Sprawy prawne & wewnętrzne
Młody chłopiec stojący z kolegami z klasy podnosi rękę do góry
Komisje parlamentarne Kultura i Edukacja
Sprawiedliwość niosąca swoją wagę, z zawiązanymi oczami
Komisje parlamentarne Prawo
Ostatni element układanki flagi europejskiej leży na górze ukończonych elementów
Komisje parlamentarne Sprawy Konstytucyjne
Kobieta uśmiecha się do kamery
Komisje parlamentarne Prawa Kobiet i Równouprawnienie
Kobieta podpisuje dokument na schowku
Komisje parlamentarne Petycje

Korzystanie z praw podstawowych i poszanowanie zasad państwa prawa

Chcemy UE, w której obywatele posiadają swoje podstawowe prawa, a praworządność jest w pełni przestrzegana. Nasza Grupa Robocza ds. Prawnych i Wewnętrznych koncentruje się na tym, aby tak się stało. Grupa ta zajmuje się również innymi ważnymi kwestiami, takimi jak migracja, swobody obywatelskie, równość płci oraz kwestie edukacyjne, konstytucyjne i prawne.

Nasza Grupa poczyniła nadzwyczajne postępy w wielu dziedzinach, począwszy od zabezpieczenia naszych granic, aby Europejczycy mogli nadal: cieszyć się czterema swobodami, kontynuować walkę z terroryzmem i oszustwami, i korzystać ze zwiększonej ochrony dla ofiar. Naciskaliśmy na stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), broniliśmy elektronicznych kontroli wszystkich obywateli przekraczających granice zewnętrzne Europy, nalegaliśmy, by linie lotnicze ujawniły dane pasażerów podróżujących do Europy, uaktualniliśmy ramy prawne dotyczące terroryzmu na całym kontynencie i położyliśmy kres opracowaniu finansowania terroryzmu.

Dziś pracujemy nad wspólnym europejskim podejściem do polityki imigracyjnej i azylowej. Wraz z rozwojem gospodarczym wymagającym ram prawnych, które zapewniają skuteczną ochronę praw własności intelektualnej w Internecie i poza nim, ochrona praw własności intelektualnej w dobie cyfryzacji również zajmuje wysokie miejsce w naszej agendzie.

Przewodniczący

Our position

Wolność i Równość

Nie można cofać się w odniesieniu do podstawowej zasady UE, taką jak swoboda przemieszczania się. UE i jej państwa członkowskie muszą wspólnie zwalczać nadużycia wynikające z zasady swobody przemieszczania się na szczeblu krajowym i unijnym. Chcemy uprościć i zwiększyć mobilność siły roboczej w UE.

Walka o prawa kobiet, w tym niwelowanie luki płacowej i walka z przemocą na tle płciowym, musi pozostać priorytetem. Musimy również szanować prawa dzieci i brać pod uwagę ich najlepszy interes.

Wszystkie państwa członkowskie muszą zagwarantować prawa osobom należącym do autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych.

Nasza odpowiedzialność humanitarna

Europa musi oferować ochronę uchodźcom politycznym oraz uciekającym z powodu wojen domowych. Aby spełnić naszą odpowiedzialność humanitarną, UE powinna stworzyć skuteczny wspólny system azylowy, a jej państwa członkowskie w pełni wdrożyć istniejące przepisy.

Europa musi opracować wspólną politykę w zakresie azylu i imigracji, w której państwa członkowskie mogą priorytetowo traktować dostęp obywateli UE do swoich rynków pracy, jednocześnie zwiększając ukierunkowany rozwój i pomoc humanitarną.

UE nie może tolerować oszustw społecznych i dumpingu. Chociaż szanujemy legalną migrację na rynku pracy, musimy zwalczać nadużycia i odróżniać uchodźców od imigrantów zarobkowych. Zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym, państwa członkowskie muszą odsyłać nielegalnie przebywających imigrantów zarobkowych do swoich krajów pochodzenia.

Inwestowanie w bezpieczeństwo

Walka z przestępczością zorganizowaną, korupcją i organizacjami terrorystycznymi pozostaje priorytetem UE, podobnie jak walka z handlem ludźmi. Ponieważ kraje wzdłuż wybrzeża Europy jak również te mniejsze borykają się z bardzo specyficznymi wyzwaniami związanymi z kwestiami migracji, chcemy położyć kres zorganizowanej przestępczości i handlowi ludźmi, aby zapobiec tragediom.

Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo europejskich granic. Uważamy, że Europa musi zwiększyć zasoby finansowe, ludzkie i techniczne, jednocześnie wzmacniając rolę i przywileje agencji ochrony granic.

Europa potrzebuje również strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Państwa członkowskie muszą poprawić współpracę w zakresie policji i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania przestępczości online i offline.

Related Position Papers