EPP-gruppens holdningspapir om en europæisk landbrugsaftale - EPP's vision for landbruget i Europa

10.10.2023

EPP-gruppens holdningspapir om en europæisk landbrugsaftale - EPP's vision for landbruget i Europa

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Publikation picture

EPP er de europæiske landmænds og landsbysamfunds parti. Vi er sammen med jer og vil forsvare jeres interesser. I sætter næringsrige fødevarer af høj kvalitet på vores borde. I producerer efter de højeste standarder i verden. I tager jer af naturen og opretholder levende samfund i vores landdistrikter, hvilket gør dem til attraktive steder at bo og arbejde. Det er offentlige goder, som kommer alle til gode. De produkter, I producerer med ekspertise og unik knowhow, der er perfektioneret gennem århundreder, er meget mere end bare mad. De er en vigtig del af vores fælles kulturarv og kernen i vores europæiske identitet, og vi bliver beundret for deres ekspertise over hele verden. I har leveret fødevaresikkerhed til EU og andre lande under de mest vanskelige omstændigheder. I har allerede gjort en enorm indsats for at producere bæredygtigt, og I har forpligtet jer til at gøre det endnu bedre i fremtiden. I tog udfordringen op med at producere under hele pandemien og gør det igen under meget vanskelige forhold som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Det er vi taknemmelige for. Vi lytter til jeres bekymringer, fordi vi er forpligtet til at opretholde en stærk og modstandsdygtig indenlandsk landbrugssektor. Vi fordømmer dem, der af ideologiske grunde beskylder jer for at ødelægge miljøet. Det afskrækker især unge landmænd fra at blive i landbruget og truer vores fødevaresikkerhed. Vi har ikke råd til at være afhængige af andre, når det gælder vigtige forsyninger, mindst af alt fødevarer. For EPP er landbruget en sektor af strategisk betydning. Vi forpligter os til at arbejde sammen med jer for at sikre en europæisk landbrugsmodel, der giver jer mulighed for at tjene en rimelig indkomst, samtidig med at vi arbejder for forbedringer inden for miljø, biodiversitet, klimaforandringer og dyrevelfærd, idet vi altid er opmærksomme på værdien af regionale og lokale tilgange. Alle vinder på en landbrugssektor, der er bæredygtig ud fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. Vi fokuserer på alle tre.

Ingen landmænd, ingen mad: Sikring af de økonomiske og sociale udsigter for EU's landmænd

Der er i øjeblikket omkring 9 millioner landbrug i EU med en arbejdsstyrke på omkring 17 millioner mennesker. Fødevareforsyningssektoren mere bredt, med landbruget i centrum, tegner sig for omkring 8 % af den samlede beskæftigelse i EU. Men landbrugsindkomsten halter betydeligt efter gennemsnitslønnen i de fleste medlemsstater. Siden 2005 har EU desuden mistet omkring en tredjedel af sine landbrug, og andelen af beskæftigede i landbruget er faldet fra 6,4 % af den samlede beskæftigelse i EU i 2005 til 4,2 % i 2020. Vi er forpligtet til at standse dette fald.

EPP står for en konkurrencedygtig europæisk landbrugsmodel baseret på familier og professionelle landmænd i centrum af levende landsbysamfund i hele EU. Vi anerkender ligeledes vigtigheden af at fremme forskellige økonomiske aktiviteter i vores landområder, der bidrager til landdistriktsøkonomiernes modstandsdygtighed. Vi anerkender, at landsbysamfund har lige så stort behov for adgang til tjenester som dem, der bor i bycentre, f.eks. sundhed, transportforbindelser og plejetjenester. Vi er særligt opmærksomme på landmændenes behov i områder med naturlige begrænsninger, f.eks. bjergområder, øer og fjerntliggende områder, regioner i den yderste periferi og affolkede områder, fordi landbruget ofte er den vigtigste drivkraft for økonomisk udvikling i disse dele af Europa. Vi er også særligt opmærksomme på landmændenes behov i tætbefolkede regioner med en høj grad af urbanisering, hvor natur, økonomi, boliger og landbrugsaktiviteter er meget sammenflettede. Vi mener, at forskellige landbrugsmodeller kan eksistere side om side i EU, og vi går ind for valgfrihed. Der er en enorm mangfoldighed i landbrugsmodeller og agroøkologiske principper, som kan anvendes, og man bør kunne vælge efter marked, forretningsorientering, agronomiske udfordringer, landbrugstraditioner, rentabilitet og omkostninger.

