Beskyttelse af privatlivets fred

 


Vigtig juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.


Ansvarsfraskrivelse

PPE-Gruppen har med dette websted til hensigt at lette offentlighedens adgang til information om sine aktiviteter og EU's politik i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet.
PPE-Gruppen påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger er:

 • af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
 • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • undertiden knyttet til eksterne websteder, som PPE-Gruppen ikke har kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
 • ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør De altid henvende dem til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i papirudgaverne af Den Europæiske Unions Tidende, har retsgyldighed.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. PPE-Gruppen påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

PPE-gruppen kan generelt ikke holdes ansvarlig for tekniske problemer af nogen art, der påvirker transmissionen af webstedet.

PPE-Gruppen forbeholder sig ret til at ændre eller midlertidigt eller permanent afbryde hele eller dele af webstedet uden forudgående varsel eller kompensation.

PPE-Gruppen kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig af dig eller af tredjemand for eventuelle ændringer, afbrydelse, suspension eller fjernelse af webstedet.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse PPE-Gruppens ansvar på en måde, der strider med eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke PPE-Gruppens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.


Meddelelse om ophavsret

© PPE-Gruppen, 2012-2027

Alle tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.) på dette websted er PPE-Gruppens intellektuelle ejendom eller oplysninger, som gruppen har erhvervet og/eller forhandlet sig til rettigheder over. Således er alle tekster, billeder, videoer, fakta, meddelelser, logoer, brands og andre elementer, der er gengivet på webstedet, beskyttet i henhold til varemærke- og/eller ophavsretslovgivningen og/eller alle andre gældende regler om intellektuel ejendomsret.

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.

Indhold, især multimedieindhold, skal gengives i den oprindelige form og må ikke redigeres eller på anden måde ændres til brug til andre formål end oprindeligt tilsigtet. Enhver ulovlig brug af hele eller dele af webstedet (piratkopiering, forfalskning osv.) kan føre til retsforfølgning i henhold til gældende lovgivning.

Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.


Beskyttelse af personoplysninger

PPE-Gruppen lægger vægt på brugernes databeskyttelse. Privatlivs politikken baserer sig på: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle PPE-Gruppens websteder.

Selv om man kan browse sig rundt i de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning. Du kan finde yderligere information om, hvordan oplysningerne bruges til disse tjenester, nedenfor og på selve webstederne.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24)
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).


PPE-Gruppens websteder indeholder links til andre websteder. Da disse websteder ikke kontrolleres af gruppen, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.


Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på PPE-Gruppens websted er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på denne side og vores europæiske politiske gruppe på den anden side.

Vi tilbyder informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til gruppens politikker og aktiviteter, herunder nyhedsbreve og mulighed for at gemme en liste over sine mest benyttede kontakter, hvilket kræver, at man opretter en konto.


Vores erklæring om beskyttelse af privatlivets fred omfatter følgende informationer om brug af data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. Gruppen indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, der er uforenelige med dette
 • Hvem oplysningerne videregives til. PPE-Gruppen videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde de(t) formål, der er beskrevet ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. Gruppen videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvordan man kan se sine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem berigtiget. Som registreret har man også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at ens persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som man er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som man udtrykkeligt har givet sit samtykke til
 • Hvor længe oplysningerne opbevares. PPE-Gruppen opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller for behandlingen af henvendelsen
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang
 • Hvem man skal kontakte, hvis man har spørgsmål eller klager
 • Hvornår PPE-Gruppen kan bruge dine oplysninger til at kontakte dig
 • Brugen af cookies på PPE-Gruppens websted, og hvordan du kan afvise disse cookies.


Hvilke oplysninger indsamler vi om dig, hvorfor og hvordan?

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbreve eller ønsker at føre en liste over dine kontakter i PPE-Gruppen, tilbyder vi dig mulighed for at oprette en konto på vores websted. For at kunne gøre dette beder vi dig oplyse den e-mail-adresse, hvor du ønsker at modtage meddelelser, og som anvendes som dit login. Denne e-mail-adresse gemmes i vores nyhedsbrevsdatabase, så vi kan bruge den, hver gang vi sender dig en meddelelse. Du vil blive bedt om at indtaste et password, som vil blive krypteret. Du skal også oplyse dit fornavn, efternavn og foretrukne sprog samt angive, om du er tilknyttet pressen eller ej. Vi anvender disse oplysninger til at kunne henvende os til dig med anvendelse af dit navn, og til at vide, hvilket sprog vi skal sende indholdet til dig på, hvis der foreligger oversættelser. Hvis du angiver, at du er tilknyttet pressen, vil du muligvis også modtage presseinvitationer fra os.

