committee

Udvikling

Indflydelse på EU's udviklingsbistand

Rent praktisk er dette udvalg ansvarligt for at fastlægge budgettet for EU's bistand og føre tilsyn med Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og alle, der anvender EU's bistandsmidler. Det deltager regelmæssigt i den politiske dialog, både bilateralt og med relevante internationale organisationer og interparlamentariske fora og fremmer demokratiske værdier, god regeringsførelse og menneskerettigheder i udviklingslandene.

Det presser også hårdt på for at forbedre koordineringen mellem donorlande og agenturer, herunder samarbejdsaftaler med udviklingslande. EPP-Gruppen har ligeledes bidraget til at udvikle procedurer vedrørende tilbud om finansiel bistand til tredjelande.

Mere end finansiel bistand

For EPP-Gruppen skal udryddelse af fattigdom fortsat være et centralt element i den europæiske udviklingspolitik. Vi går ind for, at der fokuseres på bistand til de fattigste lande og skrøbelige stater, hvor ekstrem fattigdom er udbredt, og hvor bistanden kan have den største virkning.

Men eftersom bistand ikke i sig selv skaber udvikling, vil vi gøre mere end det: Fremme af fred, menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse samt bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling er også vigtige prioriteter for os. Vi har regelmæssigt opfordret til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at gøre EU's interne politikker vedrørende migration, handel, finansiering, landbrug og miljø forenelige med de globale udviklingsmål, f.eks. FN's 2015-mål.

EPP-gruppen gav grønt lys til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling, som har til formål at tackle de grundlæggende årsager til migration ved at yde lån på 3,3 mia. EUR og garantier for at mobilisere 44 mia. EUR i private investeringer i risikoområder, hovedsagelig i Afrika, men også på Vestbalkan og i Mellemøsten.