EPP-gruppens holdningspapir om velfærd for levende dyr under transport

15.06.2021

EPP-gruppens holdningspapir om velfærd for levende dyr under transport

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Publikation picture

"En nations storhed og moralske fremskridt kan bedømmes ud fra den måde, dens dyr bliver behandlet på." Mahatma Gandhi

Vores politiske gruppe reagerer på det europæiske samfunds legitime bekymringer om miljø- og dyrevelfærdsspørgsmål. Millioner af levende dyr transporteres hvert år til forbrug, avl og opfedning, både inden for EU og til eksport til tredjelande. Transport af levende dyr over lange afstande er et stort problem for dyrevelfærden på grund af den stress, dyrene udsættes for. EPP-gruppen anerkender, at enhver rejse, uanset længde, kan være stressende for dyrene, hvis der ikke tages passende skridt til risikostyring. For at sikre dyrenes velfærd under transport bør man derfor prioritere brugen af teknologier til at overvåge og spore dyrevelfærdsindikatorer under transport i stedet for en vilkårlig reduktion af rejsetiden.

Skibe, lastbiler, tog og fly kan tilpasses korrekt for at sikre, at dyr transporteres under gode forhold uden at blive udsat for fysisk lidelse. EPP-gruppen understreger vigtigheden af regionale husdyrbrugsstrukturer, så de bevares og støttes, såvel som mobile og regionale slagterier, især med fokus på slagtning på oprindelsesbedriften. EU har de højeste standarder for dyrevelfærd under transport, men der er stadig mange uregelmæssigheder, der skal rettes op på.

Forpligtelse

Medlemsstaterne skal forpligte sig til at bruge alle økonomiske ressourcer og kontrolmekanismer til at sikre, at landmænd og operatører overholder velfærdskravene for levende dyr under transport. EPP-gruppen opfordrer til harmonisering og håndhævelse af national lovgivning om velfærd for levende dyr under transport. Dyrene skal transporteres sikkert og behandles retfærdigt; det er vigtigt at undgå skader og lidelser hos dyrene. Derfor skal de generelle betingelser i henhold til artikel 3 i forordning 1/2005 overholdes fuldt ud: Disse omfatter vandforsyning, ventilation og temperaturovervågning, passende plads, hvileperioder og de særlige krav til dyr, der ikke er fravænnet. EPP-gruppen mener, at professionel uddannelse er et grundlæggende krav til dem, der håndterer dyr under transport. Desuden skal der udføres periodiske inspektioner af køretøjer og udstyr. Vores politiske gruppe støtter installationen og brugen af videoovervågningssystemer på langdistancetransporter for at sikre en effektiv overholdelse. Den strenge anvendelse af forordning 1/2005 om transport af levende dyr skal sikre, at gentagne overtrædelser fører til retssager mod alle ansvarlige operatører for manglende overholdelse af dyrevelfærd under transport. EPP-gruppen støtter, at medlemsstaterne skal have øgede håndhævelsesbeføjelser, herunder foranstaltninger til at forhindre gentagelse af overtrædelser og til at suspendere eller inddrage transportørens godkendelse.

EPP-gruppen opfordrer til harmoniserede regler i hele EU, der har til formål at forbedre dyrevelfærden under transport af levende dyr. Regelmæssig kontrol skal sikres i alle faser af transporten: Gensidig bistand og hurtigere udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i alle medlemsstater og tredjelande skal forbedres.

EPP-gruppen støtter overholdelsen af den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, og forpligter sig til at finde løsninger på de nuværende problemer for at sikre høje standarder for dyrevelfærd og forbedre transporten af levende dyr.

Lovgivningsmæssige rammer

I henhold til artikel 13 i TEUF skal EU og medlemsstaterne sikre, at dyr holdes og transporteres under gode forhold, og at de ikke udsættes for mishandling, misbrug, smerte eller lidelse.

EPP-gruppen minder om den nødvendige revision og forbedring af den eksisterende forordning som foreslået i Europa-Parlamentets beslutning af 14. februar 2019 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport.

Rådets konklusioner om dyrevelfærd fra december 2019 opfordrede Kommissionen til at revidere dyrevelfærdsbestemmelserne, herunder transport af levende dyr. EPP-gruppen mener, at enhver ændring af forordning 1/2005 skal være videnskabeligt baseret og trække på data fra eksisterende og igangværende undersøgelser og ekspertise ved hjælp af målbare dyrebaserede velfærdsindikatorer såsom fysiologiske og adfærdsmæssige indekser, bærbare monitorer, biokemiske markører for velvære og simulerede lastbil- og flyrejser. Den støtter også fra jord til bord-strategien, der sigter mod et mere bæredygtigt landbrug, respekt for levende dyrs velfærd og en køreplan for at tilpasse de pågældende regler.

Transport af levende dyr inden for EU

EPP-gruppen foreslår konkrete løsninger til at forbedre transporten af dyr inden for EU. Den insisterer på brugen af digitale teknologier til at indhente oplysninger om dyrevelfærd under transport. EPP-gruppen opfordrer Kommissionen og medlemslandene til at sikre økonomisk støtte til GPS-udstyrede køretøjer og digital overvågning. Sensorer for indvendig temperatur og ventilatorer skal være obligatoriske under langdistancetransport af levende dyr, og GPS-optagelser skal være tilgængelige for medlemsstaternes kompetente myndigheder.