Vi har konsekvent forsvaret en stærk, velfinansieret fælles landbrugspolitik (CAP), og vi vil insistere på et større CAP-budget i betragtning af de udfordringer, I står over for. Vi overvåger gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik for 2023-2027 meget nøje for at sikre, at de nationale strategiske planer lever op til de mål, vi har sat. Vi er klar til at holde Kommissionen og medlemsstaterne ansvarlige, hvis vi ser, at det nye system resulterer i mere - ikke mindre - kompleksitet og bureaukrati, hvis der er mindre retfærdighed i fordelingen af støtte, og hvis den nye konditionalitetsordning og andre miljøforanstaltninger bringer landmændenes evne til at levere fødevaresikkerhed i fare. Vi vil være opmærksomme på at sikre, at EU's regioners forfatningsmæssige beføjelser i forhold til landbrugspolitikken beskyttes, og at landmændene behandles ens i alle medlemsstater. Vi mener, at fordelingen af CAP-støtten skal være retfærdig mellem og inden for medlemsstaterne. De, der vælges i 2024, vil beslutte den fremtidige fælles landbrugspolitik for perioden efter 2027. Vi er forpligtet til at foretage alle nødvendige forbedringer til gavn for jer og sikre en stærk økonomisk søjle, der muliggør overgangen til mere bæredygtige landbrugsmetoder, som understøtter generationsskifte og beskytter jer bedre på et meget ustabilt globalt marked. Vi mener, at landmænd bør være i stand til at rette fejl, der er begået i god tro, før de udsættes for økonomiske sanktioner, og vi vil insistere på, at denne ret, som vi sikrede jer i den fælles landbrugspolitik, opretholdes.

Vi insisterer på, at der gøres en større indsats for at bekæmpe den alarmerende mangel på generationsskifte i landbruget, især ved at gøre landområderne mere attraktive for den yngre generation. Uden unge mennesker, der er villige til at vælge landbruget som erhverv, vil den primære sektor uddø, og det økonomiske liv i landdistrikterne vil kollapse. Kun 11,9 % af EU's landbrugschefer var under 40 år i 2020. Det er ikke bæredygtigt. Vi vil støtte alle foranstaltninger, der gør det muligt for unge mennesker at sikre sektorens fremtid ved at tackle udfordringerne med adgang til jord og finansiering, fremme rådgivningstjenester, uddannelse og træning, sikre sammenhæng mellem lokale, nationale og EU-foranstaltninger for unge landmænd og gennem strategier for bedriftsovertagelse. Vi støtter en større vægt på lærepladser i landbrugssektoren, investering i uddannelsesprogrammer på tredje niveau og fremme af en struktureret overgang for unge mennesker til landbruget. Vi mener, at budgettet for den fælles landbrugspolitik bør øges for innovative unge landmænd. Vi støtter regionale tiltag, der skal gøre landdistrikterne mere attraktive at bo i for både unge og ældre. Vi glæder os over, at andelen af kvinder i landbruget er steget til 31,6 % i 2020, men vi skal bruge den fælles landbrugspolitik og andre værktøjer til at nå endnu længere. Vi anerkender kvindelige landmænds afgørende rolle i økonomien i landdistrikterne. Vi støtter foranstaltninger, der skal gøre landbruget til en mere attraktiv karriere for kvinder og udvikle passende forretningsinitiativer for at opmuntre unge kvinder til at blive landmænd. Vi insisterer på, at medlemsstaterne garanterer de sociale rettigheder for alle landmænd og ansatte i sektoren. Vi støtter kraftigt et større fokus på landmænds mentale velbefindende midt i de komplekse udfordringer, de står over for, herunder økonomisk usikkerhed, erhvervsmæssige risici og utilstrækkelig påskønnelse af deres bidrag til samfundet.

Vi forstår, at en markedsbaseret landbrugspolitik kan udsætte landmænd for virkningerne af ekstreme prisudsving. Den hurtige tilstrømning af korn til EU som følge af Ruslands invasion af Ukraine illustrerer, hvor hurtigt markederne kan blive destabiliseret, især i de lande, der grænser op til Ukraine, og vi kræver afgørende handling for at genoprette markedsstabiliteten og kompensere de berørte landmænd. Vi lover at gøre mere for at beskytte jer mod de katastrofale konsekvenser af prisudsving, og vi vil yderligere forbedre prisstabilitetsinstrumenterne i den fremtidige fælles landbrugspolitik. Vi kæmpede hårdt for at skærpe redskaberne i den fælles landbrugspolitik og øge de finansielle ressourcer til at håndtere kriser ved at tilbyde bedre muligheder for risikostyring, styrke producentorganisationernes rolle og forbedre strukturen i fødevareforsyningskæden. Vedtagelsen af det første direktiv nogensinde, der skal udrydde unfair handelspraksis i fødevareforsyningskæden, var en EPP-succes, og vi vil sikre, at det giver resultater for dig. Du får ikke en fair pris for dine produkter fra værdikæden, og det er skandaløst. Vi kræver en omfattende undersøgelse af dette. I fortjener en fair indkomst, og vi vil fortsætte vores indsats for at sikre, at I får det. Vi går ind for lige vilkår for alle EU's landmænd på det indre marked. Vi afviser ethvert forsøg fra store ikke-landbrugsmæssige virksomheder på at etablere sig blot for at udnytte den fælles landbrugspolitik til økonomisk fordel. Disse penge tilhører aktive landmænd: De tilhører jer!

