committee

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Stymulowanie wzrostu w celu zwiększania zatrudnienia

Na wysokim szczeblu komisja ta ma na celu stymulowanie wzrostu, a tym samym zwiększenie liczby miejsc pracy w całej Europie przez promowanie stabilności i inwestycji. Opowiada się za wolnym, jednocześnie odpowiedzialnym rynkiem finansowym, który działa w oparciu o jasne ramy prawne.

Z powodzeniem dążyliśmy do zwiększenia dyscypliny fiskalnej w Europie, aby uniknąć wymknięcia się spod kontroli długu publicznego. Byliśmy także siłą napędową reform mających na celu zwiększenie konkurencyjności, opowiadając się za większym łączeniem zasobów finansowych między państwami członkowskimi UE.

Przy nieodpowiedzialnych praktykach kredytowych banków, słabym zarządzaniu i niewystarczających uregulowaniach sektora finansowego, które wywołały wcześniejsze kryzysy gospodarcze i finansowe, Grupa EPL mocno naciskała na utworzenie trzech nowych europejskich organów kontrolnych, które nadzorowałyby banki, rynki finansowe, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń. Musimy teraz zapewnić przepisydotyczące reformy sektora bankowego i przestępstw finansowych oraz promować inwestycje, które są wdrażane we właściwy sposób. Będziemy nadal naciskać na wzrost liczby prywatnych inwestycji.

więcej na temat