EPP-gruppen anerkender forskellen mellem vej- og søtransport af dyr og støtter yderligere forskning på området for at forstå indvirkningen af hver transportform på dyrevelfærden.

EPP-gruppen støtter yderligere forskning i, hvordan dyrevelfærden kan forbedres under transporten, f.eks. fodring af dyrene under rejsen, og forskning i dyrebaserede indikatorer for stress og velvære. EPP-gruppen støtter også oprettelsen af korridorer dedikeret til transport af levende dyr, herunder hvile- og fodringsfaciliteter, sporbarhed og planlægning af rejser for at undgå ventetider og forsinkelser i lastningen.

Langdistancetransport af dyr

Langdistancetransport af dyr forekommer, når der er begrænsede muligheder for slagte- eller opfedningscentre på regionalt niveau, og på grund af overproduktion, der støttes af finansielle værktøjer, såsom den fælles landbrugspolitik.

Langdistancetransport af ikke fravænnede og andre sårbare dyr, såsom drægtige dyr og dyr i slutningen af karrieren, bør tage hensyn til den særlige modtagelighed over for svaghed og sygdomme og overholde strenge regler, såsom regelmæssige stop og aflæsning for korrekt fodring.

Der er brug for et gennemsigtigt overvågnings- og rapporteringssystem i EU, som både gør medlemsstaterne og EU-Kommissionen fuldt ansvarlige for implementeringen og håndhævelsen af forordningen og sikrer, at overtrædelser håndteres og afhjælpes effektivt.

Der bør lægges særlig vægt på specifikke aspekter af transport af levende dyr til og fra EU's regioner i den yderste periferi.

Det bør dog prioriteres at slagte så tæt på produktionsstedet som muligt.

Slagtefaciliteterne, herunder mobile, i områder med høj dyrekoncentration med fokus på slagtning på oprindelsesbedriften, bidrager til at reducere dyrenes lidelser, forbedre den økonomiske værdi og indføre dyrevelfærdsmærket i alle led af den lokale fødevareforsyningskæde.

Eksport af levende dyr til tredjelande

EU's eksport af levende dyr er hovedsageligt fokuseret på Mellemøsten og Nordafrika. Da forbrugerne i disse regioner foretrækker at slagte dyr som en del af religiøse ritualer, er eksporten af levende dyr en vigtig økonomisk aktivitet og indtægtskilde for europæiske landmænd. Vores prioritet er at støtte jobskabelse og beskyttelse af de eksisterende. Vi minder om, at handelsrelationer påvirkes af udbud og efterspørgsel; derfor er det af største vigtighed, at efterspørgslen efter levende dyr, især fra de førnævnte regioner, kan imødekommes af EU's kvægavlere.

EPP-gruppen insisterer på at sikre håndhævelse af kontrol fra afgangssted til bestemmelsessted. At levere dokumenter i elektronisk format vil hjælpe sundheds- og grænsemyndighederne samt skabe hurtige baner ved grænserne, hvilket vil reducere ventetiderne og have en positiv effekt på dyrevelfærden. Vores politiske gruppe støtter den permanente inspektion og overvågning af skibe og lastbiler, der forlader EU. De importerende lande bør give feedback om dyrenes tilstand på tidspunktet for forsendelsens ankomst. Denne feedback bør være baseret på kontroller, der er udført af certificerede virksomheder, for at sikre, at EU-standarderne er opfyldt.

Konklusioner

  • Det er i både operatørernes og eksportørernes interesse, at dyrene ankommer til deres destination i den bedst mulige tilstand.

  • Effektive og konkrete løsninger er nødvendige for en bedre håndtering af transport af levende dyr uden at skabe yderligere byrder og høje omkostninger, som i sidste ende vil blive dækket af forbrugerne.

  • Forordning nr. 1/2005 har haft en positiv indvirkning på dyrevelfærden under transport, når den er blevet implementeret fornuftigt af de enkelte medlemsstater. EPP-gruppen støtter bestræbelserne på at opnå ensartede dyrevelfærdsstandarder i EU samt en sanktionsordning i tilfælde af manglende overholdelse. Målet bør være at reducere, forfine og erstatte transport af levende dyr med handel med kød/kroppe og genetisk materiale, hvor det er relevant.

  • Den Europæiske Union skal forblive en vigtig leder inden for eksport af levende dyr. Flere nationale myndigheder gør ikke brug af de oplysninger, der er tilgængelige i TRACES, til at udføre inspektioner og audits, til dels på grund af eksisterende brugeradgangsbegrænsninger. Utilstrækkelig overholdelse af dyrevelfærdskravene resulterer i sidste ende i overtrædelser.

  • NGO'er, regeringer, ansvarlige myndigheder, forskere og alle strukturer med ansvar inden for veterinær- og dyrebeskyttelsesområdet skal opretholde dialogen for at forbedre lovgivningen om transport af levende dyr.

  • Professionelt arbejdende transportvirksomheder bør styrkes, og best practice-tiltag bør udveksles.

Baggrund: Den økonomiske værdi af handelen med levende dyr inden for EU var 8,6 milliarder euro i 2018, og eksporten af levende dyr fra EU overstiger 3 milliarder euro. Transport af levende dyr til tredjelande er steget i de senere år. Dyretransport er en økonomisk aktivitet og en del af den animalske produktionscyklus og kan til en vis grad erstattes af transport af animalske produkter og genetisk materiale. EPP-gruppen glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at styrke regionale forsyningskæder og udvide muligheden for slagtning på gårde.

Andet relateret indhold