committee

Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Ochrona praw w Europie i poza nią

Przepisy dotyczącemigracji i azylu również wchodzą w zakres kompetencji tej komisji. Grupa EPL domaga się bardziej sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za osoby ubiegające się o azyl między państwa członkowskie UE, wzywając Komisję Europejską do uzupełnienia istniejącego systemu o wiążący mechanizm.

Komisja zajmuje się również kwestiami ochrony danych i prywatności w erze cyfrowej oraz zarządzaniem wspólnymi granicami. Grupa EPL usilnie dąży do zapewnienia solidnej ochrony danych obywateli UE, a także pewności prawnej i zaufania dla przedsiębiorstw, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności UE. Wspierane przez Grupę EPL nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przywraca Europejczykom kontrolę nad ich danymi osobowymi.

Zbliżenie młotka spoczywającego na stojaku

więcej na temat