committee

Udenrigsudvalget

Styrkelse af forbindelserne med tredjelande

Udvalget undersøger nøje spørgsmål vedrørende menneskerettighederne i tredjelande, har indflydelse på, hvordan agenturer og institutioner anvender EU-midler og skal give sin støtte til alle EU's internationale aftaler, inden de kan undertegnes. I forbindelse med EU's udvidelse indleder og følger udvalget forhandlingsprocessen og giver anbefaling om godkendelse af tiltrædelsestraktater.

Det uddeler ligeledes sammen med Underudvalget om Menneskerettigheder og Udviklingsudvalget Europa-Parlamentets årlige Sakharov-prisen til enkeltpersoner og grupper af personer, der har viet deres liv til at forsvare menneskerettighederne og tankefriheden.

Udvalget spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme, gennemføre og overvåge EU's udenrigspolitik. På daglig basis fremsætter det bemærkninger til EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og udarbejder Europa-Parlamentets holdninger til udenrigspolitiske spørgsmål gennem ikke-bindende betænkninger og beslutninger.

Koordinering af dialoger uden for Europas grænser

Udvalget sikrer desuden samordning af arbejdet i de blandede parlamentariske udvalg og parlamentariske samarbejdsudvalg med tredjelande samt i de interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og valgobservationsmissioner, som hører under dets sagsområde. Det har desuden regelmæssige drøftelser med repræsentanter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Europa-Kommissionens organer med ansvar for eksterne anliggender, og det er ansvarligt for forbindelserne med FN og andre internationale organisationer.

Det har to underudvalg: Underudvalget om Menneskerettigheder, som det bistår med hensyn til spørgsmål vedrørende demokrati, retsstatsprincippet samt menneskerettigheder, og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, som det bistår med hensyn til spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik.

Recent activities

Andet relateret indhold