En reel forskel i europæernes dagligdag

Vores arbejdsgruppe om økonomi, beskæftigelse og miljø beskæftiger sig med en lang række spørgsmål, der påvirker de europæiske borgeres dagligdag. Vi er fast besluttet på at sikre, at de europæiske virksomheder og økonomien forbliver konkurrencedygtige, samtidig med at vi tager fat på vigtige spørgsmål vedrørende jobskabelse, økonomiske muligheder, forskning og innovation. I betragtning af konsekvenserne af covid-19-pandemien er vores fokus nu på sundhed, og vi arbejder på at sikre, at Europa bliver bedre rustet til at kunne reagere på nuværende og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. Spørgsmål vedrørende klimaændringer, miljøbeskyttelse og luftkvalitet er ligeledes blandt vores prioriteter.

Som følge af den igangværende konflikt i Ukraine lægger vi særlig vægt på fødevaresikkerhed og arbejde med veterinærlovgivning og anden relevant lovgivning, der beskytter mod risici for menneskers sundhed, såsom antimikrobiel resistens. Vores arbejdsgruppe er også ansvarlig for at føre tilsyn med Den Økonomiske og Monetære Union, reguleringen af kryptoaktiver, det digitale indre marked og med vores støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) samt med EU's sociale søjle.

Med henblik på fremtiden har vi fastlagt adskillige prioriteter, der vil blive afgørende for at forbedre de europæiske borgeres liv. Disse omfatter diversificering af energikilderne, mindskelse af afhængigheden af Kina og Indien inden for lægemiddelproduktion, bekæmpelse af skatteunddragelse og hvidvask af penge, forøgelse af budgettet til forskning og udvikling inden for rammerne af det kommende Horisont Europa-rammeprogram for forskning og innovation samt styrkelse af det industrielle forsvarsprogram i lyset af den igangværende konflikt i Ukraine.

Vi er fortsat fast besluttet på at gøre en reel og positiv forskel i europæernes dagligdag.

Our position

Et mere konkurrencedygtigt Europa

Vi tror fuldt og fast på det europæiske indre marked, eftersom det er afgørende for at forbedre Europas konkurrenceevne. Europa skal fuldføre det indre marked for tjenesteydelser og samtidig forfølge den digitale dagsorden, så det sikres, at det når sit fulde potentiale som global leder på det digitale marked.

Samtidig støtter vi dekarboniseringen af Europa, uden at der derved forårsages afindustrialisering. Europa er nødt til at styrke sin industrielle konkurrenceevne og samtidig undgå en for stor regelbyrde for virksomhederne.

Europa er desuden nødt til at genoverveje sin energiforsyning. En bæredygtig og sikker energiforsyning til en overkommelig pris er nøglen til Europas fremtid. For at opnå dette har vi brug for en mere omfattende europæisk energipolitik. Investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet og energiinfrastruktur, navnlig grænseoverskridende projekter, bør fremskyndes for at undgå fremtidige energichok for EU's økonomi, herunder investeringer gennem EU-genopretningsplanen og REPowerEU.

Europa har brug for en pengepolitik, der opretholder prisstabilitet, da en sådan politik kan fungere som et effektivt redskab til at bekæmpe inflationen.

En investering i fremtiden

Europa er nødt til at skabe et gunstigt miljø for SMV'er og sørge for, at nystartede virksomheder har de bedste økonomiske og juridiske betingelser. Store og små virksomheder skal kunne få adgang til kredit til ensartede og overkommelige rentesatser, herunder gennem moderne finansielle instrumenter såsom venturekapital, crowdfunding og projektobligationer, samt offentlige indkøb og finansiering på EU-plan og nationalt plan.

Vi efterspørger derudover en EU-ramme, der gør det muligt for virksomheder at investere mere i forskning og udvikling. Den flerårige finansielle ramme (FFR) bør f.eks. fokusere yderligere på innovation, investeringer, beskæftigelse og vækst i Europa. Europa skal handle ansvarligt i dag for at undgå at overbebyrde morgendagens generationer.

Støtte til fremtidige generationer

Den europæiske økonomi skal overholde princippet om den sociale markedsøkonomi, en model, der kombinerer social bevidsthed med dynamiske markedsprincipper, som i de seneste årtier har sikret en høj levestandard og sociale/sundhedsmæssige fordele for alle europæiske borgere, der har haft brug for det. Beskæftigelse, vækst og erhvervsliv er de tre søjler i den sociale markedsøkonomi.

EU skal fremme forebyggende foranstaltninger til støtte for EU-borgernes sundhed, navnlig fremme af en sund livsstil. Der er behov for en effektiv fælles EU-indsats for at mindske de finansielle og sociale byrder i forbindelse med ikke-overførbare sygdomme såsom kræft.