committee

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Budovanie udržateľnej Európy

Boj proti zmene klímy je jednou z našich hlavných priorít. Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme spoločné úsilie členských štátov EÚ o zníženie emisií skleníkových plynov vrátane tých, ktoré súvisia s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom. Okrem toho sa zameriavame na pokrok v obehovom hospodárstve a aktualizáciu právnych predpisov o odpade.

Okrem riešenia environmentálnych otázok sme odhodlaní riešiť aj otázky verejného zdravia. Podporujeme rôzne programy a opatrenia zamerané na zlepšenie verejného zdravia vrátane tých, ktoré sa týkajú farmaceutických a kozmetických výrobkov. Od pandémie COVID-19 sa zasadzujeme za silnejšiu zdravotnú úniu v Európe, ktorá bude lepšie pripravená reagovať na výzvy v oblasti zdravia našej doby.

Skupina PPE je napokon odhodlaná zabezpečiť, aby potraviny a lieky boli bezpečné a prístupné pre všetkých európskych občanov.

Naďalej obhajujeme právne predpisy, ktoré chránia pred rizikami pre ľudské zdravie, ako je antimikrobiálna rezistencia, ktorá je zodpovedná za približne 35 000 úmrtí ročne v Európskej únii.

Osoba drží sklenený glóbus pred zeleným tričkom

iný relevantný obsah