Budžets, lauksaimniecība un reģionālie fondi
A piggy bank looks at a pile of coins
Committee Budžets
A Euro coin sits on a yellow star of the European flag
Committee Budžeta kontrole
A man in fishing gear stands on his trawler
Committee Zivsaimniecība

Konkurētspējīgas un uz nākotni orientētas Eiropas veidošana

Mūsu darba grupa budžeta un struktūrpolitikas jomā strādā, lai Eiropas budžets kļūst konkurētspējīgāks un vairāk uz nākotni vērsts, veicinot nodokļu maksātāju naudas efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai panāktu, ka ES finanšu līdzekļi sniedz vislabākos iespējamos rezultātus.

Ir svarīgi, lai ES budžetā par prioritāti tiktu noteikts atbalsts jauniešiem, neizdevīgā stāvoklī esošām grupām un mājsaimniecībām, kas saskaras ar aktuālākajām problēmām, piemēram, augstu inflāciju un enerģijas izmaksu pieaugumu. Mēs esam apņēmušies uzlabot dzīves līmeni visiem eiropiešiem, sniegt ES finansiālo palīdzību Ukrainai, kā arī humāno palīdzību citām pasaules daļām, kurām tā ir nepieciešama.

ETP grupa ir sekmīgi iestājusies par finanšu un administratīvo noteikumu vienkāršošanu, lai mazinātu slogu lauksaimniekiem, MVU, vietējām un reģionālām iestādēm un visiem pārējiem, kas gūst labumu no ES finansējuma.

Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai panāktu ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu zaļo kursu, kas nerada pārmērīgu slogu lauksaimniekiem, zvejniekiem, mežu īpašniekiem un MVU, kā arī ir taisnīgs pret mūsu lauku apvidiem un attāliem reģioniem. Pateicoties izmaiņām noteikumos, Eiropas lauksaimniekiem būs vieglāk piekļūt ES finansējumam. Piemēram, mūsu EP deputāti atbalstīja pasākumus, kuru mērķis ir apturēt medus viltošanu, un esam atbalstījuši noteikumu ietvaru, kas nodrošina ilgtspējīgu zveju Ziemeļjūrā.

Our position

Budžeta disciplīna ir būtiska stabilai ekonomikai

Lai saglabātu sociālo tirgus ekonomiku, ir vajadzīga stabila valsts finanšu sistēma. Ja Eiropa vēlas saglabāt savu sociālās aizsardzības līmeni, mums par prioritāti jānosaka fiskālā konsolidācija. Lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un ieguldījumus, ir būtiski samazināt nevajadzīgus publiskos izdevumus. Kreisā spārna politisko grupu ierosinātie “apkārtceļi” var radīt risku mūsu ekonomikai un izraisīt ilgāku un dziļāku recesiju. Mēs esam parādā jauniešiem un nākamajām paaudzēm atbrīvošanu no iepriekšējo parādu sloga.

ES budžets veido mazāk nekā 1 % no Eiropas IKP uz 500 miljoniem iedzīvotāju. ES budžetam jābūt elastīgam, lai Eiropa varētu finansēt savas politikas nozares.

Atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas nodrošinājuma garantēšana

ETP grupa par galvenajām prioritātēm uzskata pārtikas nodrošinājumu un ES lauksaimniecības ilgtermiņa noturību, un mūsu komitejas locekļi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā strādā pie taisnīga zaļā kursa izstrādes, kas ir gan ekoloģiski, gan sociāli, gan ekonomiski ilgtspējīgs.

Mēs cīnāmies par spēcīgāku ES lauksaimniecības politiku ar pienācīgu finansējumu un jaunām ilgtspējīgām un efektīvām metodēm, lai aizsargātu vietējo pārtikas ražošanu Eiropas ģimenes saimniecībās. Mēs arī atbalstām gados jaunus lauksaimniekus, lai nodrošinātu Eiropas pārtikas ražošanas nākotni. Ņemot vērā satricinājumus un nenoteiktību, ko izraisīja Krievijas karš Ukrainā, mūsu pārtikas ražošanas noturības veidošana ir ļoti būtiska visai pārtikas ķēdei.

Papildu likumdošanas darbam komiteja ciešā sadarbībā ar Komisiju, Padomi un citām ES iestādēm un ieinteresētajām personām uzrauga arī KLP (Kopējās lauksaimniecības politikas) un citu jautājumu īstenošanu.

Related Position Papers