych poľnohospodárov dôležitou hospodárskou činnosťou a zdrojom príjmov. Našou prioritou je podpora vytvárania pracovných miest a ochrana tých existujúcich. Pripomíname, že obchodné vzťahy sú ovplyvnené ponukou a dopytom, preto je mimoriadne dôležité, aby chovatelia hospodárskych zvierat v EÚ mohli uspokojiť dopyt po živých zvieratách, najmä z uvedených regiónov.

Skupina PPE trvá na tom, aby sa zabezpečilo vykonávanie kontrol a inšpekcií od miesta odoslania až po miesto určenia. Poskytovanie dokumentov v elektronickej podobe by pomohlo hygienickým a hraničným orgánom, ako aj vytvorenie rýchlych pruhov na hraniciach, čo by skrátilo čakacie doby a malo pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat. Naša politická skupina podporuje trvalé kontroly a dohľad nad loďami a nákladnými vozidlami opúšťajúcimi EÚ. Dovozné krajiny by mali poskytovať spätnú väzbu o stave zvierat v čase príchodu zásielky. Táto spätná väzba by mala vychádzať z kontrol, ktoré vykonali certifikované spoločnosti, aby sa zabezpečilo dodržiavanie noriem EÚ.

Závery

  • Je v záujme prevádzkovateľov aj vývozcov, aby sa zvieratá dostali na miesto určenia v čo najlepšom stave.

  • Na lepšie riadenie prepravy živých zvierat sú potrebné účinné a konkrétne riešenia bez vytvárania dodatočnej záťaže a vysokých nákladov, ktoré v konečnom dôsledku uhradia spotrebitelia.

  • Nariadenie č. 1/2005 má pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy, ak ho každý členský štát rozumne uplatňuje. SkupinaPPE podporuje úsilie o dosiahnutie jednotných noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v Európskej únii, ako aj sankčný režim v prípade ich nedodržiavania. Cieľom by malo byť zníženie, zdokonalenie a nahradenie prepravy živých zvierat obchodom s mäsom/telami a genetickým materiálom, ak je to vhodné.

  • Európska únia zostane významným lídrom vo vývoze živých zvierat. Viaceré vnútroštátne orgány nevyužívajú informácie dostupné v systéme TRACES na vykonávanie kontrol a auditov, čiastočne z dôvodu existujúcich obmedzení prístupu používateľov. Nedostatočné dodržiavanie požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat nakoniec vedie k porušovaniu predpisov.

  • Mimovládne organizácie, vlády, zodpovedné orgány, výskumní pracovníci a všetky štruktúry zodpovedné za oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat udržiavajú dialóg s cieľom zlepšiť právne predpisy týkajúce sa prepravy živých zvierat.

  • Mali by sa posilniť profesionálne fungujúce prepravné spoločnosti a mali by sa vymieňať osvedčené postupy.

Súvislosti: Hospodárska hodnota obchodu so živými zvieratami v rámci EÚ v roku 2018 predstavovala 8,6 miliardy EUR a vývoz živých zvierat z EÚ presiahol 3 miliardy EUR. Preprava živých zvierat do tretích krajín sa v posledných rokoch zvýšila. Preprava zvierat je hospodárskou činnosťou a súčasťou cyklu živočíšnej výroby a môže byť do určitej miery nahradená prepravou živočíšnych produktov a genetického materiálu. Skupina PPE víta úsilie Komisie posilniť regionálne dodávateľské reťazce a rozšíriť možnosť porážky na farmách.

iný relevantný obsah