committee

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Zwiększanie zatrudnienia młodzieży, integracja i mobilność

Obejmuje ona między innymi politykę szkoleń zawodowych (w tym kwalifikacje zawodowe), swobodny przepływ pracowników i emerytów oraz dyskryminację w miejscu pracy i na rynku pracy (z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć, która wchodzi w zakres kompetencji Komisji Praw Kobiet).

W praktyce komisja ta nadaje priorytet naszym działaniom mającym na celu zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, wspieranie rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecz nemu i promowanie mobilności pracowników.

Poczyniliśmy kilka znaczących kroków naprzód. Walczyliśmy o zwiększenie europejskiego finansowania wszystkich polityk związanych z młodzieżą, od walki z bezrobociem wśród młodzieży po programy młodzieżowe (takie jak unijna gwarancja dla młodzieży i Erasmus+).

Uważamy inwestycje w edukację i uczenie się przez całe życie za kluczowe priorytety, jeśli chcemy zaoferować młodym Europejczykom lepsze perspektywy i zbudować bardziej dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę.

3 kaski stoją na betonowej podłodze

Recent activities

więcej na temat