Traineeship & Programmes

Nasze staże stanowią niepowtarzalną okazję ku temu, by dowiedzieć się jak wyglądają prace Parlamentu Europejskiego i zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania naszej grupy politycznej. Przez cały czas trwania stażu, stażyści mentorowani są przez Administratora z naszego Sekretariatu.

 

Co oferujemy

Pięciomiesięczne, płatne staże

Oferujemy pięciomiesięczne staże dla obywateli UE oraz kandydatów z krajów stowarzyszonych i kandydujących do członkostwa. Ponadto, w drodze wyjątku, przyjmujemy na staż ograniczoną liczbę obywateli pochodzących z innych krajów.

Tego rodzaju staże adresowane są do młodych ludzi, którzy posiadają już wykształcenie wyższe lub ukończyli trzy lata studiów (co najmniej sześć semestrów) na uniwersytecie lub równorzędnej uczelni wyższej.

Grupa EPL pokrywa koszty utrzymania w Brukseli w formie comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1 500 EUR.

Nieodpłatne, krótkoterminowe staże, trwające maksymalnie 3 miesiące (w przypadku, gdy staż jest obowiązkowy w ramach studiów uniwersyteckich).

Ten rodzaj stażu adresowany jest do studentów, którzy nie ukończyli jeszcze co najmniej sześciu semestrów studiów wyższych, przy czym odbycie stażu stanowi obowiązkową część ich studiów. Uczestnictwo w stażu musi być w takim przypadku uzasadnione pismem dostarczonym przez uczelnię. Grupa EPL może przyjąć na tego typu staż ograniczoną grupę osób.

Co więcej, Grupa EPL zapewnia stażystom obowiązkowe, podstawowe ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszyscy stażyści mają możliwość uczestnictwa w jednej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Jako pracodawca wyznający zasadę równych szans dla wszystkich, zachęcamy do aplikowania młode osoby z niepełnosprawnościami.

Kto może aplikować

Zarówno w przypadku płatnych, jak i nieodpłatnych staży, możesz na nie aplikować, o ile:

 

  • Jesteś obywatelem/obywatelką państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kraju stowarzyszonego lub kandydującego do członkostwa;
  • Biegle znasz dwa języki urzędowe UE, przy czym jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki. Jeśli pochodzisz z kraju spoza UE, musisz znać tylko jeden z języków roboczych UE (na poziomie B2 lub wyższym);
  • Nie uczestniczyłeś/aś w płatnym stażu w żadnej innej instytucji UE i nie pracowałeś/aś zarobkowo od czasu ukończenia studiów;
  • W przypadku płatnego stażu: musisz posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub ukończyć trzy lata studiów (co najmniej sześć semestrów) na uniwersytecie lub w równorzędnej szkole wyższej;
  • W przypadku nieodpłatnego stażu: w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 6 semestrów studiów, musi przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że odbycie stażu jest obowiązkowe w ramach danych studiów, wraz z wymaganym okresem trwania.

Jak złożyć aplikację

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikowaniem na staż, wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy online.

Ważna informacja: Miej na uwadze, że przed złożeniem aplikacji należy uprzednio przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak listy rekomendacyjne i kopie dyplomów, które należy następnie dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły znajdziesz w zamieszczonych niżej Aktualnych Ofertach dla Stażystów.

Więcej informacji na temat staży w Grupie EPL można znaleźć w Regulaminie.

 

 

Kiedy złożyć aplikację

CZAS TRWANIA STAŻUAPLIKACJA ONLINE
luty - czerwiecOtwiera się 15 październik i zamyka o 12:00 (CET) 15 listopad
wrzesień – lutyOtwiera się 15 kwietnia i zamyka o 12:00 (CET) 15 maja

Wszelkie pytania dotyczące staży należy kierować do:

* Na wiadomości wysłane bezpośrednio do członków personelu nie będziemy odpowiadać.

epp-stages@europarl.europa.eu

Aktualne oferty

Social Media Trainee - 4 wakaty: Content Creator / Videographer / Photographer / Graphic Designer
Apply
Stażysta na stanowisku ogólnym
Apply

 

2 kobiety uśmiechają się patrząc na ekran laptopa

Erasmus dla młodych posłów

Sieć Young Member Network (YMN) uruchomiła program Erasmus dla młodych posłów (Young MP Erasmus), mając na uwadze dwa cele: zbliżenie polityków krajowych i europejskich oraz stworzenie sieci młodych polityków, którzy będą współpracować na rzecz budowania przyszłości Europy.

Program Erasmus dla młodych posłów daje młodym posłom z siostrzanych partii EPL szansę poznania jak działa Parlament Europejski i jak powstaje prawo w UE. Uczestnicy spędzają tydzień w Brukseli współpracując z młodymi posłami do PE na określony temat związany z ich codzienną pracą. Biorą udział w spotkaniach Grupy, posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych oraz spotykają się z wpływowymi osobami, decydentami, głosującymi i dziennikarzami. Jest to wyjątkowa okazja do wymiany pomysłów i rozwijania osobistych relacji.

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikacją, wyślij do nas e-mail na adres epp-youngmembers@europarl.europa.eu, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sieć Young Members Network (YMN) z ramienia Grupy EPL pokrywa koszty zakwaterowania i podróży.

Stypendium badawcze

Nasz program stypendialny ma na celu pomóc badaczom zainteresowanym historią, rolą i wpływem chrześcijańskiej demokracji na proces integracji europejskiej rozszerzyć swoje badania. Oferowany raz w roku daje badaczom dostęp do podstawowych źródeł w Archiwach Historycznych Unii Europejskiej we Florencji, archiwach Grupy EPL w Brukseli i / lub w Fundacji Konrada Adenauera (KAS) w Sankt Augustin, niedaleko Bonn.

Jeśli jesteś zainteresowany/a aplikacją, złóż wniosek najpóźniej do końca czerwca, a my powiadomimy Cię przed końcem lipca o decyzji. Wybrani kandydaci otrzymają stypendium badawcze w wysokości 5000 euro na pokrycie wydatków związanych z dostępem do podstawowych źródeł badań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej corocznej dotacji na badania, sprawdź: Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Close up of colourful suspension files in a filing cabinet

Referencje