EPP-Gruppen udvikler aktivt stærke relationer med de parlamentariske EPP grupper der er repræsenteret i EU’s nationale parlamenter. Vi tror på, at vores politiske dialog med grupper i de nationale parlamenter hjælper os til at gøre EU bedre i stand til at give svar på borgernes. Desuden styrker det også legitimiteten af vores prioriteter og initiativer i EP. EU. Ved at arbejde sammen laver vi bedre love, bygger bro til borgerne og styrker europæisk demokrati.

Logo for relationer med de nationale parlamenter

Vores gruppe tror på, at disse parlamentariske grupper, tæt på EU borgerne, er afgørende for demokratiet i Europa. Det er derfor vi understøtter deres engagement i EU’s politiske debatter.

På de områder, hvor EU ikke har eksklusiv kompetence (områder der ikke er dækket af EU lov), sikrer de nationale parlamenter at EU lovgivning har forrang i forhold til lokale eller nationale tiltag under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet. Vi mener, at samarbejde skal koncentrere sig om, hvad vi tror Europa kan gøre for en rigere og sikrere fremtid for europæiske borgere.

EPP Gruppen anerkendte meget tidligt vigtigheden af en løbende debat med de nationale parlamenter og afholder jævnligt møder med medlemmer af disse, som er valgt på lister for partier tilhørende EPP familien..

Vi var den første gruppe der etablerede formelle relationer som disse og dermed bragte de nationale parlamenter tidligere ind i lovgivningsprocessen. Og fordi det er vigtigt at beslutninger om fremtidens Europa tages af politikere og politiske partier der står til regnskab snarere end institutioner og anonyme bureaukrater, er disse interparlamentariske møder afgørende for at tilvejebringe et solidt grundlag for fremtidens europæiske integration.

Vi afholder jævnlige møder med valgte nationale parlamentarikere fra EPP familien og har etableret netværk mellem dem og MEP’erne. De vigtigste møder er topmøderne med formændene for EPP's politiske grupper. Andrei møder sker inden for rammerne af EPP Gruppens parlamentariske netværk, som er sammensat af parlamentsmedlemmer med ansvar for europæiske anliggender, og Young Members Network.

Summits of EPP Chairs

I topmøderne deltager alle formændene for EPP's politiske grupper i de nationale parlamenter i EU. Disse mødes to gange årligt i Bruxelles for at anlægge en fælles holdning til EPP Gruppens politiske perspektiver og prioriteter og drøfte aktuelle europæiske anliggender. Formændene for Europa-Parlamentet og Kommissionen samt de kommissærer, der tilhører EPP familien, kan inviteres til at deltage i topmøderne.

Netværket for EU-anliggender

Netværket for EU-anliggender tæller medlemmerne af EPP's Gruppe i Europa-Parlamentet og de medlemmer af de nationale parlamenter, der er ordførere for europæiske anliggender i deres politiske grupper. Disse er enten formænd eller næstformænd for de nationale parlamentsudvalg med ansvar for EU-anliggender eller talsmænd for formændene for de parlamentariske grupper. De mødes med jævnlige mellemrum. Målet er at behandle aktuelle politiske spørgsmål mere detaljeret og styrke EPP Gruppens gensidige forståelse og samarbejdsmetoder.

Young Members Network

EPP Gruppens "Young Members Network" er sammensat af medlemmer af de nationale parlamenter tilhørende EPP familien og medlemmer af Europa-Parlamentets EPP Gruppe indtil en alder af 40 på det tidspunkt, hvor de er blevet valgt. Netværket har startet et populært udvekslingsprogram nationale MF’er der hedder Ung MF Erasmus Program, der giver mulighed for at bruge tid sammen med EPP-Gruppen og udvide deres netværk og viden om den Europæiske Union. De unge medlemmer drøfter vigtige fremtidige politiske udfordringer.

Outreach News