Stillinger

Udforsk spændende jobmuligheder i kernen af arbejdet for en mere forenet Europæisk Union som ansat i den dynamiske EPP- Gruppe!

Begynd en tilfredsstillende karriere omgivet af ligesindede med en fælles passion for at fremme Den Europæiske Unions vækst og slå til lyd for politisk integration i Europa. EPP-Gruppen er som den største og mest indflydelsesrige politiske gruppe en ledende kraft i Europa-Parlamentet.

Bliv en afgørende del af vores team, hvor dedikerede og ambitiøse fagfolk samarbejder om at støtte EPP-Gruppens medlemmers arbejde. Hvad enten du formidler ekspertviden om EU's politik som rådgiver, forstærker vores budskab via kommunikationskanaler, yder administrativ støtte eller bidrager til vores interne organisation inden for HR, finans eller IT, er din rolle afgørende.

Slut dig til et mangfoldigt fællesskab med deltagelse fra alle EU's medlemsstater som en af vores ca. 270 fastansatte og kontraktansatte. Her vil du blive en integreret del af EU's forvaltning og bidrage til de moderne værktøjer, der sætter os i stand til at arbejde effektivt og virkningsfuldt.

Grib lejligheden til at komme ind i maskinrummet i europæisk politik og spille en central rolle i udformningen af Den Europæiske Unions fremtid sammen med EPP-Gruppen!

 

2 medlemmer af staben iklædt stabs t-shirt og som holder EPP-gruppe balloner til åbent hus i parlamentet

Vores stab omfatter:

Midlertidig ansatte

Størstedelen af vores personale er midlertidigt ansatte med tidsubegrænsede kontrakter, der rekrutteres via en ansættelsesprocedure med mundtlige og skriftlige prøver. Ledige midlertidige stillinger opslås på vores websted.

Kontrakt ansatte

Gruppen har en række ansatte på tidsbegrænsede kontrakter. Disse medarbejdere ansættes i reglen fra en reserveliste, der opstilles efter en udvælgelse og samtale. Kontraktansættelsesperioderne er på maks. seks år.

Tjenestemænd

Gruppens fastansatte omfatter også EU-tjenestemænd fra institutionerne, hovedsageligt fra Europa-Parlamentet, som udstationeres i gruppen.

Vores ansættelsesprocedure

Online-ansøgning

Pers.afd. kontrollerer

Udvælgelses-udvalget udvælger

Midlertidigt ansatte

Tre skriftlige prøver

Samtale med udvælgelsesudvalg

Reserveliste

Kontraktansatte

Prøver

Samtale med udvælgelsesudvalg

Reserveliste / jobtilbud

Ofte stillede spørgsmål

Afhængigt af antallet af modtagne ansøgninger kan det tage op til tre måneder fra annoncering af proceduren og til, at reservelisten for midlertidigt ansatte er opstillet, og to-tre måneder for kontraktansatte.

EPP-Gruppen sikrer, at ansøgernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

EPP-Gruppen går som arbejdsgiver ind for lige muligheder, for mangfoldighed og for at skabe et inklusivt arbejdsmiljø. Vi opfordrer kvalificerede personer, der opfylder jobkravene, til at ansøge uanset alder, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, seksuel identitet eller andre karakteristika.