Drag nytte af grundlæggende rettigheder og respekt for retsstaten

Vi ønsker et EU, hvor borgerne nyder deres grundlæggende rettigheder, og hvor retsstatsprincippet respekteres fuldt ud. Vores arbejdsgruppe om retlige og indre anliggender fokuserer på at få dette omsat til realiteter. Det handler også om andre vigtige spørgsmål som migration, borgerlige frihedsrettigheder, ligestilling mellem kønnene og uddannelsesmæssige, forfatningsmæssige og juridiske spørgsmål.

Vores gruppe har gjort ekstraordinære fremskridt på en række områder, fra at sikre vores grænser, så europæerne fortsat nyder de fire friheder, bekæmpe terrorisme og bedrageri og øget beskyttelsen af ​​ofrene. Vi skubbede på for oprettelsen af ​​en europæisk grænse- og kystvagt (Frontex), kæmpede for elektronisk kontrol af alle borgere, der krydser Europas ydre grænser, kæmpede for at luftfartsselskaber skal udlevere fortegnelser over passagerer, der flyver til Europa, opdaterede den juridiske ramme om terrorisme og satte en ende på at terrorfinansiering.

I dag arbejder vi på en fælles europæisk tilgang til indvandrings- og asylpolitik. Og med økonomisk vækst, der kræver en lovramme, der sikrer effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder online såvel som offline, står beskyttelsen af ​​intellektuelle ejendomsrettigheder i den digitale tidsalder også højt på vores dagsorden.

Formand

Our position

Frihed og lighed

Der kan ikke rulle et grundlæggende princip i EU som fri bevægelighed tilbage. Sammen skal EU og dets medlemsstater bekæmpe misbrug af princippet om fri bevægelighed på nationalt og EU-plan. Vi ønsker at forenkle og øge mobiliteten i EU's arbejdsstyrke.

Kampen for kvinders rettigheder, herunder et opgør med lønforskelle og bekæmpelse af kønsbetinget vold er og bliver en prioritet. Vi skal også respektere børns rettigheder og tage hensyn til deres bedste interesser.

Vores humanitære ansvar

Europa skal tilbyde beskyttelse til politiske flygtninge og dem, der flygter civile krige. For at imødekomme vores humanitære ansvar bør EU oprette et effektivt fælles asylsystem, mens dets medlemsstater fuldt ud gennemfører gældende regler.

Europa har brug for at udvikle en fælles asyl- og indvandringspolitik, hvor medlemsstaterne kan prioritere EU-borgernes adgang til deres arbejdsmarkeder, samtidig med at deres målrettede udvikling og humanitær bistand øges.

EU kan ikke tolerere social bedrageri og social dumping. Mens vi respekterer lovlig migration på arbejdsmarkedet, skal vi tackle misbrug og skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter. Medlemsstaterne skal returnere ulovligt bosiddende økonomiske migranter til deres oprindelseslande under hensyntagen til international og EU-lovgivning.

Investere i sikkerhed

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption og terrororganisationer er fortsat en prioritet for EU, ligesom kampen mod menneskehandel. Da små lande og lande langs Europas kyst står over for meget specifikke udfordringer på migrationsspørgsmål, ønsker vi at sætte en stopper for organiseret kriminalitet og menneskehandel for at forhindre tragedier.

Vi ønsker at gøre Europas grænser mere sikre. Vi mener, at Europa skal øge de finansielle, menneskelige og tekniske ressourcer, samtidig med at grænsebeskyttelsesorganets rolle og beføjelser styrkes.

Europa har også brug for en strategi for cybersikkerhed og mod cyberkriminalitet. Medlemsstaterne skal forbedre samarbejdet omkring politi og retfærdighed for at bekæmpe online- og offline-forbrydelser.