committee

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Pobudzanie wzrostu gospodarczego w celu zwiększania zatrudnienia

Na wysokim szczeblu Komisja Gospodarcza i Monetarna ma promować stabilność finansową i inwestycje, zachęcać do swobodnego przepływu kapitału w Unii Europejskiej oraz stymulować wzrost gospodarczy, tym samym zwiększając zatrudnienie. Komisja opowiada się za wolnym i odpowiedzialnym rynkiem finansowym, który działa w obrębie jasnych ram prawnych, wspierając europejskie przedsiębiorstwa i obywateli.

Z powodzeniem opowiadaliśmy się za większą dyscypliną fiskalną w Europie, aby zapobiec wymknięciu się długu publicznego spod kontroli. Ponadto jesteśmy siłą napędową reform, które mają zwiększyć konkurencyjność i zapewnić konkretną odpowiedź na wyzwania gospodarcze w sytuacjach kryzysowych.

W świetle wcześniejszych kryzysów ekonomicznych i finansowych grupa EPL dąży do utworzenia nowych europejskich organów kontrolnych, które nadzorowałyby banki, rynki finansowe, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń. Jesteśmy także siłą napędową ustanowienia nowych europejskich ram regulacyjnych dotyczących kryptoaktywów. Ramy te gwarantują emitentom pewność prawną, dostawcom usług równe prawa, a konsumentom i inwestorom wysokie standardy. Dalej musimy jednak dopilnować prawidłowego wdrażania przepisów dotyczących reformy bankowości, przestępstw finansowych i promowania inwestycji; musimy także dalej dążyć do osiągnięcia prawdziwego jednolitego rynku usług finansowych.

Waluta euro: Stosy banknotów o nominałach 5, 10, 20 i 50 euro spiętrzone razem [nid:30050]

więcej na temat