committee

Budgetkontrol

Mere valuta for skatteydernes penge

Det er en topprioritet for udvalget at sikre, at EU-budgettet gennemføres effektivt og gennemsigtigt. Vi forstår betydningen af at anvende skatteydernes penge effektivt og varetager denne ansvarsopgave gennem den årlige dechargeprocedure, som omfatter afsløring af svig og uregelmæssigheder i forbindelse med budgetgennemførelsen og forslag til foranstaltninger til forebyggelse og retsforfølgning af sådanne sager.

I EPP-Gruppen tror vi på en resultatbaseret tilgang til budgettering, hvorved værdien af skatteydernes penge maksimeres, ved at fremme EU's politikker og prioriteter og sikre lydhørhed under kriser. Vi overvåger nøje fordelingen af midler til genopretningen med det formål at sikre rettidig og gennemsigtig udbetaling til de endelige støttemodtagere.

For yderligere at øge ansvarligheden går vi ind for stærkere incitamenter, der tilskynder medlemsstaterne til at anvende EU-midler effektivt og konsekvent sammen med en forenklet budgetramme, som omfatter fleksibilitet, overvågning og evaluering. Vi prioriterer ligeledes pragmatisk budgetudformning og styrkelse af forbindelsen mellem indtægter og udgifter.

Retsstatsprincippet er afgørende for at sikre en sund og gennemsigtig anvendelse af EU-midler. EPP-Gruppen slår til lyd for stærke demokratiske institutioner og tilvejebringer en ordning med konditionalitet, der skal sikre, at EU-midler ikke ender i hænderne på korruptionsnetværk og oligarkiske strukturer. Ved at skabe en klar forbindelse mellem retsstatsprincippet og anvendelsen af EU-midler kan vi beskytte EU-budgettet og sikre, at det anvendes i overensstemmelse med EU-borgernes bedste interesse.

En euromønt sidder på en gul stjerne fra det europæiske flag.

Andet relateret indhold