Nasza działalność

Parlament Europejski (PE) organizuje swoich posłów w grupy polityczne zgodnie z przynależnością polityczną. Spośród siedmiu grup, które istnieją w tej kadencji PE, Grupa EPL jest zarówno największą, jak i najstarszą.

View of the European Parliament building in Brussels

 

Z Parlamentem Europejskim

Główna działalność Grupy EPL w Parlamencie Europejskim to prace legislacyjne. PE wykonuje większość swoich prac za pośrednictwem wyspecjalizowanych komisji, które opracowują, wprowadzają poprawki i przyjmują wnioski legislacyjne i sprawozdania. Nasi członkowie są reprezentowani w komisjach parlamentarnych, gdzie zajmują wiele stanowisk kierowniczych, proporcjonalnie do wielkości naszej Grupy.

Jako największa grupa polityczna w Parlamencie mamy więcej możliwości niż pozostałe frakcje, nie tylko wpływania na ustalanie agendy politycznej, ale także  wygrywania najbardziej znaczących głosowań. W rzeczywistości, od 1999 r., na comiesięcznych sesjach plenarnych PE, wygraliśmy więcej głosowań niż jakakolwiek inna grupa polityczna.

W Europejskiej Partii Ludowej

W przeciwieństwie do naszej Grupy, podstawową działalnością Europejskiej Partii Ludowej (EPL) jest formułowanie długoterminowych platform politycznych, służenie jako główny punkt kontaktowy dla polityków centroprawicowej Europy i działanie jako polityczna kotwica dla partii w krajach europejskich spoza UE. EPL organizuje regularne kongresy, podczas których przedstawiciele partii członkowskich, rządów krajowych i organizacji w ramach rodziny EPL, takich jak Grupa EPL, zbierają się, aby omówić program polityczny oraz określić kierunek polityczny EPL.

Ponadto, szefowie państw i rządów UE należący do EPL spotykają się przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej w celu omówienia porządku obrad Rady Europejskiej i koordynacji stanowisk politycznych. Szczyty EPL, jak je nazywamy, są dla nas okazją do dyskusji z naszymi europejskimi partnerami na temat bieżących wydarzeń.

Grupa EPL skupia przedstawicieli EPL, którzy są wybierani na do Parlamentu Europejskiego. Grupa jest reprezentowana w każdym z głównych organów partii: Kongresie, Zgromadzeniu Politycznym i Prezydencji.

The newly-elected President of the European People’s Party, Manfred Weber MEP, surrounded by applauding EPP politicians
Europosłowie w sali posiedzeń Grupy EPL
MEPs in the EPP Group's meeting room
Group picture of EPP Group Presidency and the Secretary-General

 

Nasze Grupy Robocze

Tematy poruszane przez komisje PE są rozległe i dotyczą wielu tematów. Aby to odzwierciedlić, organizujemy naszą pracę w komisjach wokół Grup Roboczych. Grupy Robocze formułują skoordynowane na wysokim szczeblu stanowisko Grupy EPL w sprawie sprawozdań i rezolucji, głosowanych przez posłów do PE na posiedzeniach komisji parlamentarnych i na sesjach plenarnych.

Grupa EPL najpierw przygotowuje swoje stanowisko na poziomie komisji. Następnie przed każdą sesją plenarną odbywają się spotkania na szczeblu Grup Roboczych. To podczas tych spotkań nasi posłowie omawiają konkretne sprawozdania, rezolucje i inne elementy polityk leżące w zakresie ich kompetencji. Dyskusje te mają umożliwić ustalenie wspólnej linii EPL ws. głosowań na nadchodzącej sesji plenarnej PE.

Nasze cztery Grupy robocze, z których każdą kieruje jeden z naszych wiceprzewodniczących, reprezentują kluczowe dla nas obszary priorytetowe: ekonomię, tworzenie nowych miejsc pracy i środowisko; sprawy wewnętrzne i prawne; budżet, agroturystykę i fundusze regionalne; i sprawy zewnętrzne.

