committee

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Podnoszenie kompetencji oraz zwiększanie inkluzywności i mobilności pracowników

Praca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) obejmuje strategie polityczne dotyczące rozwijania kompetencji, szkoleń zawodowych, swobodnego przepływu pracowników, dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do celów grupy EPL w tej komisji należą promowanie działań, które mają zwiększyć zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży, wspieranie inkluzywnego rynku pracy i promowanie mobilności pracowników. W tym zakresie grupa EPL odniosła znaczne sukcesy. Doprowadziła m.in. do zwiększenia dofinansowania dla polityki młodzieżowej, w tym programów takich jak Gwarancja dla Młodzieży i Erasmus+.

W świetle Europejskiego Roku Umiejętności (maj 2023 – maj 2024) grupa EPL, jako jego pomysłodawca, wzywa do zwiększenia ambicji, aby dopasować aspiracje zawodowe i umiejętności Europejczyków do rynku pracy zorientowanego na przyszłość, który będzie w stanie stawić czoła cyfrowej i zielonej przemianie naszej gospodarki. Dlatego podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz uczenie się przez całe życie stanowią niezbędne priorytety. Kładziemy szczególny nacisk na dialog społeczny i dążymy do sytuacji, która będzie korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ogólnie rzecz biorąc, dążymy do osiągnięcia bardziej konkurencyjnego i dynamicznego rynku pracy oraz gospodarki społecznej, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości.

3 kaski stoją na betonowej podłodze

więcej na temat