Skove og hele den skovbaserede værdikæde er en afgørende del af landdistrikterne. Skove skaber arbejdspladser, sikrer økonomisk velfærd, lagrer kulstof, giver sundhedsmæssige fordele og bekæmper ørkendannelse. EPP mener, at den bedste knowhow om bæredygtig skovforvaltning ligger i medlemsstaterne, og derfor respekterer vi medlemsstaternes kompetence inden for skovrelateret lovgivning. Vi støtter stærkt EU's landmænd og skovbrugere i hjertet af den cirkulære økonomi, der producerer hårdt tiltrængt vedvarende energi og andre biobaserede materialer, og understreger, at den øgede brug af træ i byggeriet kan gøre bygninger til kulstofdræn. Udviklingen af turisme i landdistrikterne, herunder konceptet med smarte destinationer i landdistrikterne, giver yderligere muligheder for at diversificere landbrugsindkomsterne og sætte skub i landdistrikterne, og vi støtter det aktivt.

Vi forsvarer traditionelle agro-pastorale landbrug og andre udendørs husdyrsystemer, idet vi anerkender deres rolle i bevarelsen af biodiversitet og i opretholdelsen af landbrugsaktiviteter i hele Europa. Derfor insisterer vi på det presserende behov for at sikre, at landbrug og turisme fortsat er muligt i disse områder i lyset af de udfordringer, som en voksende bestand af store rovdyr udgør. Problemet med de store rovdyr skal løses uden forsinkelse. Det er på tide med en afbalanceret tilgang til forvaltning af vilde dyr, som tillader fleksibilitet på regionalt niveau, og hvor det ikke længere er tabu at genoverveje ulves og bjørnes beskyttelsesstatus. I bredere forstand må vi tage skridt til at bygge bro over kløften mellem by og land ved at fremme en bedre gensidig forståelse af de udfordringer, som dem, der bor i vores byer, og dem, der bor på landet, står over for. Fremme af bylandbrug og landmændsmarkeder kan fungere som effektive katalysatorer for denne integration. Vi skal investere i foranstaltninger, herunder kommunikationsstrategier, så forbrugerne fra en tidlig alder forstår og værdsætter den indsats, som landmændene gør for at sikre, at der er tilstrækkeligt med fødevarer af høj kvalitet til os. Vi glæder os over, at formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har meddelt, at der skal indledes en strategisk dialog med landmændene, og vi vil sikre, at jeres stemme bliver hørt.

EPP støtter en åben og regelbaseret handelspolitik. Men vi er klare i mælet: Importerede produkter skal opfylde miljømæssige, sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige, dyrevelfærdsmæssige og sociale standarder, der svarer til dem, der forventes af vores egne producenter. Vi vil støtte alle bestræbelser på at opnå international anerkendelse af vores standarder og sikre gensidighed, så I bliver behandlet retfærdigt. Det giver ingen mening at sænke vores produktivitet og flytte produktionen samt klimapåvirkninger, såsom kulstoflækage og vandmangel, til tredjelande. Desuden er vi nødt til at beskytte vores produktion mod indførelse af gengældelsestold på handelstvister, der stammer fra andre sektorer. EU's handelsaftaler skal indeholde bestemmelser om beskyttelse af følsomme produkter. Beskyttelsesklausuler bør aktiveres, når stigninger i handelsmængderne truer stabiliteten på vores marked. Vores fremragende geografiske betegnelser skal beskyttes i alle handelsaftaler.

Innovation og investering, ikke ideologi, som drivkraft for et grønnere landbrug i EU