Grupa

 • Pod kierownictwem Przewodniczącego
 • Składa się z Przewodniczącego, 10 wiceprzewodniczących, Biura i Zgromadzenia Grupy

Stosunki zewnętrzne UE

 • Nasze priorytety strategiczne w zakresie stosunków zewnętrznych UE są prowadzone przez wiceprzewodniczących odpowiedzialnych za określone regiony
 • Kierują one pracami posłów będących członkami delegacji międzyparlamentarnych

Delegacje międzyparlamentarne

 • Posłowie Grupy zasiadają we wszystkich delegacjach międzyparlamentarnych
 • Niektórzy jako przewodniczący lub wiceprzewodniczący na poziomie PE
 • W ciągu ostatnich lat rola delegacji międzyparlamentarnych wzrosła, czyniąc z nich pewną formę dyplomacji parlamentarnej - delegacje rozwijają międzynarodowe stosunki Parlamentu z konkretnym krajem lub grupą krajów w regionie

Manfred Weber kieruje pracami Grupy jako Przewodniczący Grupy EPL. Członkowie Grupy EPL wybrali go na stanowisko Przewodniczącego 4 czerwca 2014 r. w ramach odnawialnej kadencji trwającej dwa i pół roku. Prezydium, Biuro oraz Grupy Robocze pomagają panu Weberowi w Parlamencie Europejskim w wielu kwestiach.

Nasze Prezydium zrzesza Przewodniczącego i dziesięciu wiceprzewodniczących, którzy kierują Grupami Roboczymi i innymi działaniami parlamentarnymi. Prezydium przewodzi naszym posłom w czasie sesji plenarnych i reprezentuje Grupę w kontaktach poza PE.

Nasze Biuro obejmuje Prezydium wraz z Przewodniczącymi Delegacji Krajowych i innymi posłami Grupy, którzy obejmują oficjalne stanowiska w Parlamencie (pełna lista dostępna jest w naszym Regulaminie). Biuro odpowiada za przygotowania do sesji plenarnych, podkreślając najbardziej istotne dla Grupy kwestie z perspektywy naszych Delegacji Krajowych.

Zgromadzenie Grupy będące najwyższym organem Grupy EPL, składa się ze wszystkich posłów wchodzących w skład Grupy. Rolą Zgromadzenia jest: podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach politycznych omawianych w Parlamencie Europejskim lub poza nim; wybór Prezydium Grupy; ustalanie Grup Roboczych; oraz nominowanie posłów Grupy wolne stanowiska należne Grupie EPL w organach Parlamentu Europejskiego.

A
Przewodniczący
 • Manfred Weber
B
Prezydium
 • Przewodniczący
 • 10 Wiceprzewodniczących
C
Biuro
 • Prezydium
 • Przewodniczący Delegacji Krajowych
 • Wiceprzewodniczący i Kwestorzy Parlamentu należący do Grupy
 • Przewodniczący komisji PE należący do Grupy
 • Koordynatorzy Grupy w komisjach PE
 • Prezydent i Sekretarz Generalny EPL, jeśli są również posłami do PE
 • Jeden poseł powołany na każdych dziesięciu posłów delegacji krajowej
D
Zgromadzenie Grupy
 • Wszyscy posłowie Grupy
 • Posłowie zasiadają również w ramach delegacji krajowej
 • I są zorganizowani według delegacji krajowej w ramach Grupy
E
Nasz Sekretariat
 • Sekretarz Generalny, siedmiu Dyrektorów i pracownicy Grupy
 • Zapewnia sprawne funkcjonowanie Grupy
 • Pełni funkcje administracyjne i sekretarskie

Aktualności od Twoich lokalnych europosłów

Wybierz twój kraj, aby śledzić aktualności od Twoich lokalnych europosłów:

Kraje poniżej nie publikują materiałów w Twoim języku. Zaznacz kraj jeśli chcesz śledzić wiadomości po angielsku lub w oryginalnym języku(-ach):