committee

Rozwój

Ożywienie unijnej współpracy na rzecz rozwoju

Komisja ta decyduje o budżecie Unii na pomoc humanitarną i współpracę na rzecz rozwoju oraz monitoruje, jak Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych wykorzystują unijne fundusze i wdrażają politykę Unii w tych dziedzinach.

Grupa EPL jest siłą napędową skuteczniejszych i bardziej ukierunkowanych na wyniki partnerstw, które pomagają zwiększać wpływ naszej współpracy na rzecz rozwoju. Regularnie omawiamy strategie polityczne, zarówno w rozmowach dwustronnych, jak i z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi oraz na forach międzyparlamentarnych, promując wartości demokratyczne, zasady dobrego rządzenia i prawa człowieka w krajach rozwijających się.

Grupa EPL postuluje odejście od coraz bardziej przestarzałego myślenia o „darczyńcach” i „beneficjentach” na rzecz partnerstw równych sobie podmiotów. Zmiana ta powinna umożliwić obu stronom realizację własnych interesów oraz określanie obszarów, w których mogą współpracować. Tylko w ubiegłym roku Grupa EPL przyjęła dokument przedstawiający stanowisko w sprawie stosunków UE–Afryka, który toruje drogę do bardziej skutecznego i korzystnego dla obu stron partnerstwa.

Obopólnie korzystne priorytety strategiczne

Jako Grupa EPL uważamy, że nasza współpraca na rzecz rozwoju musi opierać się na strategicznych priorytetach i wspólnych interesach z krajami partnerskimi. Nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa. Dlatego też uważamy, że Unia powinna ściślej współpracować z krajami rozwijającymi się, aby zwiększać bezpieczeństwo i stabilność oraz rozwiązać problem przymusowych wysiedleń.

Jako Chrześcijańscy Demokraci podkreślamy, że każda osoba, której zostaną stworzone odpowiednie warunki, może przyczyniać się do poprawy swojego życia oraz rozwoju swojej społeczności. Nasza współpraca na rzecz rozwoju powinna dawać każdemu takie możliwości.

Należy zatem zapewniać dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkoleń zawodowych, a także pobudzać handel, inwestycje i rozwój zatrudnienia, aby ułatwiać zrównoważony wzrost gospodarczy i zmniejszać ubóstwo. Grupa EPL cieszy się zatem, że przyjęto inicjatywę Global Gateway, aby zachęcać sektor prywatny do inwestycji infrastrukturalnych w krajach partnerskich. Inicjatywa ta powinna służyć tworzeniu przeciwwagi dla konkurentów geopolitycznych w Afryce, a także oferować Europie nowe możliwości handlowe i inwestycyjne. Wiemy, że same środki z podatków obywateli europejskich nie pozwolą sprostać najważniejszym wyzwaniom stojącym przed naszymi krajami partnerskimi. Aby podnieść skuteczność unijnej współpracy na rzecz rozwoju, potrzebujemy silniejszych partnerstw publiczno-prywatnych, mobilizujących sektor prywatny do inwestycji, które przyczynią się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i przyniosą korzyści zarówno Europie, jak i jej krajom partnerskim.

Nasza współpraca musi obejmować pierwotne przyczyny migracji, aby znacznie ograniczyć migrację nieuregulowaną do Europy. Unia powinna pomagać krajom partnerskim oferować nowe możliwości obywatelom, natomiast kraje te powinny chętniej współpracować nad powrotami i readmisją migrantów o nieuregulowanym statusie.

Od pierwszego dnia bezprawnej rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie Grupa EPL nieustannie stara się zwiększyć unijną pomoc humanitarną dla Ukrainy, dostarczać żywność, zapewniać schronienie i edukację oraz ratować życie niewinnych cywilów. Ponadto Grupa EPL zdecydowanie podkreśla, że należy zająć się katastrofalnym wpływem tej wojny na kraje rozwijające się, w szczególności rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego. Rosja odpowiada za pogłębianie się światowego kryzysu żywnościowego, w wyniku którego 49 krajów znalazło się na skraju głodu. Grupa EPL domaga się globalnych, długotrwałych działań w reakcji na ten kryzys, którym Unia powinna przewodniczyć, aby ułatwić dostarczanie produktów żywnościowych z Ukrainy do regionów, w których ich brakuje, a także zwiększyć lokalną produkcję w krajach partnerskich i wspierać rodzinne gospodarstwa rolne.

Burkina Faso, kobieta trzymająca telefon komórkowy

więcej na temat