committee

Rozwój

Wpływ na pomoc rozwojową UE

W praktyce komisja ta jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w sprawie budżetu na wydatki pomocowe UE oraz monitorowanie Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i wszystkich podmiotów korzystających z funduszy pomocowych UE. Regularnie angażuje się w dialog polityczny, zarówno dwustronny, jak i z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i forami międzyparlamentarnymi, promując wartości demokratyczne, dobre rządy i prawa człowieka w krajach rozwijających się.

Naciska również na lepszą koordynację między krajami i agencjami darczyńców, w tym na umowy o współpracy z krajami rozwijającymi się. Grupa EPL pomogła opracować procedury oferowania pomocy finansowej krajom trzecim.

Poza pomocą finansową

Dla Grupy EPL eliminacja ubóstwa musi pozostać w centrum europejskiej polityki rozwoju. Wierzymy w skoncentrowanie pomocy na najbiedniejszych krajach i państwach niestabilnych, gdzie skrajne ubóstwo jest powszechne, a pomoc może mieć największy wpływ.

Ponieważ jednak sama pomoc nie przyczyni się do rozwoju, chcemy zrobić coś więcej: promowanie pokoju, praw człowieka, demokracji, dobrych rządów, a także zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego to dla nas również kluczowe priorytety. Regularnie wzywaliśmy do podjęcia konkretnych działań, aby wewnętrzna polityka UE w zakresie migracji, handlu, finansów, rolnictwa i środowiska była zgodna z globalnymi celami rozwojowymi, takimi jak Milenijne Cele Rozwoju ONZ.

Grupa EPL dała zielone światło dla Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który ma na celu zwalczanie pierwotnych przyczyn migracji poprzez zapewnienie 3,3 mld euro pożyczek i gwarancji w celu uruchomienia 44 mld euro prywatnych inwestycji w obszarach ryzyka, głównie w Afryce, ale także na Bałkanach Zachodnich i na Bliskim Wschodzie.

Burkina Faso, kobieta trzymająca telefon komórkowy

więcej na temat