committee

Handel Międzynarodowy

Polityka handlowa, która kieruje się sumieniem

Zgodnie z traktatem z Lizbony, tylko Parlament Europejski może decydować o polityce handlowej Unii. Jest zatem jej demokratycznym sumieniem. Jego zgody wymagają europejskie przepisy handlowe i międzynarodowe umowy handlowe.

Komisja Handlu Międzynarodowego odpowiada za wspólną politykę handlową Unii i jej zewnętrzne stosunki gospodarcze oraz ma istotny wpływ na otwartą strategiczną autonomię Unii. W ostatnich latach z powodzeniem apelowaliśmy o bardziej wyrównane warunki konkurowania z podmiotami międzynarodowymi. Pomogliśmy Unii stać się światowym liderem, ponieważ wprowadziliśmy nowe instrumenty ochrony handlu, które można wykorzystać w ostateczności, gdy dochodzi do nieuczciwej konkurencji, oraz nowe rozporządzenia w sprawie instrumentu chroniącego przed wymuszaniem, które umożliwia przeciwdziałanie naciskom gospodarczym.

Na rzecz swobodnego i uczciwego handlu

Grupa EPL uważa, że handel i globalizacja poprawiły standard życia oraz zmniejszyły ubóstwo w Unii i na całym świecie. Działamy na rzecz swobodnego, uczciwego handlu i domagamy się otwarcia rynków przy zachowaniu równych szans. Chcemy także, by handel opierał się na praworządności, upowszechniał podstawowe zasady demokracji i prawa człowieka oraz przyczyniał się do eliminacji ubóstwa na świecie.

Walczymy o przejrzystość i otwartość na wszystkich etapach negocjacji handlowych, ale w stosownych wypadkach bronimy poufności, by osiągnąć najlepsze wyniki w negocjacjach. Dbamy o ochronę usług użyteczności publicznej we wszystkich umowach. Zapewniamy również prawo do ochrony, promowania i finansowania różnorodności kulturowej i kulturowej oraz wolności i różnorodności mediów. Należy upowszechniać ochronę środowiska i prawa pracownicze na całym świecie. Dlatego też popieramy nowe umowy handlowe, które są zgodne z tymi wartościami.

Wirtualna mapa pojawia się nad dłońmi mężczyzny trzymającego smartfon

Recent activities

więcej na temat