Vi bruger vores nyhedsbrevsapplikation til at kontakte dig med de informationer, du har bedt om at modtage, og dine oplysninger gemmes i en intern database, som kun vi har adgang til. Du kan også blive bedt om at indtaste yderligere oplysninger, f.eks. dit for- og efternavn, navnet på din virksomhed og dit land, og om du arbejder i mediebranchen. Disse oplysninger gemmes, men bruges ikke. Vi kan bruge disse data til at vurdere, hvilke informationer det kan være relevant at sende til vores nyhedsbrevsabonnenter.

Vi bruger Google Analytics til at indsamle statistiske oplysninger om vores site, herunder oplysninger om, hvilke lande vores gæster kommer fra. Det gør vi for at analysere og forbedre vores websted og de tjenester, vi udbyder. Vi indsamler imidlertid ikke fuldstændige IP-adresser.

Vi kan også bruge oplysninger, som du har sendt os, til at besvare dine telefoniske eller e-mail-forespørgsler.


Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

PPE-Gruppen videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde de(t) formål, der er beskrevet ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. Gruppen videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.


Hvordan kan du få adgang til dine oplysninger og rette eller redigere dem?

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på Afmeld-linket nederst i hvert nyhedsbrev.

Hvis du vil ændre dine oplysninger eller redigere dine præferencer eller ønsker at vide, hvilke oplysninger vi har, kan du også logge ind på din konto på vores websted. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på eppgroup@europarl.europa.eu.


Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer kun dine data, så længe du er tilmeldt vores tjenester, eller så længe det tager at besvare din henvendelse. Når du afmelder, bliver dataene slettet fra vores databaser. Vi sletter også data, der er indsamlet for at besvare en henvendelse, hvis du beder os herom.


Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffer vi for at beskytte dine oplysninger?

Dine data opbevares i en sikker database. PPE-Gruppens internetservere er beskyttet af en firewall, og databaserne er sikret med et særligt login og password.


Hvornår kan vi bruge dine oplysninger til at kontakte dig?

Vi bruger dine oplysninger, hver gang vi sender dig et nyhedsbrev, du har tilmeldt dig. Vi bruger også dine oplysninger til at besvare dine henvendelser.


Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger cookies til at beholde dine indstillinger (f.eks valg af sprog) for dine besøg på vores websted, eller når du logger ind på din konto (f.eks. når du afkrydser “Husk mig”, når du logger ind på din konto), når du beder os om det.


Hvad er en cookie?

En cookie er en lille mængde data, som ofte indeholder en unik identifikator, der sendes til browseren på din computer eller mobiltelefon (her kaldet "apparat") fra et websteds computer og gemmes på apparatets harddisk. Hvert websted kan sende sin egen cookie til din browser, hvis din browsers indstillinger tillader det, men browseren tillader kun et websted at få adgang til de cookies, det allerede har sendt til dig, ikke til cookies, som andre websteder har sendt til dig (for at beskytte dine personlige oplysninger). Mange websteder gør dette, hver gang en bruger besøger deres websted, for at følge med i onlinetrafikken.


Cookies til analysebrug:

Drupal.xxx

Disse cookies bruges udelukkende til visningsformål

pnst

Denne cookies bruges til at styre dit abonnement og indeholder ikke nogle personlige informationer

__utmx and _gax

Disse cookies bruges af Google Analytics for at hjælpe os med at vide, hvornår du besøger vores hjemmeside, hvordan du interagerer med os og hvilket indhold du ser, så vi kan forbedre vores hjemmeside i forhold til dine behov.

 

Hvordan vi behandler de e-mails, du sender til os?

Nogle websider på PPE-Gruppens websteder har en "Kontakt"-knap, som fører dig til en side med en kontakt-e-mail-adresse. Hvis du klikker på denne e-mail-adresse, bliver dit e-mail-program aktiveret, og du bliver opfordret til at sende dine kommentarer til en bestemt funktionspostkasse.

Når du sender en sådan besked, bliver dine personlige data kun indsamlet i det omfang, det er nødvendigt for at svare. Hvis det team, der står for postkassen, ikke er i stand til at besvare dit spørgsmål, sender det din e-mail til en anden tjeneste.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, skal du endelig stille dem i din e-mail.


Hvem kan jeg kontakte for at få yderligere oplysninger?

Send os en e-mail til epp-internet@europarl.europa.eu

 

Ændringer i PPE-Gruppens databeskyttelsespolitik

Denne databeskyttelsespolitik kan blive opdateret fra tid til anden, så det kan være en god ide at tjekke den, hver gang du sender personlige oplysninger til PPE-Gruppen. Datoen for de seneste ændringer vil fremgå af denne side. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du ikke fortsætte med at bruge PPE-Gruppens websteder til at give personlige oplysninger til PPE-Gruppen. Hvis der foretages indholdsmæssige ændringer i databeskyttelsespolitikken, underretter vi dig herom ved en fremtrædende meddelelse på webstedet.


Seneste opdatering: 24.10.2019