committee

Kontrola Budżetowa

Lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników

Zapewnienie skutecznego i przejrzystego wykonania budżetu UE jest głównym priorytetem komisji. Rozumiemy, jak ważne jest mądre gospodarowanie pieniędzmi podatników, i wypełniamy ten obowiązek w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium, która obejmuje wykrywanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości w wykonaniu budżetu oraz proponowanie środków zapobiegania takim przypadkom i ich ścigania.

Grupa EPL wierzy w podejście do budżetowania oparte na wynikach, aby maksymalizować wartość pieniędzy podatników dzięki realizacji polityki i priorytetów UE oraz zapewnieniu zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ściśle monitorujemy rozdział środków na odbudowę w celu zapewnienia terminowej i przejrzystej ich wypłaty beneficjentom końcowym.

Aby jeszcze bardziej poprawić przejrzystość, opowiadamy się za tym, aby jeszcze bardziej zachęcać państwa członkowskie do skutecznego i spójnego wykorzystywania funduszy UE, a także za uproszczeniem ram budżetowych uwzględniających takie elementy jak elastyczność, monitorowanie i ocena. Priorytetowo traktujemy również pragmatyczne kształtowanie budżetu i wzmocnienie powiązania między dochodami a wydatkami.

Praworządność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia należytego i przejrzystego wykorzystania funduszy UE. Grupa EPL opowiada się za silnymi instytucjami demokratycznymi i stawia na system warunkowości, aby zagwarantować, że fundusze UE nie trafią do sieci korupcyjnych i struktur oligarchicznych. Ustanawiając wyraźne powiązanie między praworządnością a wykorzystaniem funduszy UE, możemy chronić budżet UE i zagwarantować jego wykorzystanie w najlepiej pojętym interesie obywateli UE.

Moneta euro znajduje się na żółtej gwieździe flagi europejskiej

więcej na temat