Budowa konkurencyjnej i ukierunkowanej na przyszłość Europy

Nasza grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej pracuje nad budżetem, dzięki któremu Europa będzie bardziej konkurencyjna i ukierunkowana na przyszłość i który będzie promował skuteczne i efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników, tak by uzyskać najlepsze rezultaty dla UE. Grupa PPE z powodzeniem działa na rzecz wprowadzenia prostszych zasad finansowych i administracyjnych, aby zmniejszyć obciążenie zarówno dla rolników, jak i MŚP, władz lokalnych i regionalnych oraz wszystkich, którzy korzystają z finansowania ze środków UE.

Konsekwentnie wspieramy MŚP w zakresie wszystkich przepisów, które ich dotyczą, w szczególności jeżeli chodzi o przydział środków budżetowych. Dzięki zmianie zasad europejscy rolnicy będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania ze środków UE. Nasi posłowie wsparli działania na rzecz zaprzestania podrabiania miodu. Poparliśmy również ramy prawne umożliwiające zrównoważone rybołówstwo na Morzu Północnym.

Przewodniczący

Our position

Dyscyplina budżetowa nie jest kaprysem

Społeczna gospodarka rynkowa potrzebuje zdrowych finansów publicznych. Jeśli Europa chce utrzymać dobry poziom ochrony społecznej, pilnie potrzebujemy konsolidacji fiskalnej. Ograniczenie niepotrzebnych wydatków publicznych jest warunkiem pobudzenia wzrostu gospodarczego i inwestycji. Skróty proponowane przez lewicowe grupy polityczne tylko stawiają naszą gospodarkę na większym ryzyku dłuższej i głębszej recesji. W końcu młodzi ludzie i kolejne pokolenia zasługują na życie bez obciążeń z przeszłości.

Budżet UE stanowi mniej niż 1% europejskiego PKB na 500 milionów mieszkańców. Powinien być on elastyczny, aby Europa mogła finansować swoje polityki.

Utrzymanie konkurencyjności europejskiego rolnictwa

Aby zagwarantować zdrową żywność, UE musi zapewnić społecznie opłacalne, konkurencyjne i przyjazne dla środowiska sektory rolnictwa i rybołówstwa, a także dobry i uczciwy standard życia rolników i rybaków.

Europa musi również walczyć o bezpieczeństwo żywności i przeciwdziałać oszustwom w branży spożywczej, a jednocześnie umożliwiać konkurencyjność europejskiego rolnictwa i zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom obywateli. Uważamy, że UE powinna skoncentrować płatności na utrzymaniu miejsc pracy i pobudzaniu naszych obszarów wiejskich.

Odpowiedzialne finansowanie regionalne

Nowy system zasobów własnych powinien sprawić, że finansowanie UE stanie się bardziej przejrzyste, a państwa członkowskie będą ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe zarządzanie funduszami UE. Około 80% środków realizowanych jest na szczeblu krajowym i rozliczanych z zachowaniem uważnej kontroli ze strony Komisji Europejskiej.