committee

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Budowanie zrównoważonej Europy

Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Aby osiągnąć ten cel, promujemy wspólny wysiłek państw członkowskich Unii w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, również tych związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Ponadto skupiamy się na rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz na nowelizacji unijnych przepisów dotyczących odpadów.

Zajmujemy się nie tylko kwestiami środowiskowymi, ale również problemami związanymi ze zdrowiem publicznym. Wspieramy różnorodne programy i działania mające poprawić zdrowie publiczne, w tym te dotyczące produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Od czasu pandemii COVID-19 walczymy o silniejszą Unię Zdrowotną w Europie, która będzie lepiej przygotowana do reagowania na wyzwania zdrowotne naszych czasów.

Wreszcie grupa EPL stara się dopilnować, aby żywność i leki były bezpieczne i dostępne dla wszystkich obywateli Unii.

Nadal opowiadamy się za przepisami, które mają chronić ludzi przed zagrożeniami dla ich zdrowia, takimi jak odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, które powodują w Unii Europejskiej około 35 000 zgonów rocznie.

Osoba trzyma szklaną kulę ziemską przed zieloną koszulką

więcej na temat