Investering i og adgang til banebrydende teknologi er afgørende for at holde europæisk landbrug konkurrencedygtigt på det globale marked, opretholde vores høje standarder og sikre bæredygtige produktionsmetoder i overensstemmelse med samfundets forventninger. Uanset om det drejer sig om at reducere udledningen af drivhusgasser, forbedre dyrevelfærden eller bruge færre input, mener vi, at forskning og innovation vil give bedre resultater end blot at pålægge top-down-mål. Vi kræver et fornyet fokus på landbrugsforskning og -innovation i alle medlemsstater, drevet af EU's prioriteter og under hensyntagen til regionale dimensioner. Vi skal mindske miljøpåvirkningen uden nødvendigvis at reducere vores landbrugsproduktion ved at indarbejde banebrydende teknologier. Præcisionslandbrug og miljøvenlige innovationer vil ikke kun øge produktiviteten, men også minimere det miljømæssige fodaftryk. Vi kræver langt bedre og hurtigere godkendelsesprocedurer for nye teknikker og alternativer. Vi har brug for flere investeringer i teknologi og infrastruktur, i energistyringssystemer, i tilgængeligt, pålideligt og hurtigt internet i landdistrikterne, og vi skal forbedre interoperabilitet, digitale færdigheder, digitale innovationscentre og udvikle nye forretnings- og styringsmodeller. Vi vil kæmpe for at øge budgettet til Horizon-forskningsprogrammet, der er dedikeret til landbrug, fødevarer og bioøkonomi, og vi understreger behovet for at forbedre markedsadgangen for mindre og nye innovatører. Vi skal gøre en større indsats for at sikre, at knowhow hurtigt overføres til landbrugsbedrifterne via et forbedret bedriftsrådgivningssystem . Vi vil fortsat beslutsomt fremme brugen af kunstig intelligens, big data, digitalisering og brugen af europæisk rumteknologi til at optimere arealforvaltningen. Vi vil videreudvikle lovende initiativer som Smart Villages .

Vi mener, at videnskabsbaseret beslutningstagning, der muliggør brug af ny teknologi, er en langt bedre vej til en mere bæredygtig landbrugssektor end rent "ideologiske" tilgange. Hvis man f.eks. tillader brugen af nye avlsteknikker i EU, vil det ikke kun gøre det muligt for jer som landmænd at producere afgrøder, der kræver mindre input som f.eks. vand, gødning og pesticider, men det vil også betyde investeringer i forskning og udvikling samt arbejdspladser i hele Europa. Vi vil ikke desto mindre insistere på, at NBT'er skal være forenelige med gældende plantesortsrettigheder og patentlovgivning. Vi ser et stort potentiale for, at landmænd kan diversificere deres indkomster og skabe store miljøfordele gennem udrulning af frivillige, markedsbaserede initiativer for kulstoflandbrug. Vi forpligter os til at sikre, at sådanne ordninger oprettes med så lidt bureaukrati som muligt. Vi skal øge vores europæiske proteinproduktion , både til fødevarer og foder. Vi tror på innovation og den nødvendige infrastruktur til øget cirkularitet, f.eks. brug af reststrømme og gødning til at producere vedvarende energi på gården eller som erstatning for dyre kunstgødninger. Det er bedre for jorden og reducerer CO2-udledningen i forbindelse med gødningsproduktion.

Vi ser den fælles landbrugspolitik som den vigtigste drivkraft for at skabe et mere innovativt, konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug i Europa. Vi har vist, at vi om nødvendigt er klar til at forkaste uigennemtænkte lovforslag, der forsøger at erstatte den fælles landbrugspolitik, stjæle dens midler og lægge nye byrder på jer uden at tilbyde holdbare alternativer og kompensation. Forslagene om naturgenopretning, pesticider og industrielle emissioner er eksempler på dette. Tiden er bestemt ikke inde til at sætte vores fødevaresikkerhed på spil. Tværtimod er vi nødt til at se en bæredygtig intensivering af vores produktion for at garantere fødevaretilgængelighed i og uden for EU, især på et tidspunkt, hvor Rusland truer korneksporten til det afrikanske kontinent og andre sårbare regioner. Vi afviser forslag, der bringer jeres ejendomsrettigheder i fare og mangler omfattende konsekvensanalyser, især i forhold til bedrifternes levedygtighed og generationsskifte. I bør ikke være alene om at betale regningen for større bæredygtighed!

EPP står ved landmændenes side og den enorme indsats, de allerede har gjort for at øge vandeffektiviteten . Vi skal yde yderligere støtte, så vandet kan bruges mere bæredygtigt. Vi mener, at nye investeringer i vandinfrastruktur og klimatilpasningsteknologier er afgørende for landbrugssektorens fremtid i de medlemsstater, der er mest sårbare over for virkningerne af vandknaphed og tørke.

Vi forstår, at I står over for den enorme udfordring at producere mere og bedre på et meget konkurrencepræget, globaliseret marked med mindre indvirkning på miljøet, men også at lide direkte under virkningerne af klimaforandringerne. Vi kan ikke forvente, at I som landmænd skal gøre så meget mere med mindre støtte. Vi ved, at markedet ofte ikke belønner de højere produktionsomkostninger, der følger af en mere bæredygtig praksis. I sidste ende vil vi gerne fremme en ny konsensus i samfundet. Vi vil gerne se, at forbrugerne virkelig bakker op om og støtter mere bæredygtigt producerede fødevarer og afspejler det i de valg, de træffer i deres lokale dagligvarebutikker.

Andet relateret indhold