committee

Sprawy Zagraniczne

Wzmocnienie stosunków z krajami trzecimi

Komisja ściśle analizuje kwestie związane z prawami człowieka w krajach trzecich, wpływa na sposób, w jaki agencje i instytucje wykorzystują fundusze europejskie i musi udzielić poparcia wszystkim umowom międzynarodowym UE, zanim zostaną one podpisane. W kontekście rozszerzenia UE otwiera i śledzi proces negocjacji oraz zaleca przyjęcie traktatów akcesyjnych.

Wraz z Podkomisją Praw Człowieka i Komisją Rozwoju przyznaje również doroczną Nagrodę Sacharowa Parlamentu Europejskiego osobom i grupom osób, które poświęciły swoje życie obronie praw człowieka i wolności myśli.

Komisja odgrywa ważną rolę w promowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityki zagranicznej UE. Na co dzień komentuje politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE, przygotowując stanowiska PE w kwestiach polityki zagranicznej poprzez niewiążące sprawozdania i rezolucje.

Koordynowanie dialogu poza granicami Europy

Komisja koordynuje również prace wspólnych komisji parlamentarnych i komisji współpracy parlamentarnej z krajami trzecimi, a także delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc i misji obserwacji wyborów, które wchodzą w zakres jej kompetencji. Ponadto prowadzi regularną wymianę z przedstawicielami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i organów Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za sprawy zewnętrzne oraz odpowiada za stosunki z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Ma dwie podkomisje: Podkomisję Praw Człowieka, która wspiera ją w kwestiach związanych z demokracją, praworządnością i prawami człowieka, oraz Podkomisję Bezpieczeństwa i Obrony, która wspiera ją w kwestiach związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz europejską polityką bezpieczeństwa i obrony.

Zabytkowy globus stoi na kolumnie

Recent activities

więcej na temat